7.03.2023 – Concurs de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni

Anunțul nr. 6352/03.02.2023

Primăria oraşului Popeşti-Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti-Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr.1, judeţul Ilfov organizează concurs de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni – Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Cadastru, după cum urmează:

 • Inspector clasa I grad profesional superior – Compartiment Urbanism
 • Inspector clasa I grad profesional principal – Compartiment Evidență Autorizare

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Probele stabilite sunt: proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 07.03.2023, ora 11:00, iar interviul se va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data și ora desfășurării interviului se va afișa odată cu rezultatele probei scrise.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei oraşului Popeşti – Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A.

Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ și prevederilor Hotărârii nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

Condiţii de participare la concurs:
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 479 alin.(1) din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Dosarele de concurs trebuie să conțină documentele prevăzute la art.127 alin.(1) din HGR nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind aprobarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.
Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției www.ppl.ro secțiunea Resurse umane, respectiv în perioada 03.02.2023 (data publicării anunțului) – 22.02.2023, la sediul instituţiei din Piața Sf. Maria, nr.1, Popești – Leordeni, jud. Ilfov- Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT.

Persoana de contact: d-na Stoian Alexandra Elena inspector - Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT. tel. 031.131.34.04 fax 0374/40.88.22, mail: resurseumane@ppl.ro.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Cadastru

 1. Constituția României- republicată;
 2. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
 3. O.G nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
 5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţi;
 6. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
 7. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
 8. Hotărârea nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;
 9. Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
 10. Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

TEMATICĂ pentru concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Cadastru

 1. Constituția României - Drepturile şi libertăţile fundamentale, îndatoririle fundamentale;
 2. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; - Titlul I și II ale părții a VI – a, Titlul I și V (capitolul IV) ale părții a III – a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
 3. O.G nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare - Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați - Egalitatea de șanse și tratament. Definiții în această materie. Egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați în domeniul muncii. Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei;
 5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii:
  Cap.I - Autorizarea executării lucrărilor de construcţii
  Cap.II - Concesionarea terenurilor pentru construcţii
  Cap.III - Răspunderi şi sancţiuni
  Conținutul – Cadru al documentaţiei tehnice D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii
  Definirea unor termeni de specialitate utilizaţi în cuprinsul legii
 6. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
  Cap.II - Domeniul de activitate Secțiunea 1 Amenajarea teritoriului, Secțiunea a 2-a Urbanismul, Secțiunea a 3-a Strategia de dezvoltare teritorială, activităţi de amenajare a teritoriului şi de urbanism
  Cap III - Atribuţii ale administraţiei publice
  Cap IV - Documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism
  Cap.V – Sancțiuni
  Definirea termenilor utilizați în lege
 7. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii - Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii in 12.10.2009
 8. Hotărârea nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism - Regulamentul general de urbanism din 27.06.1996 – Cap.II - Reguli de bază privind modul de ocupare a terenurilor, Cap.III - Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor. Amplasarea construcţiilor, în funcţie de destinaţia acestora, în cadrul localităţii, Procentul de ocupare a terenurilor, Orientarea construcţiilor faţă de punctele cardinale, Accese carosabile, Parcaje, Spații verzi și plantate
 9. Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism - Metodologia de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism din 30.12.2010
  Cap.II - Responsabilităţi şi competenţe
  Cap.III - Etape metodologice diferenţiate pe categorii de planuri de amenajare a teritoriului şi de urbanism
 10. 10. Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor - Reglementarea modului de exercitare de către cetăţeni a dreptului de a adresa autorităţilor şi instituţiilor publice petiţii formulate în nume propriu, precum şi modul de soluţionare a acestora.

*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

ATRIBUȚIILE STABILITE ÎN FIȘA POSTULUI

Inspector clasa I grad profesional superior - Compartiment Urbanism:

 1. Analizează si verifica documentaţiile depuse pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire şi răspunde de corectitudinea conţinutului acestora.
 2. Pune la dispozitia personalului de control imputernicit evidenta avizelor, certificatelor si autorizatiilor de construire;
 3. Însoteste pe teren personalul de control din I.R.C. Bucuresti - Ilfov .
 4. Întocmeste rapoarte pentru Comisia Nationala pentru Statististica
 5. Întocmeste referate de specialitate si note de fundamentare ce se supun aprobarii Primarului si Consiliului Local.
 6. Întocmeste raspunsuri la petitii dupa efectuarea verificarilor in teren, actualizeaza lunar situatia constructiilor cu /fara autorizatie de construire transmise I.R.C. Bucuresti - Ilfov;.
 7. Calculeaza regularizari de taxe la Autorizatii de construire la intocmirea procesului verbal de receptie la terminarea lucrărilor conform Codului Fiscal al Romaniei.
 8. Asigura pastrarea si conservarea in siguranta a copiilor dupa documentele si informatiile ce constituie sistemul de evidenta a datelor urbane pe teritoriul administrativ al orasului Popesti Leordeni;
 9. Identifica posibilitati si avanseaza propuneri pentru dezvoltarea urbanistica a orasului. 
 10. Urmareste realizarea lucrarilor de constructii autorizate, verifica in teren anuntul de incepere a lucrarilor, asigurand reprezentare la receptia finalizarii lucrarilor respective; 
 11. Îndeplineste in termen sarcinile primite de la sefii ierarhici.
 12. Colaboreaza cu personalul de specilaitate din cadrul Primariei si participa activ in scopul aducerii la indeplinire a sarcinilor de serviciu;
 13. În relatiile cu publicul si colegii de serviciu are obligatia de a manifesta solicitudine si a adopta un comportament demn, pentru functia pe care o detine;
 14. Îndeplineste orice alte sarcini date prin dispozitia Primarului orasului Popesti – Leordeni.
 15. Raspunde de pastrarea secretului de serviciu, precum si de pastrarea secretului datelor si informatiilor cu caracter confidential detinute sau la care are acces ca urmare a executarii atributiilor de serviciu;
 16. Raspunde de realizarea la timp a atributiilor ce-i revin , conform prevederilor legale, programelor aprobate sau dispuse de conducerea institutiei;
 17. Propune norme si metode de imbunatatire a derularii activitatii serviciului;
 18. Semnaleaza conducerii institutiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunostinta in timpul indeplinirii sarcinilor;
 19. Respecta si aplica legislatia in vigoare.
 20. Asigură asistenţă tehnică Poliţiei Locale, privind controlul la disciplina in constructii pe teritoriul orasului.
 21. 2
 22. Redacteaza certificate de urbanism, autorizatii de construire si alte documente din cadrul serviciului,
 23. Colaborează cu autorităţile publice, instituţiile publice şi de interes public, centrale şi locale, precum şi serviciile descentralizate ale autorităţilor publice centrale în scopul obţinerii de informaţii necesare domeniului de activitate precum şi de identificare a persoanei.
 24. Asigură aplicarea şi utilizarea procedurilor, tehnicilor, documentelor şi situaţiilor (statistice si centralizatoare) specifice domeniului de activitate; Gestionează şi asigură, până la predarea dosarelor la arhivă, arhivarea acestora în condiţiile legii
 25. Răspunde administrativ, pecuniar, material sau penal, după caz, pentru exactitatea obligaţiilor stabilite și evidențiate în programele informatice pe care le utilizează, conform documentelor pe care le gestionează;
 26. Îşi asumă de asemenea, întreaga răspundere pentru gestionarea documentelor primite şi elaborate de la şi către cei în drept (și transmise spre soluționare) şi, în egală măsură, pentru exactitatea datelor înscrise în răspunsurile la aceste documente;
 27. Se obligă să respecte cu stricteţe şi convingere, programul de lucru zilnic precum și programul de lucru cu publicul;
 28. Îndeplineşte atribuțiile de serviciu în termenele şi condiţiile stabilite prin actele normative în vigoare, în conformitate cu graficul de circulaţie a documentelor sau în condiţiile stabilite de Primar / șeful serviciului compartimentului;
 29. Răspunde disciplinar, material sau contravenţional – după caz - pentru neexecutarea întocmai a atribuţiilor de serviciu;
 30. Are relaţii de colaborare, în sistem de echipă, cu ceilalţi inspectori din cadrul serviciului, precum şi cu toţi angajaţii Primăriei;
 31. Va adopta o ţinută morală şi vestimentară sobră şi decentă atât în relaţiile cu colegii de serviciu, cât şi în relaţiile cu publicul.
 32. Respectă termenele de răspuns la petițiile înregistrate si repartizate la lucru;
 33. Propune documente tipizate specifice obiectului de activitate și proceduri de uz intern;
 34. Respectă procedurile de sistem, procedurile de lucru și procedurile operaționale aplicabile la nivelul instituției;
 35. Are obligaţia să păstreze secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia la cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public;
 36. Are obligatia să semnaleze neregularitățile privind existenta unor posibile fraude, corupție sau orice altă activitate ce poate afecta în sens negativ interesele majore ale instituției;
 37. Are obligația să participe la instruirea la locul de muncă, în conformitate cu materialele de instruire puse la dispoziţie de Serviciul intern de prevenire şi protecţie, şi cu prevederile legale în vigoare;
 38. Are obligația să respecte prevederile procedurilor şi regulamentelor interne de lucru şi instrucţiunile de folosire şi întreţinere a echipamentelor tehnice de la locul de muncă, precum şi regulilor de securitate şi sănătate în muncă în vederea prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
 39. Are obligația să respecte locul de muncă şi să păstreze condiţii normale pentru postul de lucru, să își formeze deprinderi corecte de muncă și să aplice corect regulile de securitate şi sănătate în muncă, cu asigurarea unui nivel cât mai ridicat de securitate locul de muncă;
 40. Are obligația să asigure funcţionarea optimă a echipamentelor tehnice la locul de muncă, pentru eliminarea riscurilor de accidentare, să se asigure că executarea intervenţiilor de natură tehnică la echipamentele tehnice se realizează cu personal propriu sau extern autorizat;
 41. În cazul producerii unui accident de muncă, să acorde imediat primul ajutor personalului accidentat şi să pună în aplicare de îndată procedurile interne în caz de accident de muncă, să anunţe de îndată conducerea şi serviciul intern de prevenire şi protecţie, cu asigurarea de măsuri prin care să nu fie modificată starea de fapt până la cercetarea accidentului, după caz.
 42. Răspunde de corectitudinea şi veridicitatea informaţiilor transmise către superiorul ierarhic.
 43. Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecţiune în funcţionarea echipamentului cu care îşi desfăşoară activitatea;
 44. Răspunde de cunoşterea, însuşirea şi respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la acţiunile şi activităţile specific postului pe care îl ocupă.
 45. Răspunde personal de corectitudinea raportărilor, suportând măsuri disciplinare în caz de dezinformare.
 46. Este interzisă folosirea informaţiilor obţinute în cursul activităţii desăşurate, în scop personal sau într-o manieră care poate fi contrară legii.
 47. Răspunde de confidenţialitatea datelor la care are acces.
 48. Asigură păstrarea documentelor cu caracter secret, a celor cu regim special și a celor intrate prin registratura Primăriei.
 49. Respectă normele privind Securitatea şi Sănătatea Muncii şi din domeniul Situaţiilor de Urgenţă şi răspunde de însuşirea şi respectarea acestora de către întregul personal din subordine.
 50. Respectă întocmai politica şi instrucțiunile aplicabile în domeniul utilizării echipamentelor informatice;
 51. Îndeplinește obligațiile ce decurg din dispozițiile Regulamentului UE 679 / 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 52. Raportează de îndată orice vulnerabilitate sau suspiciune sesizată în domeniul securităţii echipamentelor;
 53. Se interzice dezvăluirea parolelor de acces la sistemul informatic sau la aplicațiile software, altor persoane, acestea fiind individuale;
 54. Înștiințează de urgență seful ierarhic superior sau Compartimentul IT la observarea unui incident de securitate sau a unui comportament diferit față de cel normal al sistemului informatic.
 55. Cunoaște şi aplică Regulamentul Intern şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Primăriei;
 56. Respectă şi aplică prevederile Codului etic al funcţionarului public din Primăria orașului Popești – Leordeni;
 57. Asigura funcționalitatea SCIM la nivelul compartimentului / serviciului / direcției / Primăriei.
 58. Informează şeful ierarhic cu privire la rezultatele verificărilor şi altor acţiuni derulate în cadrul serviciului pentru implementarea Sistemului de Control Intern/ Managerial.
 59. Anual sau ori de câte ori este necesar participă la instruiri interne/ externe (cursuri, programe) în domeniul calităţii şi asigură diseminarea informaţiilor în domeniul calităţii la nivelul serviciului în care își desfășoară activitatea.
 60. Răspunde, în condiţiile legii, pentru respectarea N.T.S.M. şi P.S.I. la locul de muncă.
 61. Răspunde, în condiţiile legii, pentru respectarea Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 62. Îndeplinește orice alte atribuții repartizate de conducerea instituției.

Inspector clasa I grad profesional principal - Compartiment Evidență Autorizare:

 1. Intocmeste referate de specialitate si note de fundamentare ce se supun aprobarii Primarului si Consiliului Local;
 2. Intocmeste raspunsuri la petitii dupa efectuarea verificarilor in teren;
 3. Actualizeaza lunar situatia constructiilor cu/fara autorizatie de construire transmise I.R.C. Bucuresti-Ilfov;
 4. Pune la dispozitia personalului de control imputernicit, evidenta avizelor, certificatelor si autorizatiilor de construire;
 5. Asigura pastrarea si conservarea in siguranta a copiilor dupa documentele si informatiile ce constituie sistemul de evidenta a copiilor a datelor urbane pe teritoriul administrativ al orasului Popesti Leordeni;
 6. Calculeaza regularizari de taxe la Autorizatii de construire la intocmirea procesului verbal de receptie finala conform Codului Fiscal al Romaniei.
 7. Colaboreaza cu compartimentele din primarie unde sunt lucrari comune tine evidenta si inregistreaza certificatele de urbanism si autorizatiile de construire;
 8. Indeplineste in termen sarcinile primite de la sefii ierarhici;
 9. Colaboreaza cu personalul de specilaitate din cadrul Primariei si participa activ in scopul aducerii la indeplinire a sarcinilor de serviciu;
 10. In relatiile cu publicul si colegii de serviciu are obligatia de a manifesta solicitudine si a adopta un comportament demn, pentru functia pe care o detine;
 11. Indeplineste orice alte sarcini date prin dispozitia Primarului Popesti – Leordeni;
 12. Raspunde de pastrarea secretului de serviciu, precum si de pastrarea secretului datelor siinformatiilor cu caracter confidential detinute sau la care are acces ca urmare a executarii atributiilor de serviciu;
 13. Raspunde de realizarea la timp a atributiilor ce-i revin , conform prevederilor legale, programelor aprobate sau dispuse de conducerea institutiei;
 14. Propune norme si metode de imbunatatire a derularii activitatii serviciului;
 15. Semnaleaza conducerii institutiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunostinta in timpul indeplinirii sarcinilor;
 16. Respecta si aplica legislatia in vigoare
 17. Colaborează cu autorităţile publice, instituţiile publice şi de interes public, centrale şi locale, precum şi serviciile descentralizate ale autorităţilor publice centrale în scopul obţinerii de informaţii necesare domeniului de activitate precum şi de identificare a persoanei.
 18. Asigură aplicarea şi utilizarea procedurilor, tehnicilor, documentelor şi situaţiilor (statistice si centralizatoare) specifice domeniului de activitate;
 19. Gestionează şi asigură, până la predarea dosarelor la arhivă, arhivarea acestora în condiţiile legii;
 20. Răspunde administrativ, pecuniar, material sau penal, după caz, pentru exactitatea obligaţiilor stabilite și evidențiate în programele informatice pe care le utilizează, conform documentelor pe care le gestionează;
 21. Îşi asumă de asemenea, întreaga răspundere pentru gestionarea documentelor primite şi elaborate de la şi către cei în drept (și transmise spre soluționare) şi, în egală măsură, pentru exactitatea datelor înscrise în răspunsurile la aceste documente;
 22. Se obligă să respecte cu stricteţe şi convingere, programul de lucru zilnic precum și programul de lucru cu publicul;
 23. Îndeplineşte atribuțiile de serviciu în termenele şi condiţiile stabilite prin actele normative în vigoare, în conformitate cu graficul de circulaţie a documentelor sau în condiţiile stabilite de Primar / șeful serviciului compartimentului;
 24. Răspunde disciplinar, material sau contravenţional – după caz - pentru neexecutarea întocmai a atribuţiilor de serviciu;
 25. Are relaţii de colaborare, în sistem de echipă, cu ceilalţi inspectori din cadrul serviciului, precum şi cu toţi angajaţii Primăriei;
 26. Va adopta o ţinută morală şi vestimentară sobră şi decentă atât în relaţiile cu colegii de serviciu, cât şi în relaţiile cu publicul.
 27. Respectă termenele de răspuns la petițiile înregistrate si repartizate la lucru;
 28. Propune documente tipizate specifice obiectului de activitate și proceduri de uz intern;
 29. Respectă procedurile de sistem, procedurile de lucru și procedurile operaționale aplicabile la nivelul instituției;
 30. Are obligaţia să păstreze secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia la cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public;
 31. Are obligatia să semnaleze neregularitățile privind existenta unor posibile fraude, corupție sau orice altă activitate ce poate afecta în sens negativ interesele majore ale instituției;
 32. Are obligația să participe la instruirea la locul de muncă, în conformitate cu materialele de instruire puse la dispoziţie de Serviciul intern de prevenire şi protecţie, şi cu prevederile legale în vigoare;
 33. Are obligația să respecte prevederile procedurilor şi regulamentelor interne de lucru şi instrucţiunile de folosire şi întreţinere a echipamentelor tehnice de la locul de muncă, precum şi regulilor de securitate şi sănătate în muncă în vederea prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
 34. Are obligația să respecte locul de muncă şi să păstreze condiţii normale pentru postul de lucru, să își formeze deprinderi corecte de muncă și să aplice corect regulile de securitate şi sănătate în muncă, cu asigurarea unui nivel cât mai ridicat de securitate locul de muncă;
 35. Are obligația să asigure funcţionarea optimă a echipamentelor tehnice la locul de muncă, pentru eliminarea riscurilor de accidentare, să se asigure că executarea intervenţiilor de natură tehnică la echipamentele tehnice se realizează cu personal propriu sau extern autorizat;
 36. În cazul producerii unui accident de muncă, să acorde imediat primul ajutor personalului accidentat şi să pună în aplicare de îndată procedurile interne în caz de accident de muncă, să anunţe de îndată conducerea şi serviciul intern de prevenire şi protecţie, cu asigurarea de măsuri prin care să nu fie modificată starea de fapt până la cercetarea accidentului, după caz.
 37. Răspunde de corectitudinea şi veridicitatea informaţiilor transmise către superiorul ierarhic.
 38. Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecţiune în funcţionarea echipamentului cu care îşi desfăşoară activitatea;
 39. Răspunde de cunoşterea, însuşirea şi respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la acţiunile şi activităţile specific postului pe care îl ocupă.
 40. Răspunde personal de corectitudinea raportărilor, suportând măsuri disciplinare în caz de dezinformare.
 41. Este interzisă folosirea informaţiilor obţinute în cursul activităţii desăşurate, în scop personal sau într-o manieră care poate fi contrară legii.
 42. Răspunde de confidenţialitatea datelor la care are acces.
 43. Asigură păstrarea documentelor cu caracter secret, a celor cu regim special și a celor intrate prin registratura Primăriei.
 44. Respectă normele privind Securitatea şi Sănătatea Muncii şi din domeniul Situaţiilor de Urgenţă şi răspunde de însuşirea şi respectarea acestora de către întregul personal din subordine.
 45. Respectă întocmai politica şi instrucțiunile aplicabile în domeniul utilizării echipamentelor informatice;
 46. Îndeplinește obligațiile ce decurg din dispozițiile Regulamentului UE 679 / 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 47. Raportează de îndată orice vulnerabilitate sau suspiciune sesizată în domeniul securităţii echipamentelor;
 48. Se interzice dezvăluirea parolelor de acces la sistemul informatic sau la aplicațiile software, altor persoane, acestea fiind individuale;
 49. Înștiințează de urgență seful ierarhic superior sau Compartimentul IT la observarea unui incident de securitate sau a unui comportament diferit față de cel normal al sistemului informatic.
 50. Cunoaște şi aplică Regulamentul Intern şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Primăriei;
 51. Respectă şi aplică prevederile Codului etic al funcţionarului public din Primăria orașului Popești – Leordeni;
 52. Asigura funcționalitatea SCIM la nivelul compartimentului / serviciului / direcției / Primăriei.
 53. Informează şeful ierarhic cu privire la rezultatele verificărilor şi altor acţiuni derulate în cadrulserviciului pentru implementarea Sistemului de Control Intern/ Managerial.
 54. Anual sau ori de câte ori este necesar participă la instruiri interne/ externe (cursuri, programe) în domeniul calităţii şi asigură diseminarea informaţiilor în domeniul calităţii la nivelul serviciului în care își desfășoară activitatea.
 55. Răspunde, în condiţiile legii, pentru respectarea N.T.S.M. şi P.S.I. la locul de muncă.
 56. Răspunde, în condiţiile legii, pentru respectarea Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 57. Îndeplinește orice alte atribuții repartizate de conducerea instituție

Afișat astăzi 03.02.2023 ora 11:00 la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești-Leordeni, www.ppl.ro.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Cadastru

Anunțul nr. 10513/27.02.2023

Având în vedere prevederile art.40, alin.(1), lit.a) şi art.50 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăInstituția publicăRezultatul selecției dosarelor
1.9595Inspector, clasa I, grad profesional principalPrimăria orașului Popești - LeordeniADMIS
2.9597Inspector, clasa I, grad profesional superiorPrimăria orașului Popești - LeordeniADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 07.03.2023, ora 11:00, la sediul Primăriei orașului Popești – Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A, judeţul Ilfov.
Candidaţii, în cazul în care sunt nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Stoian Alexandra Elena, inspector în cadrul Primăriei orașului Popești – Leordeni, judeţul Ilfov.

Afișat astăzi 27.02.2023 ora 13:00 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni.

Rezultatul probei scrise al concursului de promovare în grad organizat în cadrul Primăriei orașului Popești Leordeni în data de 07.03.2023

Anunțul nr. 12534/07.03.2023

Având în vedere prevederile art.62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al probei scrise:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
1.9595Inspector, clasa I, grad profesional principal62,83ADMIS
2.9597Inspector, clasa I, grad profesional superior71,83ADMIS

Candidații declarați admiși vor susţine interviul în termen de 5 (cinci) zile lucătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A.
Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Stoian Alexandra Elena, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti - Leordeni.

Afișat astăzi 07.03.2023 ora 14:00 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.

Anunțul nr. 12589/07.03.2023

Rezultatul interviului la concursul de promovare grad profesional organizat în cadrul Primăriei orașului Popești – Leordeni Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Cadastru

Având în vedere prevederile art.62 alin.(3) din Hotărârea Guvernului României nr.611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatuluiFuncţia publicăPunctajul interviuluiRezultatul interviului
1.9595Inspector clasa I grad profesional principal68ADMIS
2.9597Inspector clasa I grad profesional superior73ADMIS

Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Stoian Alexandra Elena, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti - Leordeni.

Afișat astăzi 07.03.2023 ora 15:45 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.

Centralizatorul rezultatelor concursului de promovare în grad profesional organizat în cadrul Primăriei orașului Popești – Leordeni Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Cadastru

Anunțul nr. 12615/07.03.2023

Având în vedere prevederile art.62 alin.(2) și alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatului (număr de identificare)Punctaj proba scrisăPunctaj interviuPunctaj finalRezultatul final
1959562,8368130,83ADMIS
2959771,8373144,83ADMIS

Afișat astăzi 07.03.2023 ora 16:00 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.