Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante de execuție de referent II din cadrul Serviciului Întreținere Drumuri Publice și Spații Verzi.

Primăria oraşului Popeşti-Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti-Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr.1, judeţul Ilfov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de execuţie de referent II din cadrul Serviciului întreţinere Drumuri Publice şi Spaţii Verzi.

Probele stabilite sunt: proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 07.09.2018, ora 11:00, iar interviul în data de 11.09.2018, ora 10:00.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni din Piaţa Sf. Maria, nr. 1, jud. Ilfov.

Cerinţele posturilor scoase la concurs sunt următoarele:

 • Condiţii generale:
  • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, aprobat prin HGR nr. 286/2011, modificată şi completată.
 • Condiţii specifice pentru postul de referent II:
  • candidaţii trebuie să fi absolvit studii medii cu diplomă de bacalaureat;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale de referent - minim 3 ani

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României partea a-III-a, respectiv în perioada 14.08.2018-27.08.2019, ora 14:00 la sediul instituţiei şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, aprobat prin HGR nr.286/2011, modificată şi completată.

Termenul de afişare a rezultatelor este de 72 de ore de la finalizarea fiecărei probe, candidaţii nemulţumiţi de rezultate pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi de la afişarea rezultatelor.

Secretariatul comisiei de concurs va fi asigurat de d-na Raluca Dragotoniu, inspector clasa I - Serviciul Resurse Umane, Juridic, Relaţii cu Publicul, IT şi Arhivă.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de referent din cadrul Serviciului Întreţinere Drumuri Publice si Spaţii Verzi

 1. Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 2. Legea nr. 211/2011, privind regimul deşeurilor;
 3. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Constituţia României;
 5. Legea nr. 319/2006 ,privind securitatea şi sănătatea în muncă;
 6. Legea nr. 24/2007,privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor;
 7. Legea nr. 51/2006 , legea serviciilor comunitare de utilităţi publice;
 8. OUG nr. 195/2005,privind protecţia mediului.

*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.