8.06.2021 – Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

Publicat în data de 7.05.2021

Primăria oraşului Popeşti-Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti-Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr. 1, judeţul Ilfov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, după cum urmează:

 • 1 post de inspector clasa I grad profesional asistent

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Probele stabilite sunt: proba scrisă și interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 8.06.2021, ora 11:00, iar interviul se va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data și ora desfășurării interviului se va afișa odată cu rezultatele probei scrise.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A.

Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ și a art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19.

Condiţii de participare la concurs pentru inspector clasa I grad profesional asistent:

 • candidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării funcției publice de execuție de inspector clasa I grad profesional asistent – minim 1 an.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a instituției, secțiunea Resurse umane, respectiv în perioada 07.05.2021 (data publicării anunțului) – 26.05.2021, la sediul instituției din Piața Sf. Maria, nr. 1, Popești-Leordeni, jud. Ilfov – Serviciul Resurse Umane, Juridic, Relații cu Publicul, IT și Arhivă şi trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a) – lit. d), lit. f), lit. g), lit. i) și lit. j) din HGR nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoana de contact: dna Stoian Alexandra Elena inspector - Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT. Tel. 0374/40.88.19 interior 107, fax 0374/40.88.22, e-mail: resurseumane@ppl.ro

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în cadrul Serviciului Recuperare Creanțe Persoane Juridice și Fizice

 1. Constituția României.
 2. Titlul I și II ale părții a VI – a, Titlul I și V (capitolul IV) ale părții a III - a din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ.
 3. O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.
 4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.
 5. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, cu modificările și completările ulterioare: Capitolul III - Actele de identitate, Capitolul IV – Domiciliul și reședința.
 6. HGR 295/2021, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor OUG nr.97/2005, privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil: Capitolul III – Înregistrarea și actualizarea datelor privind persoana fizică, Capitolul IV – Eliberarea actelor de identitate, Capitolul V – Stabilirea reședinței.
 7. Legea nr.129/2018, pentru modificarea și completarea Legii nr.102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Lg. nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date: Capitolul III¹ - Secțiunea a 2 -a Activitatea de soluționare a plângerilor.
 8. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.82/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind evidența persoanelor, actele de identitate ale cetățenilor români, precum și actele de rezidență ale cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European rezidenți în România, cu modificările și completările ulterioare: Capitolul II – Organizarea și administrarea R.N.E.P
 9. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

*Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările acestora.

Atribuțiile stabilite în fișa postului postului

Inspector asistent:

 • 1. Desfășoară activitatea de eliberare a actelor de identitate, sens în care primește, analizează și soluționează cererile pentru eliberarea cărților de identitate și a cărților de identitate provizorii, precum și pentru înscrierea mențiunii de stabilire a reședinței, în conformitate cu prevederile legale în vigoare (O.G.U. nr.97/2005 republicată în Monitorul Oficial al României nr.719/12.10.2011, modificată și completată prin O.G.U. nr.82/2012 și O.G.U. nr.33/2016, respectiv Normele metodologice cuprinse în H.G. nr. 1375/2006 modificată prin H.G.801/2016) și înmânează persoanelor fizice documentele solicitate;
 • 2. Primește și soluționează cererile de eliberare a actelor de identitate pentru persoanele care își schimbă domiciliul din străinătate în România sau dobândesc cetățenia română conform normelor și instrucțiunilor în vigoare;
 • 3. Primește și soluționează cererile pentru eliberarea actelor de identitate ale persoanelor internate în unități sanitare și de protecție socială, precum și ale celor aflate în locurile de reținere și de arest preventiv din cadrul unitățiilor de poliție sau în penitenciar din zona de responsabilitatea și înmănează documente solicitate;
 • 4. Înregistrează toate cererile și adresele primite în cadrul serviciului în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologice de lucru;
 • 5. Desfășoară activități de primire, examinare și soluționare a petițiilor cetățenilor, a tuturor cererilor și adreselor, precum și a solicitărilor reglementate de prevederile Regulamentului 679/27.04.2016;
 • 6.Răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare și înscrise în formularele necesare eliberării actelor de identitate și stabilirii reședinței, precum și de preluarea corectă a comunicărilor autorităților publice prevăzute de lege;
 • 7. Răspunde de înregistrarea lucrărilor precum și de înmânarea actelor de identitate titularilor care au solicitat eliberarea acestora;
 • 8. Verifică dacă fizionomia solicitantului corespunde cu fotografia din actul de identitate prezentat sau din alt document emis de instituții sau autoritați publice (pașaport, permis de conducere, livret militar, legitimație de serviciu, diplomă de absolvire a unei instituții de învațămănt), sau dupa caz, cu imaginea solicitantului înregistrată în R.N.E.P.;
 • 9. Verifică documentele prezentate și corectitudinea datelor înscrise de solicitant pe Cererea pentru eliberarea actului de identitate, certificând pentru conformitate copiile documentelor prezentate, prin înscrierea mențiunii „ conform cu originalul “, datează, semnează și restituie originalele;
 • 10. Prezintă șefului SPCLEP, sau persoanei desemnate de acesta cererea și documentele depuse, pentru avizare;
 • 11. Completează Registrul privind cererile pentru eliberarea actelor de identitate și pentru stabilirea reședinței, la rubrica seria și numărul actului de identitate eliberat;
 • 12. Eliberează actele de identitate solicitantului, care semnează de primire pe Cererea pentru eliberarea actului de identitate, completează cererile de eliberare a actelor de identitate pe verso, la rubricile corespunzătoare fiecarei activităţi desfășurate;
 • 13. Efectuează acțiuni cu stația mobilă pentru punerea în legalitate a persoanelor netransportabile;
 • 14. Prelucrează fotografiile care au fost preluate cu stația foto mobilă și echipamentele foto digitale;
 • 15. Efectuează scanări ale fotografiilor persoanelor aflate în străinătate, pe bază de procură specială, în vederea producerii cărțiilor de identitate;
 • 16. Efectuează activitați specifice conform Instrucţiunilor pentru verificarea persoanelor care nu au solicitat eliberarea actelor de identitate în termenele prevăzute de lege cât și operarea în baza de date a informațiilor rezultate din verificările în teren ale structurilor de poliție;
 • 17.Efectuează toate demersurile legale pentru punerea în legalitate a persoanelor care figurează ca restante pe linie de evidență a persoanelor;
 • 18. Soluționează cererile de eliberare a cărțiilor de identitate provizorii persoanelor interesate, completează rubricile respective, precum și termenul de valabilitate solicitat de persoană, fără să depăsească 1 an, conform prevederilor legale, ține gestiunea carnetelor cu cărți de identitate provizorii și întocmeste procesul lunar pentru gestiunea acestora, operează în baza de date locală datele din documentele primite la ghișeu pentru cărțiile de identitate provizorii;
 • 19. Operează mențiuni operative în R.N.E.P. privind statutul civil al persoanei în baza comunicărilor primite de la instituții; ( căsătorii, divorțuri, decese, formularele E 401, 544) ;
 • 20. Preia în R.N.E.P. datele privind persoana fizică, in baza comunicărilor nominale pentru născuții vii, cetățeni români;
 • 21. Operează în R.N.E.P. data înmânării cărții de identitate;
 • 22.Furnizează în condițiile legii, la solicitarea autorităților și instituțiilor publice centrale, județene și locale, agenților economici ori a cetățenilor, datele de identificare și de adresă a persoanei;
 • 23. Actualizează, utilizează și valorifică Registrul Național de Evidență a Persoanelor pentru persoanele care au domiciliul sau reședința în raza de competență teritorială a serviciului;
 • 24. Actualizează Registrul Național de Evidență a Persoanelor cu datele înscrise în comunicările autorităților publice prevăzute de lege;
 • 25.Răspunde de depistarea, predarea către instituțiile abilitate și raportarea persoanelor date în urmărire întălnite cu ocazia desfășurării activității specifice;
 • 26. Întocmește situații statistice pentru activitați desfașurate lunar, trimestrial și anual în funcție de solicitarile cerute prin instrucțiuni.
 • 27. Ridică, pe bază de delegație, de la B.J.A.B.D.E.P Ilfov loturile conținând cărțile de identitate produse;
 • 28. Organizează, asigură conservarea și utilizează, în procesul muncii, evidențele locale manuale;
 • 29. Face parte din comisia de inventariere a rebuturilor de cărți de identitate;
 • 30. Face parte din comisia de distrugere a cărțiilor de identitate și a cărțiilor de alegător, conform legii;
 • 31. Eliberează la cererea autorităţilor publice sau persoanelor fizice cu respectarea prevederilor Legii nr. 679/2016, pentru protecția persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 • 32. Colaborează cu unitățile de poliție, organizănd în comun acțiuni și controale la locurile de cazare în comun, hoteluri, moteluri, camping-uri și alte unităti de cazare turistică, în vederea identificării persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidență a persoanei, precum și celor urmărite în temeiul legii, precum și cu poliția locală potrivit atribuțiilor ce le revin pe linie de evidență a persoanelor;
 • 33. Asigură colaborarea și schimbul permanent de informații cu unitățile operative ale M.A.I., în scopul realizării operative și de calitate a sarcinilor comune ce le revin, în temeiul legii;
 • 34. Acordă sprijin în vederea identificării operative a persoanelor internate in unitați sanitare și de protecție socială, ce nu posedă asupra lor acte de identitate;
 • 35. Execută activități pentru întreținerea preventivă a echipamentelor din dotare ;
 • 36. Asigură protecția datelor cu caracter personal și informațiilor gestionate și ia măsuri de prevenire a scurgerii de informații clasificate și secret de serviciu;
 • 37.Asigură securitatea tuturor documentelor în cadrul serviciului, conform reglementărilor legale ;
 • 38.Are drept de acces la date cu caracter personal, conform Legii nr. 679/2016, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 • 39.Are acces la informațiile clasificate-clasa secret de serviciu, asigurând păstrarea confidențialității și exploatarea acestora cu respectarea strictă a dispozițiilor legale în materie;
 • 40. Răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei specifice, conform normelor arhivistice în vigoare;
 • 41. Sesizează dispariția, în alb, a tipizatelor înseriate pe linie de evidență a persoanelor și raportează dispariția acestora pe cale ierarhică;
 • 42. Pentru îndeplinirea întocmai a atribuțiilor și sarcinilor din competență, răspunde de aplicarea dispozițiilor legale, a ordinelor și instrucțiunilor D.E.P.A.B.D. care reglementează activitatea pe linia regimului de evidență a persoanelor;
 • 43. Constată contravenţiile și aplică sancțiuni, în condițiile legii;
 • 44.Îndeplineste și alte atribuții specifice activității de evidență a persoanelor, reglementate prin acte normative;
 • 45.Execută alte sarcini pe linie de evidență a persoanelor, dispuse de conducerea serviciului, răspunde de aplicarea întocmai a prevederilor legale, a ordinelor și instrucţiunilor care reglementează activitatea de evidență a persoanelor;
 • 46. Are obligația de a purta ecuson de reprezentare când desfăsoară activitatea de lucru cu publicul;
 • 47. Are obligația de a deține mapa individuală de pregătire profesională (acte normative, ordine, dispoziții, proceduri de lucru etc) ;
 • 48. Are obligația de a respecta normele securității și sănătății muncii, conform Legii, nr. 319/2006 modificată și actualizată în 2014, H.G. nr. 1425/2006 actualizată în 2016 prin HG 767/2016;
 • 49. Salariatul este direct răspunzător în cazul producerii unor accidente, ca urmare a unor acțiuni voluntare;
 • 50. Respectă normele P.S.I conform Legii nr. 307/2006 modificată și actualizată în 2016 și Legea nr.170/2015 privind aprobarea Ordonanței de Urgență, nr. 89/2014;
 • 51. Respectă normele și îndatoriile prevăzute în Legea nr. 188/1999, republicată și modificată în 2016 privind Statutul funcționarilor publici.
 • 52. Respectă prevederile Codului de conduita a funcționarilor publici, conform Legii nr. 7/2004, republicată în 2007.
 • 53. Cunoaşterea legislației în vigoare, aplicabilă activităților desfașurate în cadrul sarcinilor de serviciu;
 • 54. Răspunde personal de nerespectarea sarcinilor și atribuțiilor ce îi revin conform fișei postului, nerezolvarea în termen a lucrărilor atribuite și pentru încălcarea legii sau a reglementărilor în vigoare.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

Publicat în data de 31.05.2021

Având în vedere prevederile art.40, alin.(1), lit.a) şi art.50 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăInstituția publicăRezultatul selecției dosarelor
125949Inspector, clasa I, grad profesional asistentPrimăria orașului Popești - LeordeniADMIS
226816Inspector, clasa I, grad profesional asistentPrimăria orașului Popești - Leordeni RESPINS Nu face dovada vechimii în specialitatea studiilor art.468 alin(1) lit a) din OUG nr. 57/2019

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 08.06.2021, ora 11:00, la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A, județul Ilfov.

Candidații, în cazul în care sunt nemulțumiți de rezultatele obținute, pot formula contestație în termen de cel mult 24 de ore de la afișare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Stoian Alexandra Elena, inspector în cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov.

Rezultatul probei scrise al concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice vacante de inspector clasa I grad profesional asistent din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

Publicat în data de 9.06.2021

Având în vedere prevederile art.62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al probei scrise:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
125949Inspector, clasa I, grad profesional asistent60,75ADMIS

Candidatul declarat admis va susţine interviul în data de 11.06.2021, ora 10:00, la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A.

Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Stoian Alexandra Elena, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni.

Rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

Publicat în data de 11.06.2021

Având în vedere prevederile art.61 alin.(4) din Hotărârea Guvernului României nr.611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatuluiFuncţia publicăPunctajul interviuluiRezultatul interviului
125949Inspector clasa I grad profesional asistent78,66ADMIS

Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Stoian Alexandra Elena, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti - Leordeni.

Centralizatorul rezultatelor concursului de recrutare organizat în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, în vederea ocupării funcției publice de inspector clasa I grad profesional asistent

Publicat în data de 11.06.2021

Având în vedere prevederile art.62 alin.(2) și alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatului (număr de identificare)Punctaj proba scrisăPunctaj interviuPunctaj finalRezultatul final
12594960,7578,66139,41ADMIS

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI

Publicat în data de 11.06.2021

Funcţia publică sau funcţiile publice pentru care se organizează concursul:
1Inspector, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor
Informaţii privind selecţia dosarelor

Data selecţiei dosarelor: 31.05.2021

Numele şi prenumele candidatuluiRezultatul selecţiei dosarelor
125949ADMIS
226716RESPINS

Observaţii formulate de membrii comisiei: nu sunt observaţii de formulat.

Informaţii privind proba scrisă

Data şi ora desfăşurării probei scrise: 08.06.2021, ora 11:00.

Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei scrise: Nu este cazul.

Numele si prenumele candidatuluiPunctajul final al probei scriseRezultatul
12594960,75ADMIS
Informaţii privind interviul

Data şi ora desfăşurării interviului: 11.06.2021, ora 10:00.

Numele si prenumele candidatuluiPunctajul final al interviuluiRezultatul
12594978.66ADMIS
Rezultatul final al concursului

Functia publică: – Inspector, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor.

Numele si prenumele candidatuluiPunctajul final al concursuluiRezultatul
125949139,41ADMIS