03.07.2019 – Concurs de recrutare, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Achiziții Publice și Investiții

Publicat în data de 3.06.2019

Primăria orașului Popești-Leordeni, cu sediul în orașul Popești-Leordeni, Piața Sf. Maria, nr. 1, județul Ilfov organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Achiziții Publice și Investiții.

Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisă și interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 03.07.2019, ora 11:00, iar interviul în data de 05.07.2019, ora 11:00.

Ambele probe se vor susține la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din șos Olteniței, nr.31A, jud. Ilfov.

Cerințele postului scos la concurs sunt următoarele:

 • Condiții generale:
  • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Condiţii specifice pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional superior:
  • candidații trebuie să fi absolvit studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe economice;
  • cunoștințe operare calculator: nivel avansat (cunoștințele de operare calculator vor fi testate în cadrul probei scrise și a interviului);
  • competențe lingvistice de comunicare în limba franceză dovedite prin documente emise în condițiile legii: nivel mediu;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de inspector, clasa I, grad profesional superior – minim 7 ani.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României partea a-III-a, respectiv în perioada 03.06.2019 - 24.06.2019, la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 143 din HGR nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de inspector grad profesional superior din cadrul Serviciului Achiziții Publice și Investiții.

 1. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 2. Constituția României – republicată
 3. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică / acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 4. Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;
 5. Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
 6. Hotărârea nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
 7. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
 8. ORDIN 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale programului anual al achizițiilor publice;
 9. O.U.G nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice;
 10. LEGEA nr. 188 din 8 decembrie 1999 (**republicată**)(*actualizată*) privind Statutul funcționarilor publici*);
 11. LEGEA nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicata*) privind Codul de conduita a funcționarilor publici*);
 12. Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 13. Instrucțiunea nr. 1 a președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice;
 14. Instrucțiunea nr. 2/2017 din 19 aprilie 2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 178 și art. 179 lit. a) și b) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările ulterioare;
 15. Instrucțiunea nr. 3/2017 din 8 august 2017 a președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice;
 16. Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.
 17. Microsoft Office – manual de utilizare

*Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările acestora.