6.04.2021 – Concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Ordine Publică, Pază și Circulație

Publicat în data de 5.03.2021

Primăria oraşului Popeşti-Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti-Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr. 1, judeţul Ilfov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Ordine Publică, Pază și Circulație, după cum urmează:

 • 3 posturi de polițist local clasa I grad profesional debutant

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisă și interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 6.04.2021, ora 11:00, iar interviul în termen de 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data și ora susținerii interviului se vor afișa odată cu rezultatele la proba scrisă.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A, Popești-Leordeni, jud. Ilfov.

Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ și a art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Condiţii de participare la concurs:

 • candidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării funcției publice de execuție de polițist local clasa I grad profesional debutant – fără vechime.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a instituției, secțiunea Resurse umane, respectiv în perioada 05.03.2021 (data publicării anunțului) – 24.03.2021,, la sediul instituției din Piața Sf. Maria, nr. 1, Popești-Leordeni, jud. Ilfov – Serviciul Resurse Umane, Juridic, Relații cu Publicul, IT și Arhivă şi trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a) – lit. d), lit. f), lit. g), lit. i) și lit. j) din HGR nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoana de contact: dna. Stoian Alexandra Elena inspector - Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT. Tel. 0374/40.88.19 interior 107, fax 0374/40.88.22, e-mail: resurseumane@ppl.ro

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale

 1. Constituția României.
 2. Titlul I și II ale părții a VI – a, Titlul I și V (capitolul IV) ale părții a III - a din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ.
 3. O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.
 4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.
 5. Lege 270/2017 Legea Prevenirii
 6. OUG 195/2002(r1) privind Circulația pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare;
 7. HG 1391/2006(A) privind regulamentul de aplicare a OUG 195/2002
 8. Lege nr.61/1991(r4) pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată;
 9. Lege nr.155/2010(r1) a poliției locale, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 11. Lege nr.54/2012 privind desfășurarea activităților de picnic, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Lege nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările și completările ulterioare;
 13. Ordonanța Guvernului României nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 14. Ordonanța Guvernului României nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționarea a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 15. Ordonanța de urgență nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionarea a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare;
 16. Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;
 17. Legea 211/2011, privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
 18. Ordonanța Guvernului României nr.43/1997, privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;
 19. Hotărârea Guvernului României nr. 33/2018, privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017, precum și a modelului planului de remediere, cu modificările și completările ulterioare.

*Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările acestora.

Atribuțiile stabilite în fișa postului postului

 • • acţionează pe teritoriul orasului Popesti-Leordeni pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, potrivit planului de ordine şi siguranţă publică al orasului;
 • • menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a orasului Popesti-Leordeni unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire,
 • • acţionează cu fermitate, în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, în scopul imobilizării făptuitorului, luării măsurilor pentru conservarea locului faptei, identificării martorilor oculari, sesizării imediate a organelor competente şi predării făptuitorului structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;
 • • participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
 • • participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;
 • • participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;
 • • acordă, pe teritoriul orasului Popesti-Leordeni, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice;
 • • intervine, pe teritoriul, orasului Popesti-Leordeni la solicitările dispeceratului, la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 112, pe principiul „cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine”, în funcţie de specificul atribuţiilor stabilite prin lege;
 • • cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;
 • • acţionează prin patrulare pedestră, călare şi auto pe itinerariile stabilite pe teritoriul orasului Popesti-Leordeni, având obligaţia să relaţioneze permanent cu membrii comunităţii, să manifeste receptivitate şi solicitudine faţă de problemele cu care se confruntă aceştia, realizând în acest mod o creştere a gradului de încredere a persoanelor în structurile de Poliţie Locală a orasului Popesti-Leordeni;
 • • acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;
 • • acţionează pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmărite în temeiul legii;
 • • constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor, sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;
 • • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială, combaterea comerţului stradal neautorizat, menţinerea ordinii şi liniştii publice şi curăţeniei localităţii, stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale, hotărâri ale Consiliului Local Popesti-Leordeni şi dispoziţii ale Primarului;
 • • conduce la sediul Poliţiei Române competente, după caz, persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;
 • • urmăreşte respectarea condiţiilor stabilite privind desfăşurarea manifestaţiilor sau a altor activităţi în zone publice şi verifică organizarea jocurilor de artificii;
 • • controlează modul cum sunt întreţinute, salubrizate, conservate şi protejate spaţiile verzi, respectiv, parcurile şi grădinile publice, scuarurile, aliniamentele stradale de arbori, perdelele de protecţie stradală, amenajamentele peisagistice cu funcţie ecologică, estetică şi recreativă;
 • • controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;
 • • verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe căile de acces, dezinsecția și deratizarea imobilelor;
 • • verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii, în situaţia încălcării normelor legale privind protecţia mediului;
 • • identifică încălcări ale legii privind protecţia mediului prin nerespectarea obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de către instituţiile publice, operatorii economici, persoanele fizice şi juridice, respectiv curăţenia faţadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodăreşti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le deţin sau în care funcţionează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea garajelor şi a spaţiilor verzi;
 • • verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;
 • • asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
 • • verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;
 • • participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;
 • • participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;
 • • sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;
 • • acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;
 • • asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;
 • • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar, activitate modificată în conformitate cu Decizia ICCJ nr. 11/2017.
 • • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;
 • • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;
 • • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;
 • • aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;
 • • cooperează cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române pentru identificarea deținătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staționării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.
 • • acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei trafic
 • • pune în aplicare prevederile reglementărilor specifice domeniului de activitate, constată contravenţii şi aplică sancţiuni potrivit competenţelor;
 • • întocmeşte note şi rapoarte privind rezultatul acţiunilor de control efectuate.
 • • cunoaste, respecta si aplica prevederile cuprinse in legislatia data in competenta serviciului;
 • • cunoaste si respecta Regulamentul de Organizare si Functionare, Regulamentul de Ordine Interna, precum si toate Dispozitiile Primarului adresate serviciului;
 • • participa, cand este solicitat, si la alte activitati nespecifice serviciului, organizate de conducerea Politiei Locale;
 • • asigura evidenta si arhivarea petitiilor si a raspunsurilor catre petenti;
 • • asigura evidenta notelor de constatare la Serviciul Ordine Publică și Circulație;
 • • respecta normele de Securitate si sanatate in munca si in domeniul situatiilor de urgenta;
 • • respecta indatoririle functionarului public prevazute in Statutul functionarilor publici si a Codului de conduita.
 • • indeplineste orice alte atributii stabilite de sefii directi sau ierarhici.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de polițist local, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Ordine Publică, Pază și Circulație

Publicat în data de 26.03.2021

Având în vedere prevederile art.40, alin.(1), lit.a) şi art.50 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt.Număr de identificare Funcția publică Instituția publică Rezultatul selecției dosarelor
1.13323Polițist local, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-Leordeni ADMIS
2.13544Polițist local, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-Leordeni ADMIS
3.13747Polițist local, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-Leordeni ADMIS
4.14225Polițist local, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-Leordeni ADMIS
5.14317Polițist local, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-Leordeni ADMIS
6.14681Polițist local, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-Leordeni ADMIS
7.14934Polițist local, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-Leordeni ADMIS
8.15630Polițist local, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-Leordeni ADMIS
9.15677Polițist local, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-Leordeni ADMIS
10.15904Polițist local, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-Leordeni ADMIS
11.15981Polițist local, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-Leordeni ADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 06.04.2021, ora 11:00, la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A, judeţul Ilfov.

Candidaţii, în cazul în care sunt nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Stoian Alexandra Elena, inspector în cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni, judeţul Ilfov.

Rezultatul probei scrise al concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de polițist local clasa I grad profesional debutant din cadrul Serviciului Ordine Publică, Pază și Circulație

Publicat în data de 7.04.2021

Având în vedere prevederile art.62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.Număr de identificareFuncția publicăPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
1.13323Polițist local, clasa I, grad profesional debutant62,07ADMIS
2.13747Polițist local, clasa I, grad profesional debutant84,67ADMIS
3.14225Polițist local, clasa I, grad profesional debutant75,00 ADMIS
4.14317Polițist local, clasa I, grad profesional debutant88,34ADMIS
5.14934Polițist local, clasa I, grad profesional debutant18,34RESPINS
6.15630Polițist local, clasa I, grad profesional debutant34,44RESPINS
7.15677Polițist local, clasa I, grad profesional debutant21,17RESPINS
8.15904Polițist local, clasa I, grad profesional debutant11,84RESPINS
9.15981Polițist local, clasa I, grad profesional debutant45,74RESPINS
10.13544Polițist local, clasa I, grad profesional debutant-ABSENT
11.14681Polițist local, clasa I, grad profesional debutant-ABSENT

Candidații declarați admiși vor susţine interviul în data de 12.04.2021, ora 11:00, la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A.

Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Stoian Alexandra Elena, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni.

Rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție din cadrul Serviciului Ordine Publică, Pază și Circulație

Publicat în data de 12.04.2021

Având în vedere prevederile art.61 alin.(4) din Hotărârea Guvernului României nr.611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatuluiFuncţia publicăPunctajul interviuluiRezultatul interviului
1.14317Polițist local clasa I grad profesional debutant82ADMIS
2.13323Polițist local clasa I grad profesional debutant87ADMIS
3.14225Polițist local clasa I grad profesional debutant88ADMIS
4.13747Polițist local clasa I grad profesional debutant89ADMIS

Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Stoian Alexandra Elena, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti - Leordeni.

Centralizatorul rezultatelor concursului de recrutare organizat în cadrul Serviciului Ordine Publică, Pază și Circulație, în vederea ocupării funcțiilor publice de polițist local clasa I grad profesional debutant

Publicat în data de 14.04.2021

Având în vedere prevederile art.62 alin.(2) și alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatului (număr de identificare)Punctaj proba scrisăPunctaj interviuPunctaj finalRezultatul final
1.1374784.6789173,67ADMIS
2.1431788,3482170,34ADMIS
3.142257588163ADMIS
4.1332362,0787149,07RESPINS