Examen de promovare în clasă a funcționarilor publici din cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni

Primăria orașului Popești Leordeni, cu sediul în orașul Popești Leordeni, Piața Sf. Maria, nr.1, județul Ilfov organizează examen de promovare în clasă a funcționarilor publici din cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni.

Publicat în data de 23.10.2018

Probele stabilite sunt: proba scrisă și interviul.

Probele se vor organiza în data de 06.11.2018, ora 11:00.

Ambele probe se vor susține la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din Piața Sf. Maria, nr. 1, jud. Ilfov.

Condiții de participare la examen:

 • candidații trebuie să îndeplinească condițiile p
 • revăzute de art.144, alin.(1) din HGR nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 • art. 1, alin. (1) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici emis de Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

BIBLIOGRAFIA pentru examenul de promovare în clasă a funcționarului public din cadrul Serviciului Ordine Publică, Pază și Circulație

 1. Constituția României;
 2. Lege 270/2017 Legea Prevenirii;
 3. OUG 195/2002(rl) privind Circulația pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare;
 4. HG 1391/2006(A) privind regulamentul de aplicare a OUG 195/2002;
 5. Lege nr. l88/1999(r2) privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Lege nr.7/2004(rl) privind Codul de conduită a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Lege nr.215/2001 (rl) a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Lege nr.61/1991 (r4) pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire sociala, a ordinii și liniștii publice, republicată;
 9. Lege nr.155/201 O(rl) a politiei locale, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;
 11. Lege nr.12/1990(r3) privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Lege nr.54/2012 privind desfășurarea activităților de picnic, cu modificările și completările ulterioare;
 13. Lege nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările și completările ulterioare;
 14. rdonanța Guvernului României nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 15. Ordonanța Guvernului României nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționarea a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 16. Ordonanța de urgență nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionarea a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare;
 17. Legea nr. 421 /2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;
 18. Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia;
 19. Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale; 20. Legea nr. 202/2002 (r3) privind egalitatea de șanse și de tratament între bărbați și femei, cu modificările și completările ulterioare;
 20. Legea nr. 544/2001 (A) privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 21. Legea nr. 554/2004 - Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 22. Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările ulterioare;
 23. Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum si abrogarea Legii nr. 677 /200 I pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date;
 24. Legea nr. 196/2018, privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor;
 25. Legea 211/2011, privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
 26. Ordonanța Guvernului României nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;
 27. Hotărârea Guvernului României nr. 33/2018, privind stabilirea contravențiilor care intra sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017, precum și a modelului planului de remediere, cu modificările si completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIA pentru examenul de promovare în clasă a funcționarului public din cadrul Serviciului Inspecție

 1. Hotărârea Guvernului României nr. 571/2016, pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea de incendiu;
 2. Legea nr. 12/1990, privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite;
 3. Hotărârea Guvernului României nr. 661/2001, privind procedura de eliberare a Certificatului de Producător;
 4. Ordonanța de Urgență nr. 48/2008, privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale;
 5. Legea 62/2018, privind combaterea buruienii ambrozia;
 6. Legea 145/2014, pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol;
 7. Legea 307/2006, privind apărarea Împotriva incendiilor;
 8. Legea nr. 203/2018, privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale;
 9. Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public;
 10. Legea nr. 554/2004 - Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Legea nr. 129/2018, pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
 12. Caracter Personal, precum și abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 13. Legea 270/2017 Legea Prevenirii;
 14. Legea 211/2011, privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
 15. Lege nr. 54/2012, privind desfășurarea activităților de picnic, cu modificările și completările ulterioare;
 16. Legea 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 17. Legea 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 18. Legea nr.155/2010(rl) a poliției locale, cu modificările și completările ulterioare;
 19. Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;
 20. Legea nr. 252/2003, privind registrul unic de control;
 21. Legea nr.7/2004(rl) privind Codul de conduită a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 22. Ordonanța Guvernului României nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 23. Ordonanța Guvernului României nr. 99/2000(rl), privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;
 24. Legea nr. 50/1991(r2), privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
 25. Ordin 839/2009, privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
 26. Legea nr.230/2007, privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari;
 27. Legea nr. 196/2018, privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari;
 28. Ordin nr.119/2014, pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;
 29. Legea nr.319/2006, a securității și sănătății în muncă;
 30. Hotărâre nr.333/2003, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;
 31. Hotarare nr.33/2018 privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr.270/2017, precum si a modelului planului de remediere;
 32. Ordonanța Guvernului României nr.21/2002, privind gospodărirea localităților urbane și rurale;
 33. Ordonanța Guvernului României nr.43/1997, privind regimul drumurilor.