7.10.2019 – Concurs de recrutare, pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de execuție din cadrul Serviciului Administrație Publică, Autorizare, Autoritate Tutelară

Publicat în data de 3.09.2019

Primăria orașului Popești-Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr.1, judeţul Ilfov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Administrație Publică, Autorizare, Autoritate Tutelară după cum urmează:

 • 1 post de referent clasa III grad profesional superior

Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisă și interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 07.10.2019, ora 10:00, iar interviul se va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, data și ora se vor afișa odată cu rezultatele la proba scrisă

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A, Popești-Leordeni, jud. Ilfov.

Cerinţele de participare la concurs sunt următoarele:

 • Condiții generale:
  • candidaţii trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.
 • Condiţii specifice pentru postul de referent, clasa III, grad profesional superior:
  • candidaţii trebuie să fi absolvit studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării funcţiei publice de execuție de referent, clasa III, grad profesional superior – minim 7 ani.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a instituției, secțiunea Resurse umane, respectiv în perioada 3.09.2019 (data publicării anunțului) – 23.09.2019, la sediul instituției din Piața Sf. Maria, nr. 1, Popești-Leordeni, jud. Ilfov – Serviciul Resurse Umane, Juridic, Relații cu Publicul, IT și Arhivă şi trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a) – lit. d), lit. f), lit. g), lit. i) și lit. j) din HGR nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de referent grad profesional superior din cadrul Serviciului Administrație Publică Autorizare Autoritate Tutelară

 1. OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ;
 2. Ordonanța Guvernului nr.33/2002, privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale.
 3. Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică.
 4. Lege nr.161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei -TITLUL IV Conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice
 5. Constituția României

*Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările acestora.