7.04.2021 – Concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Recuperare Creanțe Persoane Juridice și Fizice

Publicat în data de 5.03.2021

Primăria oraşului Popeşti-Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr.1, judeţul Ilfov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Recuperare Creanțe Persoane Juridice și Fizice, după cum urmează:

 • post de inspector clasa I grad profesional superior
 • post de inspector clasa I grad profesional asistent

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisă și interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 7.04.2021, ora 11:00, iar interviul în termen de 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data și ora susținerii interviului se vor afișa odată cu rezultatele la proba scrisă.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A, Popești-Leordeni, jud. Ilfov.

Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ și a art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Condiţii de participare la concurs pentru inspector clasa I grad profesional superior:

 • candidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării funcției publice de execuție de inspector clasa I grad profesional superior – minim 7 ani.

Condiţii de participare la concurs pentru inspector clasa I grad profesional asistent:

 • candidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării funcției publice de execuție de inspector clasa I grad profesional asistent – minim 1 an.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a instituției, secțiunea Resurse umane, respectiv în perioada 05.03.2021 (data publicării anunțului) – 24.03.2021,, la sediul instituției din Piața Sf. Maria, nr. 1, Popești-Leordeni, jud. Ilfov – Serviciul Resurse Umane, Juridic, Relații cu Publicul, IT și Arhivă şi trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a) – lit. d), lit. f), lit. g), lit. i) și lit. j) din HGR nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoana de contact: dna. Stoian Alexandra Elena inspector - Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT. Tel. 0374/40.88.19 interior 107, fax 0374/40.88.22, e-mail: resurseumane@ppl.ro

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în cadrul Serviciului Recuperare Creanțe Persoane Juridice și Fizice

 1. Constituția României.
 2. Titlul I și II ale părții a VI – a, Titlul I și V (capitolul IV) ale părții a III - a din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ.
 3. O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.
 4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.
 5. Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, Titlul IX - Impozitele şi taxele locale, cu modificările şi completările ulterioare..
 6. H.G. nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
 7. Legea nr.207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală.
 8. O.G. nr.2/2001 – regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
 9. Ordonanţă de urgenţă nr.29/2020 din 18 martie 2020 privind unele măsuri economice şi fiscal - bugetare.
 10. Ordonanță de urgență nr.48 din 9 aprilie 2020 privind unele măsuri financiar-fiscale.
 11. Ordonanță de urgență nr.90 din 27 mai 2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative.
 12. Ordonanţă de urgenţă nr.99/2020 din 25 iunie 2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normativ.
 13. Ordonanță de urgență nr.181 din 22 octombrie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative.

*Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările acestora.

Atribuțiile stabilite în fișa postului postului

Inspector superior:

 • Asigură aplicarea şi utilizarea procedurilor, tehnicilor, documentelor şi situaţiilor (statistice şi centralizatoare) specifice din domeniul fiscal;
 • Desfăşoară activitatea de executare silită asupra veniturilor şi bunurilor urmăribile ale debitorilor aflaţi în evidenţele Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Popești-Leordeni, în vederea stingerii tuturor obligaţiilor fiscale rezultate din impozite şi taxe locale, inclusiv a accesoriilor aferente neachitării acestor debite la termenele legale, cât şi din amenzile aplicate de serviciile de specialitate din cadrul Direcției, precum şi de alte organe abilitate legal, pentru fiecare persoană juridică şi fizică de pe raza oraşului Popeşti-Leordeni;
 • Analizează şi stabileşte, pe baza datelor obţinute, măsurile de executare silită optime, astfel încât colectarea creanţelor să fie făcută cu rezultate cât mai eficiente;
 • Întocmeşte dosarele de executare silită pentru debitele restante, dosare care vor cuprinde, cronologic, toate actele în legătură cu urmărirea încasării creanţelor, şi asigură respectarea prevederilor legale privind identificarea debitorilor şi confirmarea primirii titlurilor emise de alte organe fiscale;
 • Colaborează cu organele administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu Oficiul National al Registrului Comerţului, în vederea realizării creanţelor bugetului local, prin executarea silită a bunurilor urmăribile şi conturilor bancare ale debitorilor;
 • Desfăşoară activitatea de executare silită prin somarea debitorilor aflaţi în evidenţele fiscale ale DITLPPL în vederea stingerii tuturor obligaţiilor fiscale rezultate din impozite şi taxe locale, inclusiv a accesoriilor aferente neachitării acestor debite la termenele legale, cât şi din amenzile aplicate de serviciile de specialitate din cadrul instituţiei, precum şi alte organe abilitate legal, pentru fiecare persoană juridică şi fizică de pe raza oraşului Popeşti - Leordeni ;
 • Identifică atât a conturilor în lei şi valută ale debitorilor, deschise la unităţile specializate, cât şi terţul ce urmează a fi poprit, în vederea aplicării procedurii de executare silită prin poprire asupra disponibilităţilor bănesti ale acestora;
 • Desfășoară activitatea de executare silită prin poprirea debitorilor aflaţi în evidenţele fiscale ale DITLPPL în vederea stingerii tuturor obligaţiilor fiscale rezultate din impozite şi taxe locale, inclusiv a accesoriilor aferente neachitării acestor debite la termenele legale, cât şi din amenzile aplicate de serviciile de specialitate din cadrul instituţiei, precum şi alte organe abilitate legal, pentru fiecare persoană juridică şi fizică de pe raza oraşului Popeşti - Leordeni ;
 • Verifică respectarea prevederilor legale în vigoare privind infiinţarea popririlor asupra disponibilităţilor băneşti deţinute sau datorate cu orice titlu debitorului de către terţe persoane; urmăreşte respectarea popririlor înfiinţate asupra terţilor popriţi, precum şi asupra conturilor bancare, stabilind, după caz, măsuri legale pentru executarea acestora;
 • Asigură comunicarea, conform legii, a tuturor actelor, în cadrul procedurii de executare a creanţelor fiscale, pentru contribuabilii gestionaţi;
 • Desfăşoară activitatea de executare silită atât prin instituirea sechestrului asupra bunurilor urmăribile ale debitorilor aflaţi în evidenţele fiscale ale DITLPPL în vederea stingerii tuturor obligaţiilor fiscale rezultate din impozite şi taxe locale, inclusiv a accesoriilor aferente neachitării acestor debite la termenele legale, cât şi din amenzile aplicate de serviciile de specialitate din cadrul instituţiei, precum şi alte organe abilitate legal, pentru fiecare persoană juridică şi fizică de pe raza oraşului Popeşti – Leordeni, cât şi prin valorificarea acestor bunuri ;
 • Instituie măsuri asigurătorii prin sechestrul instituit asupra bunurilor persoanelor juridice și fizice şi juridice;
 • Trece la executarea silită prin sechestrarea bunurilor mobile şi/ sau imobile ale debitorului;
 • Solicită evaluarea bunurilor sechestrate, efectuează valorificarea lor, organizează licitaţiile în colaborare cu Serviciul Juridic, conform normelor legale în vigoare;
 • Repartizează sumele realizate prin executare silită, potrivit ordinii de preferinţă prevăzută de lege, în cazul în care la executarea silită participă mai mulţi creditori;
 • Asigură valorificarea bunurilor sechestrate prin procedurile prevăzute în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv procedurile prealabile valorificării;
 • Primeşte, verifică, analizează şi face propuneri de soluţionare a cererilor de suspendare a executării silite prin poprire la terţi şi/sau asupra disponibilităţilor băneşti;
 • Primeşte informaţii referitoare la suspendarea executării silite dispusă de instanţă şi urmăreşte continuarea acesteia, dacă este cazul, la expirarea perioadei de suspendare;
 • Examinează, în mod obiectiv, starea de fapt fiscală a contribuabililor şi utilizează toate informaţiile, documentele şi metodele necesare pentru determinarea corectă a situaţiei fiscale a acestora, verificând în teren veridicitatea informatiilor primite;
 • Întocmeşte documentaţii şi propuneri privind debitorii insolvabili, cu avizul Consilerului Juridic, şi le prezintă spre aprobare directorului executiv;
 • Verifică periodic, conform legii, contribuabilii înscrişi în evidenţa separată, în cadrul termenului de prescripţie;
 • Întocmește procese verbale de declarare a stării de insolvabilitate, după analiza datelor şi informatiilori în funcţie de situaţia în care se încadrează contribuabilul, a creanţele fiscale ale acestui gen de debitor, vor fi scăzute din evidenţa curentă şi trecute în evidenţă separată;
 • Verifica anual, dupa trecerea creanţelor fiscale în evidenţa separată, a debitorilor insolvabili care au dobândit bunuri şi/ sau venituri urmăribile, obligaţiile debitorului declarat insolvabil, transformandu-se din evidenţa separată în evidenţa curentă;
 • Întocmeste răspunsuri la adresele formulate de petenţi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • Întocmeste răspunsuri la adresele formulate de birourile de executori judecătorești, și Administrațiile Finanțelor Publice locale sau / și centrale în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • Întocmeşte adrese interne, în vederea obţinerii documentaţiei necesare soluţionării cererilor depuse de către petenţi;
 • Ține o evidenţă (gestiune) completă, pe an, luni, debitori, în perioada legală de prescriere a debitelor, pe de o parte, şi a rezultatelor concrete a urmării şi executării creanţelor bugetare, pe ani, luni, debitori, pe de altă parte;
 • Întocmeşte şi gestionează baza de date cuprinzând contribuabilii persoane juridice și fizice şi persoane juridice la care s-a început procedura de executare silită, ţinând totodată evidenţa la zi a derulării acesteia;
 • Transmite informaţii (liste şi rapoarte, cu şi despre contribuabili) serviciilor cu care colaborează şi primeşte, în egală măsură, informaţii utile de la aceste servicii ale Primăriei;
 • Întocmeşte decadal, lunar, trimestrial, semestrial şi anual sau ori de câte ori este nevoie, sitiuaţiile statistice şi centralizatoare privind urmărirea şi executarea creanţelor bugetului local;
 • Propune documente tipizate specifice obiectului de activitate;
 • Colaborează cu celelalte servicii ale instituţiei;
 • Colaborează cu autorităţile publice, instituţiile publice şi de interes public, centrale şi locale, precum şi serviciile descentralizate ale autorităţilor publice centrale în scopul obţinerii de informaţii necesare stabilirii masei impozablie precum şi de identificare a persoanei.
 • Asigură aplicarea şi utilizarea procedurilor, tehnicilor, documentelor şi situaţiilor (statistice si centralizatoare) specifice domeniului fiscal;
 • Gestionează şi asigură, până la predarea dosarelor fiscale la arhivă, arhivarea acestora în condiţiile legii;
 • Răspunde administrativ, pecuniar, material sau penal, după caz, pentru exactitatea obligaţiilor de plată stabilite și evidențiate în programul informatic, conform documentelor existente la dosarul fiscal al contribuabilului;
 • Îşi asumă de asemenea, întreaga răspundere pentru gestionarea documentelor primite şi elaborate de la şi către cei în drept (titulari de rol fiscal, reprezentanți ai acestora sau instituţii ale statului nominalizate şi anterior) şi, în egală măsură, pentru exactitatea datelor înscrise în aceste documente, în conformitate cu dosarul fiscal al contribuabilului și datele existente în evidența informatizată, în condiţiile respectării întocmai a secretului fiscal;
 • Se obligă să respecte cu stricteţe şi convingere, programul de lucru zilnic precum și programul de lucru cu publicul;
 • Îndeplineşte atribuțiile de serviciu în termenele şi condiţiile stabilite prin actele normative în vigoare, în conformitate cu graficul de circulaţie a documentelor fiscale sau în condiţiile stabilite de Directorul executiv al institutiei;
 • Răspunde disciplinar, material sau contravenţional – după caz - pentru neexecutarea întocmai a atribuţiilor de serviciu;
 • Are relaţii de colaborare, în sistem de echipă, cu ceilalţi inspectori din cadrul serviciului, precum şi cu toţi angajaţii Direcției Impozite și Taxe Locale Popești-Leordeni;
 • Va adopta o ţinută morală şi vestimentară sobră şi decentă atât în relaţiile cu colegii de serviciu, cât şi în relaţiile cu publicul.
 • Respectă termenele de răspuns la petițiile înregistrate în aplicația electronică scade în momentul soluționării lucrările din aplicație atașând documentul în format electronic.
 • Propune documente tipizate specifice obiectului de activitate și proceduri de uz intern;
 • Respectă procedurile de sistem, procedurile de lucru și procedurile operaționale aplicabile la nivelul instituției;
 • Are obligaţia să păstreze secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia la cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public;
 • Are obligatia să semnaleze neregularitățile privind existenta unor posibile fraude, corupție sau orice altă activitate ce poate afecta în sens negativ interesele majore ale instituției;
 • Are obligația să participe la instruirea la locul de muncă, în conformitate cu materialele de instruire puse la dispoziţie de Serviciul intern de prevenire şi protecţie, şi cu prevederile legale în vigoare;
 • Are obligația să respecte prevederile procedurilor şi regulamentelor interne de lucru şi instrucţiunile de folosire şi întreţinere a echipamentelor tehnice de la locul de muncă, precum şi regulilor de securitate şi sănătate în muncă în vederea prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
 • Are obligația să respecte locul de muncă şi să păstreze condiţii normale pentru postul de lucru, să își formeze deprinderi corecte de muncă și să aplice corect regulile de securitate şi sănătate în muncă, cu asigurarea unui nivel cât mai ridicat de securitate locul de muncă;
 • Are obligația să asigure funcţionarea optimă a echipamentelor tehnice la locul de muncă, pentru eliminarea riscurilor de accidentare, să se asigure că executarea intervenţiilor de natură tehnică la echipamentele tehnice se realizează cu personal propriu sau extern autorizat;
 • În cazul producerii unui accident de muncă, să acorde imediat primul ajutor personalului accidentat şi să pună în aplicare de îndată procedurile interne în caz de accident de muncă, să anunţe de îndată conducerea şi serviciul intern de prevenire şi protecţie, cu asigurarea de măsuri prin care să nu fie modificată starea de fapt până la cercetarea accidentului, după caz.
 • Răspunde de corectitudinea şi veridicitatea informaţiilor transmise către superiorul ierarhic.
 • Adoptă o ţinută morală şi vestimentară decentă, atăt în relaţiile cu colegii de serviciu, cât şi în relaţiile profesionale cu persoanele din afara instituţiei.
 • Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecţiune în funcţionarea echipamentului cu care îşi desfăşoară activitatea.
 • Răspunde de cunoşterea, însuşirea şi respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la acţiunile şi activităţile specific postului pe care îl ocupă.
 • Răspunde personal de corectitudinea raportărilor, suportând măsuri disciplinare în caz de dezinformare.
 • Este interzisă folosirea informaţiilor obţinute în cursul activităţii desăşurate, în scop personal sau într-o manieră care poate fi contrară legii.
 • Răspunde de confidenţialitatea datelor la care are acces.
 • Asigură păstrarea documentelor cu caracter secret, a celor cu regim special și a celor intrate prin registratura DITL.
 • Respectă normele privind Securitatea şi Sănătatea Muncii şi din domeniul Situaţiilor de Urgenţă şi răspunde de însuşirea şi respectarea acestora de către întregul personal din subordine.
 • Respectă întocmai politica şi instrucțiunile aplicabile în domeniul utilizării echipamentelor informatice;
 • Îndeplinește obligațiile ce decurg din dispozițiile Regulamentului UE 679 / 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 • Raportează de îndată orice vulnerabilitate sau suspiciune sesizată în domeniul securităţii echipamentelor;
 • Se interzice dezvăluirea parolelor de acces la sistemul informatic sau la aplicațiile software, altor persoane, acestea fiind individuale;
 • Înștiințează de urgență seful ierarhic superior sau Compartimentul IT la observarea unui incident de securitate sau a unui comportament diferit față de cel normal al sistemului informatic.
 • Cunoaște şi aplică Regulamentul Intern şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcției Impozite și Taxe Locale;
 • Respectă şi aplică prevederile Codului etic al funcţionarului public din Primăria orașului Popești – Leordeni;
 • Asigura funcționalitatea SCIM la nivelul compartimentului / serviciului / direcției / Ptimăriei;
 • Informează şeful ierarhic cu privire la rezultatele verificărilor şi altor acţiuni derulate în cadrul serviciului pentru implementarea Sistemului de Control Intern/ Managerial.
 • Anual sau ori de câte ori este necesar participă la instruiri interne/ externe (cursuri, programe) în domeniul calităţii şi asigură diseminarea informaţiilor în domeniul calităţii la nivelul serviciului în care își desfășoară activitatea.
 • Răspunde, în condiţiile legii, pentru respectarea N.T.S.M. şi P.S.I. la locul de muncă.
 • Răspunde, în condiţiile legii, pentru respectarea Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 • Îndeplinește orice alte atribuții repartizate de conducerea instituției.

Inspector asistent:

 • Asigură aplicarea şi utilizarea procedurilor, tehnicilor, documentelor şi situaţiilor (statistice şi centralizatoare) specifice din domeniul fiscal;
 • Desfăşoară activitatea de executare silită asupra veniturilor şi bunurilor urmăribile ale debitorilor aflaţi în evidenţele Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Popești-Leordeni, în vederea stingerii tuturor obligaţiilor fiscale rezultate din impozite şi taxe locale, inclusiv a accesoriilor aferente neachitării acestor debite la termenele legale, cât şi din amenzile aplicate de serviciile de specialitate din cadrul Direcției, precum şi de alte organe abilitate legal, pentru fiecare persoană juridică şi fizică de pe raza oraşului Popeşti-Leordeni;
 • Analizează şi stabileşte, pe baza datelor obţinute, măsurile de executare silită optime, astfel încât colectarea creanţelor să fie făcută cu rezultate cât mai eficiente;
 • Întocmeşte dosarele de executare silită pentru debitele restante, dosare care vor cuprinde, cronologic, toate actele în legătură cu urmărirea încasării creanţelor, şi asigură respectarea prevederilor legale privind identificarea debitorilor şi confirmarea primirii titlurilor emise de alte organe fiscale;
 • Colaborează cu organele administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu Oficiul National al Registrului Comerţului, în vederea realizării creanţelor bugetului local, prin executarea silită a bunurilor urmăribile şi conturilor bancare ale debitorilor;
 • Desfăşoară activitatea de executare silită prin somarea debitorilor aflaţi în evidenţele fiscale ale DITLPPL în vederea stingerii tuturor obligaţiilor fiscale rezultate din impozite şi taxe locale, inclusiv a accesoriilor aferente neachitării acestor debite la termenele legale, cât şi din amenzile aplicate de serviciile de specialitate din cadrul instituţiei, precum şi alte organe abilitate legal, pentru fiecare persoană juridică şi fizică de pe raza oraşului Popeşti - Leordeni ;
 • Identifică atât a conturilor în lei şi valută ale debitorilor, deschise la unităţile specializate, cât şi terţul ce urmează a fi poprit, în vederea aplicării procedurii de executare silită prin poprire asupra disponibilităţilor bănesti ale acestora;
 • Desfășoară activitatea de executare silită prin poprirea debitorilor aflaţi în evidenţele fiscale ale DITLPPL în vederea stingerii tuturor obligaţiilor fiscale rezultate din impozite şi taxe locale, inclusiv a accesoriilor aferente neachitării acestor debite la termenele legale, cât şi din amenzile aplicate de serviciile de specialitate din cadrul instituţiei, precum şi alte organe abilitate legal, pentru fiecare persoană juridică şi fizică de pe raza oraşului Popeşti - Leordeni ;
 • Verifică respectarea prevederilor legale în vigoare privind infiinţarea popririlor asupra disponibilităţilor băneşti deţinute sau datorate cu orice titlu debitorului de către terţe persoane; urmăreşte respectarea popririlor înfiinţate asupra terţilor popriţi, precum şi asupra conturilor bancare, stabilind, după caz, măsuri legale pentru executarea acestora;
 • Asigură comunicarea, conform legii, a tuturor actelor, în cadrul procedurii de executare a creanţelor fiscale, pentru contribuabilii gestionaţi;
 • Desfăşoară activitatea de executare silită atât prin instituirea sechestrului asupra bunurilor urmăribile ale debitorilor aflaţi în evidenţele fiscale ale DITLPPL în vederea stingerii tuturor obligaţiilor fiscale rezultate din impozite şi taxe locale, inclusiv a accesoriilor aferente neachitării acestor debite la termenele legale, cât şi din amenzile aplicate de serviciile de specialitate din cadrul instituţiei, precum şi alte organe abilitate legal, pentru fiecare persoană juridică şi fizică de pe raza oraşului Popeşti – Leordeni, cât şi prin valorificarea acestor bunuri ;
 • Instituie măsuri asigurătorii prin sechestrul instituit asupra bunurilor persoanelor juridice și fizice şi juridice;
 • Trece la executarea silită prin sechestrarea bunurilor mobile şi/ sau imobile ale debitorului;
 • Primeşte, verifică, analizează şi face propuneri de soluţionare a cererilor de suspendare a executării silite prin poprire la terţi şi/sau asupra disponibilităţilor băneşti;
 • Primeşte informaţii referitoare la suspendarea executării silite dispusă de instanţă şi urmăreşte continuarea acesteia, dacă este cazul, la expirarea perioadei de suspendare;
 • Examinează, în mod obiectiv, starea de fapt fiscală a contribuabililor şi utilizează toate informaţiile, documentele şi metodele necesare pentru determinarea corectă a situaţiei fiscale a acestora, verificând în teren veridicitatea informatiilor primite;
 • Întocmeşte documentaţii şi propuneri privind debitorii insolvabili, cu avizul Consilerului Juridic, şi le prezintă spre aprobare directorului executiv;
 • Verifică periodic, conform legii, contribuabilii înscrişi în evidenţa separată, în cadrul termenului de prescripţie;
 • Întocmește procese verbale de declarare a stării de insolvabilitate, după analiza datelor şi informatiilori în funcţie de situaţia în care se încadrează contribuabilul, a creanţele fiscale ale acestui gen de debitor, vor fi scăzute din evidenţa curentă şi trecute în evidenţă separată;
 • Verifica anual, dupa trecerea creanţelor fiscale în evidenţa separată, a debitorilor insolvabili care au dobândit bunuri şi/ sau venituri urmăribile, obligaţiile debitorului declarat insolvabil, transformandu-se din evidenţa separată în evidenţa curentă;
 • Întocmeste răspunsuri la adresele formulate de petenţi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • Întocmeste răspunsuri la adresele formulate de birourile de executori judecătorești, și Administrațiile Finanțelor Publice locale sau / și centrale în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • Întocmeşte adrese interne, în vederea obţinerii documentaţiei necesare soluţionării cererilor depuse de către petenţi;
 • Ține o evidenţă (gestiune) completă, pe an, luni, debitori, în perioada legală de prescriere a debitelor, pe de o parte, şi a rezultatelor concrete a urmării şi executării creanţelor bugetare, pe ani, luni, debitori, pe de altă parte;
 • Întocmeşte şi gestionează baza de date cuprinzând contribuabilii persoane juridice și fizice şi persoane juridice la care s-a început procedura de executare silită, ţinând totodată evidenţa la zi a derulării acesteia;
 • Transmite informaţii (liste şi rapoarte, cu şi despre contribuabili) serviciilor cu care colaborează şi primeşte, în egală măsură, informaţii utile de la aceste servicii ale Primăriei;
 • Întocmeşte decadal, lunar, trimestrial, semestrial şi anual sau ori de câte ori este nevoie, sitiuaţiile statistice şi centralizatoare privind urmărirea şi executarea creanţelor bugetului local;
 • Propune documente tipizate specifice obiectului de activitate;
 • Colaborează cu celelalte servicii ale instituţiei;
 • Colaborează cu autorităţile publice, instituţiile publice şi de interes public, centrale şi locale, precum şi serviciile descentralizate ale autorităţilor publice centrale în scopul obţinerii de informaţii necesare stabilirii masei impozablie precum şi de identificare a persoanei.
 • Asigură aplicarea şi utilizarea procedurilor, tehnicilor, documentelor şi situaţiilor (statistice si centralizatoare) specifice domeniului fiscal;
 • Gestionează şi asigură, până la predarea dosarelor fiscale la arhivă, arhivarea acestora în condiţiile legii;
 • Răspunde administrativ, pecuniar, material sau penal, după caz, pentru exactitatea obligaţiilor de plată stabilite și evidențiate în programul informatic, conform documentelor existente la dosarul fiscal al contribuabilului;
 • Îşi asumă de asemenea, întreaga răspundere pentru gestionarea documentelor primite şi elaborate de la şi către cei în drept (titulari de rol fiscal, reprezentanți ai acestora sau instituţii ale statului nominalizate şi anterior) şi, în egală măsură, pentru exactitatea datelor înscrise în aceste documente, în conformitate cu dosarul fiscal al contribuabilului și datele existente în evidența informatizată, în condiţiile respectării întocmai a secretului fiscal;
 • Se obligă să respecte cu stricteţe şi convingere, programul de lucru zilnic precum și programul de lucru cu publicul;
 • Îndeplineşte atribuțiile de serviciu în termenele şi condiţiile stabilite prin actele normative în vigoare, în conformitate cu graficul de circulaţie a documentelor fiscale sau în condiţiile stabilite de Directorul executiv al institutiei;
 • Răspunde disciplinar, material sau contravenţional – după caz - pentru neexecutarea întocmai a atribuţiilor de serviciu;
 • Are relaţii de colaborare, în sistem de echipă, cu ceilalţi inspectori din cadrul serviciului, precum şi cu toţi angajaţii Direcției Impozite și Taxe Locale Popești-Leordeni;
 • Va adopta o ţinută morală şi vestimentară sobră şi decentă atât în relaţiile cu colegii de serviciu, cât şi în relaţiile cu publicul.
 • Respectă termenele de răspuns la petițiile înregistrate în aplicația electronică scade în momentul soluționării lucrările din aplicație atașând documentul în format electronic.
 • Propune documente tipizate specifice obiectului de activitate și proceduri de uz intern;
 • Respectă procedurile de sistem, procedurile de lucru și procedurile operaționale aplicabile la nivelul instituției;
 • Are obligaţia să păstreze secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia la cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public;
 • Are obligatia să semnaleze neregularitățile privind existenta unor posibile fraude, corupție sau orice altă activitate ce poate afecta în sens negativ interesele majore ale instituției;
 • Are obligația să participe la instruirea la locul de muncă, în conformitate cu materialele de instruire puse la dispoziţie de Serviciul intern de prevenire şi protecţie, şi cu prevederile legale în vigoare;
 • Are obligația să respecte prevederile procedurilor şi regulamentelor interne de lucru şi instrucţiunile de folosire şi întreţinere a echipamentelor tehnice de la locul de muncă, precum şi regulilor de securitate şi sănătate în muncă în vederea prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
 • Are obligația să respecte locul de muncă şi să păstreze condiţii normale pentru postul de lucru, să își formeze deprinderi corecte de muncă și să aplice corect regulile de securitate şi sănătate în muncă, cu asigurarea unui nivel cât mai ridicat de securitate locul de muncă;
 • Are obligația să asigure funcţionarea optimă a echipamentelor tehnice la locul de muncă, pentru eliminarea riscurilor de accidentare, să se asigure că executarea intervenţiilor de natură tehnică la echipamentele tehnice se realizează cu personal propriu sau extern autorizat;
 • În cazul producerii unui accident de muncă, să acorde imediat primul ajutor personalului accidentat şi să pună în aplicare de îndată procedurile interne în caz de accident de muncă, să anunţe de îndată conducerea şi serviciul intern de prevenire şi protecţie, cu asigurarea de măsuri prin care să nu fie modificată starea de fapt până la cercetarea accidentului, după caz.
 • Răspunde de corectitudinea şi veridicitatea informaţiilor transmise către superiorul ierarhic.
 • Adoptă o ţinută morală şi vestimentară decentă, atăt în relaţiile cu colegii de serviciu, cât şi în relaţiile profesionale cu persoanele din afara instituţiei.
 • Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecţiune în funcţionarea echipamentului cu care îşi desfăşoară activitatea.
 • Răspunde de cunoşterea, însuşirea şi respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la acţiunile şi activităţile specific postului pe care îl ocupă.
 • Răspunde personal de corectitudinea raportărilor, suportând măsuri disciplinare în caz de dezinformare.
 • Este interzisă folosirea informaţiilor obţinute în cursul activităţii desăşurate, în scop personal sau într-o manieră care poate fi contrară legii.
 • Răspunde de confidenţialitatea datelor la care are acces.
 • Asigură păstrarea documentelor cu caracter secret, a celor cu regim special și a celor intrate prin registratura DITL.
 • Respectă normele privind Securitatea şi Sănătatea Muncii şi din domeniul Situaţiilor de Urgenţă şi răspunde de însuşirea şi respectarea acestora de către întregul personal din subordine.
 • Respectă întocmai politica şi instrucțiunile aplicabile în domeniul utilizării echipamentelor informatice;
 • Îndeplinește obligațiile ce decurg din dispozițiile Regulamentului UE 679 / 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 • Raportează de îndată orice vulnerabilitate sau suspiciune sesizată în domeniul securităţii echipamentelor;
 • Se interzice dezvăluirea parolelor de acces la sistemul informatic sau la aplicațiile software, altor persoane, acestea fiind individuale;
 • Înștiințează de urgență seful ierarhic superior sau Compartimentul IT la observarea unui incident de securitate sau a unui comportament diferit față de cel normal al sistemului informatic.
 • Cunoaște şi aplică Regulamentul Intern şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcției Impozite și Taxe Locale;
 • Respectă şi aplică prevederile Codului etic al funcţionarului public din Primăria orașului Popești – Leordeni;
 • Asigura funcționalitatea SCIM la nivelul compartimentului / serviciului / direcției / Ptimăriei;
 • Informează şeful ierarhic cu privire la rezultatele verificărilor şi altor acţiuni derulate în cadrul serviciului pentru implementarea Sistemului de Control Intern/ Managerial.
 • Anual sau ori de câte ori este necesar participă la instruiri interne/ externe (cursuri, programe) în domeniul calităţii şi asigură diseminarea informaţiilor în domeniul calităţii la nivelul serviciului în care își desfășoară activitatea.
 • Răspunde, în condiţiile legii, pentru respectarea N.T.S.M. şi P.S.I. la locul de muncă.
 • Răspunde, în condiţiile legii, pentru respectarea Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 • Îndeplinește orice alte atribuții repartizate de conducerea instituției.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent și de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Recuperare Creanțe Persoane Juridice și Fizice

Publicat în data de 26.03.2021

Având în vedere prevederile art.40, alin.(1), lit.a) şi art.50 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Funcția publică Instituția publică Rezultatul selecției dosarelor
1.15646Inspector, clasa I, grad profesional asistentPrimăria orașului Popești-Leordeni ADMIS
2.13290Inspector, clasa I, grad profesional superiorPrimăria orașului Popești-Leordeni ADMIS
3.15911Inspector, clasa I, grad profesional superiorPrimăria orașului Popești-Leordeni ADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 07.04.2021, ora 11:00, la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A, judeţul Ilfov.

Candidaţii, în cazul în care sunt nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Stoian Alexandra Elena, inspector în cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni, judeţul Ilfov.

Rezultatul probei scrise al concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de inspector clasa I grad profesional asistent și inspector clasa I grad profesional superior din cadrul Serviciului Recuperare Creanțe Persoane Juridice și Fizice

Publicat în data de 7.04.2021

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
1.15646Inspector, clasa I, grad profesional asistent85ADMIS
2.15911Inspector, clasa I, grad profesional superior86ADMIS
3.13290Inspector, clasa I, grad profesional superior-ABSENT

Candidații declarați admiși vor susţine interviul în maxim 5(cinci) zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A.

Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Stoian Alexandra Elena, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni.

Rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție din cadrul Serviciului Recuperare Creanțe Persoane Juridice și Fizice

Publicat în data de 7.04.2021

Având în vedere prevederile art.61 alin.(4) din Hotărârea Guvernului României nr.611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatuluiFuncţia publicăPunctajul interviuluiRezultatul interviului
1.15646Inspector clasa I grad profesional asistent88,34ADMIS
2.15911Inspector clasa I grad profesional superior88ADMIS

Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Stoian Alexandra Elena, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni.

Centralizatorul rezultatelor concursului de recrutare organizat în cadrul Serviciului Recuperare Creanțe Persoane Juridice și Fizice, în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție de inspector clasa I grad profesional asistent și inspector clasa I grad profesional superior

Publicat în data de 8.04.2021

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (2) și alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatului (număr de identificare)Punctaj proba scrisăPunctaj interviuPunctaj finalRezultatul final
1. 156468588,34173,34ADMIS
2. 159118688174ADMIS