3.10.2019 – Concurs de recrutare, pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de execuție din cadrul Direcției Taxe și Impozite

Publicat în data de 3.09.2019

Primăria oraşului Popeşti Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr.1, judeţul Ilfov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de executie vacante din cadrul Direcției Taxe și Impozite după cum urmează:

 • Serviciul Recuperare Creanțe
  • 1 post de inspector clasa I grad profesional debutant
 • Compartiment Birou Unic
  • 1 post de inspector clasa I grad profesional principal
  • 2 posturi inspector clasa I grad profesional debutant

Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisă și interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 03.10.2019, ora 10:00, iar interviul se va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, data și ora se vor afișa odată cu rezultatele la proba scrisă.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A, Popești-Leordeni, jud. Ilfov.

Cerinţele de participare la concurs sunt următoarele:

 • Condiții generale:
  • candidaţii trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.
 • Condiţii specifice pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional principal:
  • candidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării funcţiei publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal – minim 5 ani.
 • Condiţii specifice pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant:
  • candidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării funcţiei publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant – fără vechime.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a instituției, secțiunea Resurse umane, respectiv în perioada 3.09.2019 (data publicării anunțului) – 23.09.2019, la sediul instituției din Piața Sf. Maria, nr. 1, Popești-Leordeni, jud. Ilfov – Serviciul Resurse Umane, Juridic, Relații cu Publicul, IT și Arhivă şi trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a) – lit. d), lit. f), lit. g), lit. i) și lit. j) din HGR nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție din cadrul Direcției Taxe și Impozite

 1. Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, Titlul IX - Impozitele şi taxele locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. H.G. nr.1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr.207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
 4. O.G. nr.2/2001 – regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Constituția României;
 6. OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ.

*Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările acestora.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul Direcției Taxe și Impozite

Publicat în data de 27.09.2019

Având în vedere prevederile art. 40, alin. (1), lit. a) şi art. 50 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Funcția publică Instituția publică Rezultatul selecției dosarelor
1.ALEXANDRU ALEXANDRAInspector, clasa I, grad profesional principalPrimăria orașului Popești-Leordeni ADMIS
2.ADAM EMANUELA -ANAInspector, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-Leordeni ADMIS
3.PAHONȚU GABRIELAInspector, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-Leordeni ADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 03.10.2019, ora 10:00, la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A, judeţul Ilfov.

Candidaţii, în cazul în care sunt nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Petre Lidia, inspector în cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni, judeţul Ilfov.