1 post polițist local, clasa II, grad profesional asistent; 1 post polițist local, clasa I, grad profesional debutant – Direcției Poliție Locală

Publicat în data de 7.12.2018

Primăria oraşului Popeşti-Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti-Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr. 1, judeţul Ilfov organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de execuţie din cadrul Direcției Poliție Locală după cum urmează:

 1. post polițist local, clasa II, grad profesional asistent, în cadrul Serviciului Inspecție;
 2. post polițist local, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Ordine Publică, Pază și Circulație.

Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisă și interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 9.01.2019, ora 10:00, iar interviul în data de 11.01.2019, ora 10:00.

Ambele probe se vor susține la sediul Direcției Poliție Locală din orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov, șos. Olteniței, nr. 31A.

Cerințele posturilor scoase la concurs sunt următoarele:

 • Condiții generale:
  • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Condiţii specifice pentru postul de polițist local, clasa II, grad profesional asistent:
  • candidaţii trebuie să fi absolvit studii superioare de scurtă durată absolvite cu diplomă;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de polițist local, clasa II, grad profesional asistent – minim 8 luni.
 • Condiţii specifice pentru postul de polițist local, clasa I, grad profesional debutant:
  • candidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de polițist local, clasa I, grad profesional debutant – fără vechime.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României partea a-III-a, respectiv în perioada 07.12.2018-27.12.2018, la sediul instituției și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a) – lit. d), lit. f), lit. g), lit. i) și lit. j) din HGR nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Direcției Poliție Locală

Serviciul Inspecție

 1. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții.
 2. O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.
 3. Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol.
 4. Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control.
 5. HG nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu.
 6. HG nr. 273/1994 Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii.
 7. OUG nr. 44/2008 privind descfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale.
 8. Ordin 839/2009 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții.
 9. HGR nr. 333/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OG nr.99/2000.
 10. OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale.

Serviciul Ordine Publică, Pază și Circulație

 1. .Lege nr. 61/1991(r4) pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.
 2. Lege nr. 54/2012 privind desfășurarea activităților de picnic.
 3. Lege nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările și completările ulterioare.
 4. Ordonanţa de urgenţă nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân.
 5. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între bărbați și femei.
 6. Lege nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale.
 7. Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 8. Hotărârea Guvernului României nr. 1391/2006 privind Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002.

ACTE NORMATIVE SPECIFICE FUNCȚIEI PUBLICE COMUNE CELOR 2 SERVICII

 1. Constituția României;
 2. Legea nr. 188/1999(r2) privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004(r) privind Codul de conduită a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 215/2001(r) a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 155/2010(r) a poliției locale, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 7. Ordonanța Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Ordonanța Guvernului României nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționarea a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Legea nr. 270/2017 – Legea Prevenirii;
 10. Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia;
 11. Hotărârea Guvernului României nr. 33/2018 privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2018 precum și a modelului planului de remedierel
 12. Ordonanța Guvernului României nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;
 13. Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale;
 14. Legea nr. 12/1990(r3) privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite;
 15. Legea nr. 211/2011, privind regimul deșeurilor.

*Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările acestora.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a funcțiilor publice vacante de execuție din cadrul Direcției Poliție Locală

Publicat în data de 3.1.2019

Având în vedere prevederile art. 40, alin. (1), lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Funcția publică Instituția publică Rezultatul selecției dosarelor
1.Bosnigeanu VasilePolițist local, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-Leordeni ADMIS
2.Beteji CornelPolițist local, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-Leordeni ADMIS
3.Stoicescu Valeriu MarianPolițist local, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-Leordeni ADMIS
4.Ghenea NicoletaPolițist local, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-Leordeni ADMIS
5.Filip Mihai NicușorPolițist local, clasa II, grad profesional asistentPrimăria orașului Popești-Leordeni ADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 9.1.2019, ora 10:00, la sediul Direcției Poliție Locală din orașul Popești-Leordeni, șos. Olteniței, nr. 31A, judeţul Ilfov.

Candidaţii, în cazul în care sunt nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Petre Lidia, inspector în cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni, Judeţul Ilfov.

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție de polițist local din cadrul Direcției Poliție Locală

Publicat în data de 9.01.2019

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
1.Bosnigeanu VasilePolițist local, clasa I, grad profesional debutant8,00 puncteRESPINS
2.Beteji CornelPolițist local, clasa I, grad profesional debutant56,00 puncteADMIS
3.Stoicescu Valeriu MarianPolițist local, clasa I, grad profesional debutant15,00 puncteRESPINS
4.Ghenea NicoletaPolițist local, clasa I, grad profesional debutant21,00 puncteRESPINS
5.Filip Mihai NicușorPolițist local, clasa II, grad profesional asistent78,00 puncteADMIS

Candidații declarați admiși vor susține interviul în data de 11.01.2019, ora 10:00, la sediul Direcției Poliție Locală din șos. Olteniței, nr. 31A.

Candidații în cazul în care sunt nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de cel mult 24 de ore de la afișare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Lidia Petre, inspector în cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni.