5.11.2019 – Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu din cadrul Serviciului Educație, Cultură și Protecție Civilă

Publicat în data de 3.10.2019

Primăria orașului Popești-Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti-Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr.1, judeţul Ilfov organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu din cadrul Serviciului Educație, Cultură și Protecție Civilă.

Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisă și interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 5.11.2019 ora 10:00, iar interviul se va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data și ora susținerii interviului se vor afișa odată cu rezultatele probei scrise.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A, Popești-Leordeni, jud. Ilfov.

Cerinţele de participare la concurs sunt următoarele:

 • Condiţii specifice pentru postul de șef serviciu I:
  • să fie numiți într-o funcție publică din clasa I;
  • candidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
  • candidații trebuie să dețină certificat de competențe profesionale în condițiile stabilite prin metodologia emisă de IGSU în conformitate cu Lg. nr.481/2004 privind protecția civilă;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării funcţiei publice de conducere de șef serviciu I – minim 5 ani;
  • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile OUG nr.57/2019.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a instituției, secțiunea Resurse umane, respectiv în perioada 3.10.2019 (data publicării anunțului) – 22.10.2019, la sediul instituției din Piața Sf. Maria, nr. 1, Popești-Leordeni, jud. Ilfov – Serviciul Resurse Umane, Juridic, Relații cu Publicul, IT și Arhivă şi trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 143 alin. (1) din HGR nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoana de contact: dna Petre Lidia inspector - Serviciul Resurse Umane, Juridic, Relații cu Publicul, IT și Arhivă. Tel. 0374.408.819 interior 107, fax 0374.408.822, mail: resurseumane@ppl.ro

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de promovare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu I din cadrul Serviciului Educație, Cultură și Protecție Civilă

 1. OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ;
 2. Constituția României;
 3. OUG nr.21/15.04.2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
 4. Legea nr.307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor;
 5. Ordinul MAI nr.163/2007, pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
 6. Legea nr.481/2004, privind protecția civilă;
 7. Ordinul nr.75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență
 8. Legea nr.319/2006,privind securitatea și sănătatea în muncă;
 9. HG nr.1425/2006,pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.319/2006 – legea securității și sănătății în muncă;

*Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările acestora.