9.05.2023 – Concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Compartimentului Urbanism

Anunț nr. 18890/05.04.2023

Primăria oraşului Popeşti - Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti - Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr.1, judeţul Ilfov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Compartimentului Urbanism, după cum urmează:

 • Inspector, clasa I, grad profesional superior, Compartiment Urbanism
 • Inspector, clasa I, grad profesional superior, Compartiment Urbanism
 • Inspector, clasa I, grad profesional principal, Compartiment Urbanism
 • Inspector, clasa I, grad profesional asistent, Compartiment Urbanism

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Probele stabilite sunt: proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 09.05.2023, ora 11:00, iar interviul se va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data și ora desfășurării interviului se va afișa odată cu rezultatele probei scrise.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei oraşului Popeşti – Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A.

Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și prevederilor Hotărârii nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

Condiţii de participare la concursul pentru ocuparea posturilor de inspector, clasa I, grad profesional superior, Compartiment Urbanism:
candidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură, urbanism sau construcții;
vechime minimă în specialitatea studiilor – 7 ani

Condiţii de participare la concursul pentru ocuparea postului de inspector, clasa I, grad profesional principal, Compartiment Urbanism:
candidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură, urbanism sau construcții;
vechime minimă în specialitatea studiilor – 5 ani

Condiţii de participare la concursul pentru ocuparea postului de inspector, clasa I, grad profesional asistent, Compartiment Urbanism:
candidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură, urbanism sau construcții;
vechime minimă în specialitatea studiilor – 1 an

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției www.ppl.ro secțiunea Resurse umane, respectiv în perioada 05.04.2023 (data publicării anunțului) – 24.04.2023, la sediul instituţiei din Piața Sf. Maria, nr.1, Popești – Leordeni, jud. Ilfov- Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 alin.(1) lit.a) – lit.g) lit.i) și lit.j) din HGR nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoana de contact: d-na. Stoian Alexandra Elena inspector - Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT. Tel. 031.131.34.04, fax 0374/40.88.22, mail: resurseumane@ppl.ro

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în data de 09.05.2023 în cadrul Compartimentului Urbanism

 1. Constituția României- republicată;
 2. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
 3. O.G nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
 5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 6. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 
 7. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 8. Hotărârea nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism 
 9. Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare teritoriului şi de urbanism
 10. Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor 

TEMATICA pentru concursul de recrutare organizat în data de 09.05.2023 în cadrul Compartimentului Urbanism

 1. Constituția României – Titlul II -Drepturile şi libertăţile fundamentale, îndatoririle fundamentale;
 2. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; - Titlul I și II ale părții a VI-a - Dispoziţii generale, Statutul funcţionarilor publici;
 3. O.G nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare - Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați - Egalitatea de șanse și tratament. Definiții în această materie. Egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați în domeniul muncii. Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei;
 5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii: - Cap.I - Autorizarea executării lucrărilor de construcţii, Cap.II - Concesionarea terenurilor pentru construcţii, Cap.III - Răspunderi şi sancţiuni, Conținutul – Cadru al documentaţiei tehnice D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii; Definirea unor termeni de specialitate utilizaţi în cuprinsul legii
 6. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, Cap.II - Domeniul de activitate Secțiunea 1 Amenajarea teritoriului, Secțiunea a 2-a Urbanismul, Secțiunea a 3-a Strategia de dezvoltare teritorială, activităţi de amenajare a teritoriului şi de urbanism , Cap III - Atribuţii ale administraţiei publice, Cap IV - Documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism, Cap.V – Sancțiuni, Definirea termenilor utilizați în lege
 7. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii - Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii in 12.10.2009
 8. Hotărârea nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism - Regulamentul general de urbanism din 27.06.1996 – Cap.II - Reguli de bază privind modul de ocupare a terenurilor, Cap.III - Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor. Amplasarea construcţiilor, în funcţie de destinaţia acestora, în cadrul localităţii, Procentul de ocupare a terenurilor, Orientarea construcţiilor faţă de punctele cardinale, Accese carosabile, Parcaje, Spații verzi și plantate
 9. Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism - Metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism din 30.12.2010, Cap.II - Responsabilităţi şi competenţe, Cap.III - Etape metodologice diferenţiate pe categorii de planuri de amenajare a teritoriului şi de urbanism
 10. Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor - Reglementarea modului de exercitare de către cetăţeni a dreptului de a adresa autorităţilor şi instituţiilor publice petiţii formulate în nume propriu, precum şi modul de soluţionare a acestora

*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

ATRIBUȚIILE STABILITE ÎN FIȘA POSTULUI POSTULUI Inspector, clasa I, grad profesional superior, Compartiment Urbanism

 1. Analizează si verifica documentaţiile depuse pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire şi răspunde de corectitudinea conţinutului acestora.
 2. Pune la dispozitia personalului de control imputernicit evidenta avizelor, certificatelor si autorizatiilor de construire;
 3. Însoteste pe teren personalul de control din I.R.C. Bucuresti - Ilfov .
 4. Întocmeste rapoarte pentru Comisia Nationala pentru Statististica
 5. Întocmeste referate de specialitate si note de fundamentare ce se supun aprobarii Primarului si
 6. Consiliului Local.
 7. Întocmeste raspunsuri la petitii dupa efectuarea verificarilor in teren, actualizeaza lunar situatia constructiilor cu /fara autorizatie de construire transmise I.R.C. Bucuresti - Ilfov;.
 8. Calculeaza regularizari de taxe la Autorizatii de construire la intocmirea procesului verbal de receptie la terminarea lucrărilor conform Codului Fiscal al Romaniei.
 9. Asigura pastrarea si conservarea in siguranta a copiilor dupa documentele si informatiile ce constituie sistemul de evidenta a datelor urbane pe teritoriul administrativ al orasului Popesti Leordeni;
 10. Identifica posibilitati si avanseaza propuneri pentru dezvoltarea urbanistica a orasului. 
 11. Urmareste realizarea lucrarilor de constructii autorizate, verifica in teren anuntul de incepere a lucrarilor, asigurand reprezentare la receptia finalizarii lucrarilor respective; 
 12. Îndeplineste in termen sarcinile primite de la sefii ierarhici. Colaboreaza cu personalul de specilaitate din cadrul Primariei si participa activ in scopul aducerii la indeplinire a sarcinilor de serviciu;
 13. În relatiile cu publicul si colegii de serviciu are obligatia de a manifesta solicitudine si a adopta un comportament demn, pentru functia pe care o detine;
 14. Îndeplineste orice alte sarcini date prin dispozitia Primarului orasului Popesti – Leordeni.
 15. Raspunde de pastrarea secretului de serviciu, precum si de pastrarea secretului datelor si informatiilor cu caracter confidential detinute sau la care are acces ca urmare a executarii atributiilor de serviciu;
 16. Raspunde de realizarea la timp a atributiilor ce-i revin , conform prevederilor legale, programelor aprobate sau dispuse de conducerea institutiei;
 17. Propune norme si metode de imbunatatire a derularii activitatii serviciului;
 18. Semnaleaza conducerii institutiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunostinta in timpul indeplinirii sarcinilor;
 19. Respecta si aplica legislatia in vigoare.
 20. Asigură asistenţă tehnică Poliţiei Locale, privind controlul la disciplina in constructii pe teritoriul orasului.
 21. Redacteaza certificate de urbanism, autorizatii de construire si alte documente din cadrul serviciului,
 22. Colaborează cu autorităţile publice, instituţiile publice şi de interes public, centrale şi locale, precum şi serviciile descentralizate ale autorităţilor publice centrale în scopul obţinerii de informaţii necesare domeniului de activitate precum şi de identificare a persoanei.
 23. Asigură aplicarea şi utilizarea procedurilor, tehnicilor, documentelor şi situaţiilor (statistice si centralizatoare) specifice domeniului de activitate; Gestionează şi asigură, până la predarea dosarelor la arhivă, arhivarea acestora în condiţiile legii
 24. Răspunde administrativ, pecuniar, material sau penal, după caz, pentru exactitatea obligaţiilor stabilite și evidențiate în programele informatice pe care le utilizează, conform documentelor pe care le gestionează;
 25. Îşi asumă de asemenea, întreaga răspundere pentru gestionarea documentelor primite şi elaborate de la şi către cei în drept (și transmise spre soluționare) şi, în egală măsură, pentru exactitatea datelor înscrise în răspunsurile la aceste documente;
 26. Se obligă să respecte cu stricteţe şi convingere, programul de lucru zilnic precum și programul de lucru cu publicul;
 27. Îndeplineşte atribuțiile de serviciu în termenele şi condiţiile stabilite prin actele normative în vigoare, în conformitate cu graficul de circulaţie a documentelor sau în condiţiile stabilite de Primar / șeful serviciului compartimentului;
 28. Răspunde disciplinar, material sau contravenţional – după caz - pentru neexecutarea întocmai a atribuţiilor de serviciu;
 29. Are relaţii de colaborare, în sistem de echipă, cu ceilalţi inspectori din cadrul serviciului, precum şi cu toţi angajaţii Primăriei;
 30. Va adopta o ţinută morală şi vestimentară sobră şi decentă atât în relaţiile cu colegii de serviciu, cât şi în relaţiile cu publicul.
 31. Respectă termenele de răspuns la petițiile înregistrate si repartizate la lucru;
 32. Propune documente tipizate specifice obiectului de activitate și proceduri de uz intern;
 33. Respectă procedurile de sistem, procedurile de lucru și procedurile operaționale aplicabile la nivelul instituției;
 34. Are obligaţia să păstreze secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia la cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public;
 35. Are obligatia să semnaleze neregularitățile privind existenta unor posibile fraude, corupție sau orice altă activitate ce poate afecta în sens negativ interesele majore ale instituției;
 36. Are obligația să participe la instruirea la locul de muncă, în conformitate cu materialele de instruire puse la dispoziţie de Serviciul intern de prevenire şi protecţie, şi cu prevederile legale în vigoare;
 37. Are obligația să respecte prevederile procedurilor şi regulamentelor interne de lucru şi instrucţiunile de folosire şi întreţinere a echipamentelor tehnice de la locul de muncă, precum şi regulilor de securitate şi sănătate în muncă în vederea prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
 38. Are obligația să respecte locul de muncă şi să păstreze condiţii normale pentru postul de lucru, să își formeze deprinderi corecte de muncă și să aplice corect regulile de securitate şi sănătate în muncă, cu asigurarea unui nivel cât mai ridicat de securitate locul de muncă;
 39. Are obligația să asigure funcţionarea optimă a echipamentelor tehnice la locul de muncă, pentru eliminarea riscurilor de accidentare, să se asigure că executarea intervenţiilor de natură tehnică la echipamentele tehnice se realizează cu personal propriu sau extern autorizat;
 40. În cazul producerii unui accident de muncă, să acorde imediat primul ajutor personalului accidentat şi să pună în aplicare de îndată procedurile interne în caz de accident de muncă, să anunţe de îndată conducerea şi serviciul intern de prevenire şi protecţie, cu asigurarea de măsuri prin care să nu fie modificată starea de fapt până la cercetarea accidentului, după caz.
 41. Răspunde de corectitudinea şi veridicitatea informaţiilor transmise către superiorul ierarhic.
 42. Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecţiune în funcţionarea echipamentului cu care îşi desfăşoară activitatea;
 43. Răspunde de cunoşterea, însuşirea şi respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la acţiunile şi activităţile specific postului pe care îl ocupă.
 44. Răspunde personal de corectitudinea raportărilor, suportând măsuri disciplinare în caz de dezinformare.
 45. Este interzisă folosirea informaţiilor obţinute în cursul activităţii desăşurate, în scop personal sau într-o manieră care poate fi contrară legii.
 46. Răspunde de confidenţialitatea datelor la care are acces.
 47. Asigură păstrarea documentelor cu caracter secret, a celor cu regim special și a celor intrate prin registratura Primăriei.
 48. Respectă normele privind Securitatea şi Sănătatea Muncii şi din domeniul Situaţiilor de Urgenţă şi răspunde de însuşirea şi respectarea acestora de către întregul personal din subordine.
 49. Respectă întocmai politica şi instrucțiunile aplicabile în domeniul utilizării echipamentelor informatice;
 50. Îndeplinește obligațiile ce decurg din dispozițiile Regulamentului UE 679 / 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 51. Raportează de îndată orice vulnerabilitate sau suspiciune sesizată în domeniul securităţii echipamentelor;
 52. Se interzice dezvăluirea parolelor de acces la sistemul informatic sau la aplicațiile software, altor persoane, acestea fiind individuale;
 53. Înștiințează de urgență seful ierarhic superior sau Compartimentul IT la observarea unui incident de securitate sau a unui comportament diferit față de cel normal al sistemului informatic.
 54. Cunoaște şi aplică Regulamentul Intern şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Primăriei;
 55. Respectă şi aplică prevederile Codului etic al funcţionarului public din Primăria orașului Popești – Leordeni;
 56. Asigura funcționalitatea SCIM la nivelul compartimentului / serviciului / direcției / Primăriei.
 57. Informează şeful ierarhic cu privire la rezultatele verificărilor şi altor acţiuni derulate în cadrul serviciului pentru implementarea Sistemului de Control Intern/ Managerial.
 58. Anual sau ori de câte ori este necesar participă la instruiri interne/ externe (cursuri, programe) în domeniul calităţii şi asigură diseminarea informaţiilor în domeniul calităţii la nivelul serviciului în care își desfășoară activitatea.
 59. Răspunde, în condiţiile legii, pentru respectarea N.T.S.M. şi P.S.I. la locul de muncă.
 60. Răspunde, în condiţiile legii, pentru respectarea Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 61. Îndeplinește orice alte atribuții repartizate de conducerea instituției.

ATRIBUȚIILE STABILITE ÎN FIȘA POSTULUI POSTULUI Inspector, clasa I, grad profesional principal, Compartiment Urbanism

 1. Intocmeste referate de specialitate si note de fundamentare ce se supun aprobarii Primarului si Consiliului Local;
 2. Intocmeste raspunsuri la petitii dupa efectuarea verificarilor in teren;
 3. Actualizeaza lunar situatia constructiilor cu/fara autorizatie de construire transmise I.R.C. Bucuresti-Ilfov;
 4. Pune la dispozitia personalului de control imputernicit, evidenta avizelor, certificatelor si autorizatiilor de construire;
 5. Asigura pastrarea si conservarea in siguranta a copiilor dupa documentele si informatiile ce constituie sistemul de evidenta a copiilor a datelor urbane pe teritoriul administrativ al orasului Popesti Leordeni;
 6. Calculeaza regularizari de taxe la Autorizatii de construire la intocmirea procesului verbal de receptie finala conform Codului Fiscal al Romaniei.
 7. Colaboreaza cu compartimentele din primarie unde sunt lucrari comune tine evidenta si inregistreaza certificatele de urbanism si autorizatiile de construire;
 8. Indeplineste in termen sarcinile primite de la sefii ierarhici;
 9. Colaboreaza cu personalul de specilaitate din cadrul Primariei si participa activ in scopul aducerii la indeplinire a sarcinilor de serviciu;
 10. In relatiile cu publicul si colegii de serviciu are obligatia de a manifesta solicitudine si a adopta un comportament demn, pentru functia pe care o detine;
 11. Indeplineste orice alte sarcini date prin dispozitia Primarului Popesti – Leordeni;
 12. Raspunde de pastrarea secretului de serviciu, precum si de pastrarea secretului datelor si informatiilor cu caracter confidential detinute sau la care are acces ca urmare a executarii atributiilor de serviciu;
 13. Raspunde de realizarea la timp a atributiilor ce-i revin , conform prevederilor legale, programelor aprobate sau dispuse de conducerea institutiei;
 14. Propune norme si metode de imbunatatire a derularii activitatii serviciului;
 15. Semnaleaza conducerii institutiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunostinta in timpul indeplinirii sarcinilor;
 16. Respecta si aplica legislatia in vigoare
 17. Colaborează cu autorităţile publice, instituţiile publice şi de interes public, centrale şi locale, precum şi serviciile descentralizate ale autorităţilor publice centrale în scopul obţinerii de informaţii necesare domeniului de activitate precum şi de identificare a persoanei.
 18. Asigură aplicarea şi utilizarea procedurilor, tehnicilor, documentelor şi situaţiilor (statistice si centralizatoare) specifice domeniului de activitate;
 19. Gestionează şi asigură, până la predarea dosarelor la arhivă, arhivarea acestora în condiţiile legii;
 20. Răspunde administrativ, pecuniar, material sau penal, după caz, pentru exactitatea obligaţiilor stabilite și evidențiate în programele informatice pe care le utilizează, conform documentelor pe care le gestionează;
 21. Îşi asumă de asemenea, întreaga răspundere pentru gestionarea documentelor primite şi elaborate de la şi către cei în drept (și transmise spre soluționare) şi, în egală măsură, pentru exactitatea datelor înscrise în răspunsurile la aceste documente;
 22. Se obligă să respecte cu stricteţe şi convingere, programul de lucru zilnic precum și programul de lucru cu publicul;
 23. Îndeplineşte atribuțiile de serviciu în termenele şi condiţiile stabilite prin actele normative în vigoare, în conformitate cu graficul de circulaţie a documentelor sau în condiţiile stabilite de Primar / șeful serviciului compartimentului;
 24. Răspunde disciplinar, material sau contravenţional – după caz - pentru neexecutarea întocmai a atribuţiilor de serviciu;
 25. Are relaţii de colaborare, în sistem de echipă, cu ceilalţi inspectori din cadrul serviciului, precum şi cu toţi angajaţii Primăriei;
 26. Va adopta o ţinută morală şi vestimentară sobră şi decentă atât în relaţiile cu colegii de serviciu, cât şi în relaţiile cu publicul.
 27. Respectă termenele de răspuns la petițiile înregistrate si repartizate la lucru;
 28. Propune documente tipizate specifice obiectului de activitate și proceduri de uz intern;
 29. Respectă procedurile de sistem, procedurile de lucru și procedurile operaționale aplicabile la nivelul instituției;
 30. Are obligaţia să păstreze secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia la cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public;
 31. Are obligatia să semnaleze neregularitățile privind existenta unor posibile fraude, corupție sau orice altă activitate ce poate afecta în sens negativ interesele majore ale instituției;
 32. Are obligația să participe la instruirea la locul de muncă, în conformitate cu materialele de instruire puse la dispoziţie de Serviciul intern de prevenire şi protecţie, şi cu prevederile legale în vigoare;
 33. Are obligația să respecte prevederile procedurilor şi regulamentelor interne de lucru şi instrucţiunile de folosire şi întreţinere a echipamentelor tehnice de la locul de muncă, precum şi regulilor de securitate şi sănătate în muncă în vederea prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
 34. Are obligația să respecte locul de muncă şi să păstreze condiţii normale pentru postul de lucru, să își formeze deprinderi corecte de muncă și să aplice corect regulile de securitate şi sănătate în muncă, cu asigurarea unui nivel cât mai ridicat de securitate locul de muncă;
 35. Are obligația să asigure funcţionarea optimă a echipamentelor tehnice la locul de muncă, pentru eliminarea riscurilor de accidentare, să se asigure că executarea intervenţiilor de natură tehnică la echipamentele tehnice se realizează cu personal propriu sau extern autorizat;
 36. În cazul producerii unui accident de muncă, să acorde imediat primul ajutor personalului accidentat şi să pună în aplicare de îndată procedurile interne în caz de accident de muncă, să anunţe de îndată conducerea şi serviciul intern de prevenire şi protecţie, cu asigurarea de măsuri prin care să nu fie modificată starea de fapt până la cercetarea accidentului, după caz.
 37. Răspunde de corectitudinea şi veridicitatea informaţiilor transmise către superiorul ierarhic.
 38. Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecţiune în funcţionarea echipamentului cu care îşi desfăşoară activitatea;
 39. Răspunde de cunoşterea, însuşirea şi respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la acţiunile şi activităţile specific postului pe care îl ocupă.
 40. Răspunde personal de corectitudinea raportărilor, suportând măsuri disciplinare în caz de dezinformare.
 41. Este interzisă folosirea informaţiilor obţinute în cursul activităţii desăşurate, în scop personal sau într-o manieră care poate fi contrară legii.
 42. Răspunde de confidenţialitatea datelor la care are acces.
 43. Asigură păstrarea documentelor cu caracter secret, a celor cu regim special și a celor intrate prin registratura Primăriei.
 44. Respectă normele privind Securitatea şi Sănătatea Muncii şi din domeniul Situaţiilor de Urgenţă şi răspunde de însuşirea şi respectarea acestora de către întregul personal din subordine.
 45. Respectă întocmai politica şi instrucțiunile aplicabile în domeniul utilizării echipamentelor informatice;
 46. Îndeplinește obligațiile ce decurg din dispozițiile Regulamentului UE 679 / 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 47. Raportează de îndată orice vulnerabilitate sau suspiciune sesizată în domeniul securităţii echipamentelor;
 48. Se interzice dezvăluirea parolelor de acces la sistemul informatic sau la aplicațiile software, altor persoane, acestea fiind individuale;
 49. Înștiințează de urgență seful ierarhic superior sau Compartimentul IT la observarea unui incident de securitate sau a unui comportament diferit față de cel normal al sistemului informatic.
 50. Cunoaște şi aplică Regulamentul Intern şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Primăriei;
 51. Respectă şi aplică prevederile Codului etic al funcţionarului public din Primăria orașului Popești – Leordeni;
 52. Asigura funcționalitatea SCIM la nivelul compartimentului / serviciului / direcției / Primăriei.
 53. Informează şeful ierarhic cu privire la rezultatele verificărilor şi altor acţiuni derulate în cadrul serviciului pentru implementarea Sistemului de Control Intern/ Managerial.
 54. Anual sau ori de câte ori este necesar participă la instruiri interne/ externe (cursuri, programe) în domeniul calităţii şi asigură diseminarea informaţiilor în domeniul calităţii la nivelul serviciului în care își desfășoară activitatea.
 55. Răspunde, în condiţiile legii, pentru respectarea N.T.S.M. şi P.S.I. la locul de muncă.
 56. Răspunde, în condiţiile legii, pentru respectarea Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 57. Îndeplinește orice alte atribuții repartizate de conducerea instituție

ATRIBUȚIILE STABILITE ÎN FIȘA POSTULUI POSTULUI Inspector, clasa I, grad profesional asistent, Compartiment Urbanism

 1. Aplică legile și alte reglementări specifice Serviciului de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;
 2. Asigură asistenţă tehnică Poliţiei Locale, privind controlul la disciplina in constructii pe teritoriul orașului;
 3. Asigură păstrarea și conservarea în siguranța a copiilor dupa documentele și informațiile ce constituie sistemul de evidență a copiilor datelor urbane pe teritoriul administrativ al orașului Popești Leordeni;
 4. Colaborează cu compartimentele din primărie unde sunt lucrări comune, ține evidența și înregistrează certificatele de urbanism și autorizațiile de construire;
 5. Îndeplinește în termen sarcinile primite de la șefii ierarhici;
 6. Colaborează cu personalul de specialitate din cadrul Primăriei și participă activ în scopul aducerii la îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
 7. În relațiile cu publicul și colegii de serviciu are obligația de a manifesta solicitudine și a adopta un comportament demn pentru funcția pe care o deține;
 8. Îndeplinește orice alte sarcini date prin dispoziția Primarului Popești – Leordeni precum și cele trasate de șefii ierarhici;
 9. Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum și de păstrarea secretului datelor și informațiilor cu caracter confidențial deținute sau la care are acces ca urmare a executării atribuțiilor de serviciu;
 10. Răspunde de realizarea la timp a atribuțiilor ce-i revin, conform prevederilor legale, programelor aprobate sau dispuse de conducerea instituției;
 11. Propune norme și metode de îmbunătățire a derulării activitătii serviciului;
 12. Semnalează conducerii instituției orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoștință în timpul îndeplinirii sarcinilor;
 13. Verifică documentațiile depuse de catre petenti prin Registratura, in vederea obtinerii Certificatelor de Urbanism si a Autorizatiilor de Construire, precum si orice alte documente adresate Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului ; intocmeste certificate de urbanism, autorizatii de construire/desfiintare, raspunsuri la adresele depuse la registratura
 14. Respectă și aplică legislația în vigoare;
 15. Colaborează cu autorităţile publice, instituţiile publice şi de interes public, centrale şi locale, precum şi serviciile descentralizate ale autorităţilor publice centrale în scopul obţinerii de informaţii necesare domeniului de activitate precum şi de identificare a persoanei;
 16. Asigură aplicarea şi utilizarea procedurilor, tehnicilor, documentelor şi situaţiilor (statistice si centralizatoare) specifice domeniului de activitate;
 17. Gestionează şi asigură, până la predarea dosarelor la arhivă, arhivarea acestora în condiţiile legii;
 18. Răspunde administrativ, pecuniar, material sau penal, după caz, pentru exactitatea obligaţiilor stabilite și evidențiate în programele informatice pe care le utilizează, conform documentelor pe care le gestionează;
 19. Îşi asumă de asemenea, întreaga răspundere pentru gestionarea documentelor primite de la cei în drept (și transmise spre soluționare)
 20. Se obligă să respecte cu stricteţe şi convingere programul de lucru zilnic precum și programul de lucru cu publicul;
 21. Îndeplineşte atribuțiile de serviciu în termenele şi condiţiile stabilite prin actele normative în vigoare, în conformitate cu graficul de circulaţie a documentelor sau în condiţiile stabilite de Primar / șeful serviciului compartimentului;
 22. Răspunde disciplinar, material sau contravenţional – după caz - pentru neexecutarea întocmai a atribuţiilor de serviciu;
 23. Are relaţii de colaborare, în sistem de echipă, cu ceilalţi inspectori din cadrul serviciului, precum şi cu toţi angajaţii Primăriei;
 24. Va adopta o ţinută morală şi vestimentară sobră şi decentă atât în relaţiile cu colegii de serviciu, cât şi în relaţiile cu publicul;
 25. Respectă termenele de răspuns la petițiile înregistrate si repartizate la lucru;
 26. Propune documente tipizate specifice obiectului de activitate și proceduri de uz intern;
 27. Respectă procedurile de sistem, procedurile de lucru și procedurile operaționale aplicabile la nivelul instituției;
 28. Are obligaţia să păstreze secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia la cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public;
 29. Are obligatia să semnaleze neregularitățile privind existenta unor posibile fraude, corupție sau orice altă activitate ce poate afecta în sens negativ interesele majore ale instituției;
 30. Are obligația să participe la instruirea la locul de muncă, în conformitate cu materialele de instruire puse la dispoziţie de Serviciul intern de prevenire şi protecţie, şi cu prevederile legale în vigoare;
 31. Are obligația să respecte prevederile procedurilor şi regulamentelor interne de lucru şi instrucţiunile de folosire şi întreţinere a echipamentelor tehnice de la locul de muncă, precum şi regulilor de securitate şi sănătate în muncă în vederea prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
 32. Are obligația să respecte locul de muncă şi să păstreze condiţii normale pentru postul de lucru, să își formeze deprinderi corecte de muncă și să aplice corect regulile de securitate şi sănătate în muncă, cu asigurarea unui nivel cât mai ridicat de securitate locul de muncă;
 33. În cazul producerii unui accident de muncă, să acorde imediat primul ajutor personalului accidentat şi să pună în aplicare de îndată procedurile interne în caz de accident de muncă, să anunţe de îndată conducerea şi serviciul intern de prevenire şi protecţie, cu asigurarea de măsuri prin care să nu fie modificată starea de fapt până la cercetarea accidentului, după caz;
 34. Răspunde de corectitudinea şi veridicitatea informaţiilor transmise către superiorul ierarhic;
 35. Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecţiune în funcţionarea echipamentului cu care îşi desfăşoară activitatea;
 36. Răspunde de cunoşterea, însuşirea şi respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la acţiunile şi activităţile specific postului pe care îl ocupă;
 37. Răspunde personal de corectitudinea raportărilor, suportând măsuri disciplinare în caz de dezinformare;
 38. Este interzisă folosirea informațiilor obținute în cursul activităţii desăşurate, în scop personal sau într-o manieră care poate fi contrară legii;
 39. Răspunde de confidențialitatea datelor la care are acces;
 40. Asigură păstrarea documentelor cu caracter secret, a celor cu regim special și a celor intrate prin registratura Primăriei;
 41. Respectă normele privind Securitatea şi Sănătatea Muncii şi din domeniul Situaţiilor de Urgenţă şi răspunde de însuşirea şi respectarea acestora de către întregul personal din subordine;
 42. Respectă întocmai politica şi instrucțiunile aplicabile în domeniul utilizării echipamentelor informatice;
 43. Îndeplinește obligațiile ce decurg din dispozițiile Regulamentului UE 679 / 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 44. Înștiințează de urgență seful ierarhic superior sau Compartimentul IT la observarea unui incident de securitate sau a unui comportament diferit față de cel normal al sistemului informatic;
 45. Cunoaște şi aplică Regulamentul Intern şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Primăriei;
 46. Respectă şi aplică prevederile Codului etic al funcţionarului public din Primăria orașului Popești – Leordeni;
 47. Asigura funcționalitatea SCIM la nivelul compartimentului / serviciului / direcției / Primăriei;
 48. Informează şeful ierarhic cu privire la rezultatele verificărilor şi altor acţiuni derulate în cadrul serviciului pentru implementarea Sistemului de Control Intern/ Managerial;
 49. Anual sau ori de câte ori este necesar participă la instruiri interne/ externe (cursuri, programe) în domeniul calităţii şi asigură diseminarea informaţiilor în domeniul calităţii la nivelul serviciului în care își desfășoară activitatea;
 50. Răspunde, în condiţiile legii, pentru respectarea N.T.S.M. şi P.S.I. la locul de muncă;
 51. Răspunde, în condiţiile legii, pentru respectarea Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 52. Îndeplinește orice alte atribuții repartizate de conducerea instituției.

Afișat astăzi 05.04.2023 ora 10:30 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.