2.03.2023 – Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante din cadrul Biroului Dispecerat Supraveghere

Anunțul nr. 5193/30.01.2023

Primăria oraşului Popeşti-Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti-Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr.1, judeţul Ilfov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante din cadrul Biroului Dispecerat Supraveghere, după cum urmează:

 • 1 post de șef birou grad I.

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Probele stabilite sunt: proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 02.03.2023, ora 11:00, iar interviul se va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data și ora desfășurării interviului se va afișa odată cu rezultatele probei scrise.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei oraşului Popeşti – Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A.

Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și prevederilor Hotărârii nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

Condiţii de participare la concursul pentru postul de șef birou:
candidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
candidaţii trebuie să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea prevederilor art.465 alin.(4) din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției www.ppl.ro secțiunea Resurse umane, respectiv în perioada 30.01.2023 (data publicării anunțului) – 20.02.2023, la sediul instituţiei din Piața Sf. Maria, nr.1, Popești – Leordeni, jud. Ilfov- Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 alin.(1) lit.a) – lit.g) lit.i) și lit.j) din HGR nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoana de contact: d-na Stoian Alexandra Elena inspector - Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT. Tel. 031.131.34.04, fax 0374/40.88.22, mail: resurseumane@ppl.ro

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în cadrul Biroului Dispecerat Supraveghere

 1. Constituția României- republicată;
 2. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare;
 3. O.G nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
 5. Legea Prevenirii nr.270/2017;
 6. OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;
 8. Legea politiei locale nr.155/2010 ;
 9. OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
 10. OG nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata ;
 11. Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii ;
 12. Legea nr.196/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor;
 13. OUG nr.27/2002 privind reglementarea activitătii de solutionare a petitiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 14. OUG nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare;
 15. Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;
 16. Legea nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia;
 17. Legea nr.203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contraventionale.

TEMATICA pentru concursul de recrutare organizat în cadrul Biroului Dispecerat Supraveghere

 1. Constituția României - Titlul II - Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;
 2. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; - Titlul I: Dispoziţii generale și Titlul II: Statutul funcţionarilor publici ale părţii a VI-a;
 3. O.G nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare - Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați - Egalitatea de șanse și tratament. Definiții în această materie. Egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați în domeniul muncii. Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei;
 5. Legea Prevenirii nr.270/2017 - Prevenirea săvârşirii de contravenţii;
 6. OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice cu modificarile si completarile ulterioare - Cap.I - Circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor şi a celorlalte categorii de participanţi la trafic, Cap.II - Condiţiile privind circulaţia vehiculelor şi controlul acestora, Cap.III - Conducătorii de vehicule, Cap.IV - Semnalizarea rutieră, Cap.V - Reguli de circulaţie;
 7. Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice – Art.2 - Faptele care constituie contravenţie;
 8. Legea politiei locale nr.155/2010 - Cap.I - Dispoziţii generale, Cap. III - Atribuţiile poliţiei locale, Cap.IV - Statutul personalului poliţiei locale; 
 9. OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor Cap.I – Dispoziții generale privind regimul juridic al contravenţiilor , Cap.III- Aplicarea sancţiunilor contravenţionale , Cap.V- Executarea sancţiunilor contravenţionale;
 10. OG nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata. - Capitolul I – Dispoziții Generale, Capitolul II - Cerinţe şi criterii necesare desfăşurării activităţii comerciale;
 11. Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii - Cap I - Autorizarea executării lucrărilor de construcţii, Cap II - Concesionarea terenurilor pentru construcţii;
 12. Legea nr.196/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor - Capitolul III - Drepturile şi obligaţiile proprietarilor;
 13. OUG nr.27/2002 privind reglementarea activitătii de solutionare a petitiilor, cu modificările si completările ulterioare - modul de exercitare de către cetăţeni a dreptului de a adresa autorităţilor şi instituţiilor publice petiţii formulate în nume propriu, precum şi modul de soluţionare a acestora;
 14. OUG nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările si completările ulterioare - Programul de gestionare a câinilor fără stăpân;
 15. Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale, cu modificările si completările ulterioare - Capitolul I – Dispoziții Generale, Capitolul II - Vehiculele fără stăpân, Capitolul III - Vehiculele abandonate;
 16. Legea nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia - Art. 1- Combaterea buruienii ambrozia;
 17. Legea nr.203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contraventionale - Capitolul II - Achitarea amenzilor în contul unic şi distribuirea sumelor încasate, Capitolul III - Procesul-verbal de contravenţie, Capitolul IV - Titlul de creanţă electronic.

*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

ATRIBUȚIILE STABILITE ÎN FIȘA POSTULUI POSTULUI

 • asigură cunoașterea permanentă a situației operative din zona de competență, a efectivelor de ordine publică aflate în serviciu și misiuni și informează imediat conducerea Poliției Locale în legătură cu aspectele de interes operativ, asigurând totodată transmiterea operativă către polițiștii locali aflați în dispozitiv, a dispozițiilor primite;
 • verifică și soluționează în condițiile legii, petițiile primite în legătură cu activitatea biroului;
 • efectuează activități de secretariat și arhivare a documentelor din cadrul biroului;
 • menține o legătură pemanentă cu efectivele din dispozitivele de ordine publică, Serviciul Inspecție și Situații de Urgență, aflate în misiuni sau activități, asigurând coordonarea acestora în situații specifice;
 • primește și execută verificări operative la solicitările polițiștilor locali din teren, privind identificări de persoane și mijloace auto, accesând bazele de date ale M.A.I.;
 • realizează legăturile radio între efectivele aflate în dispozitivul de ordine publică și sediile instituției;
 • realizează legăturile telefonice de cooperare cu dispeceratul Poliției Naționale (SNUAU 112)
 • organizează activitățile necesare pentru realizarea unei legături eficiente între structurile Poliției Locale, precum și cu celelalte instituții cu atribuții pe linie de ordine publică sau alte domenii de interes local, asigurând transmiterea operativă a datelor și a informațiilor;
 • elaborează și propune spre aprobare planificarea lunară a serviciului de permanență la nivelul Poliției Locale Popești Leordeni;
 • colectează toate datele operative furnizate de instituții cu atribuții pe linie de ordine publică și de polițiștii locali din teren și întocmește zilnic sinteza cu situația operativă (buletinul de evenimente) de pe raza de competență pe care o va prezenta Directorului Executiv;
 • urmărește dacă elementele din dispozitiv respectă indicațiile privind transmiterea codificată a mesajelor, itinerariul și viteza de deplasare a autoturismelor instituției;
 • organizează exploatarea corectă a sistemelor informatice și asigură protecția acestora;
 • întocmește și actualizează planurile de alarmare, cooperare, intervenție și întrebuințare a personalului;
 • centralizează datele și informațiile obținute din activitatea structurilor operative ale Poliției Locale Popești Leordeni;
 • realizează alarmarea personalului în situațiile dispuse de conducerea instituției;
 • elaborează documentația specifică achiziționării de bunuri și servicii, conform necesităților și prevederilor legale;
 • primește sesizări de la cetățeni, prin intermediul rețelei telefonice 021 361 43 35 / 0753 157 664 și dispune dirijarea echipajelor din teren la evenimentele sesizate;
 • monitorizează echipajele auto ale Poliției Locale Popești Leordeni repartizate în dispozitivele de ordine publică prin sistemul GPS;
 • primește și execută verificări operative la solicitările polițiștilor locali privind identificarea imobilelor/terenurilor de pe raza orașului Popești Leordeni, accesând baza de date a DITL Popești Leordeni, în vederea executării atribuțiilor de serviciu;
 • identifică riscurile emergente, pe termen scurt și mediu și efectuează analize asupra acestora, informând conducerea Direcției de Poliție Locală Popești Leordeni;
 • transmite referate de necesitate cu specificațiile tehnice, care cuprind necesitățile de produse, servicii și lucrări, valoarea estimată a acestora, precum și informațiile de care dispun, potrivit competențelor.
 • elaborează proiectul de buget anual pentru biroul pe care îl coordonează;
 • îndeplinește orice alte sarcini prevăzutre de lege sau dispuse de Directorul Executiv, în legătură cu domeniul de activitate.

Afișat astăzi 30.01.2023 ora 16:00 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat în cadrul Direcției Poliție Locală – Birou Dispecerat Supraveghere

Anunțul nr. 10350/24.02.2023

Având în vedere prevederile art.40, alin.(1), lit.a) şi art.50 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăInstituția publicăRezultatul selecției dosarelor
1.7581Șef birou grad IPrimăria orașului Popești - LeordeniADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 02.03.2023 ora 11:00, la sediul Primăriei orașului Popești – Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A, judeţul Ilfov.
Candidaţii, în cazul în care sunt nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Stoian Alexandra Elena, inspector în cadrul Primăriei orașului Popești – Leordeni, judeţul Ilfov.

Afișat astăzi 24.02.2023 ora 13:00 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.

Rezultatul probei scrise al concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef birou din cadrul Biroului Dispecerat Supraveghere

Anunțul nr. 11532/02.03.2023

Având în vedere prevederile art.62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
1.7581Șef birou grad I82,5ADMIS

Candidatul declarat admis va susţine interviul în termen de maximul 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A.
Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Stoian Alexandra Elena, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti - Leordeni.

Afișat astăzi 02.03.2023 ora 13:30 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.

Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere de șef birou grad I din cadrul Biroului Dispecerat Supraveghere

Anunțul nr. 11688/02.03.2023

Având în vedere prevederile art.62 alin.(3) din Hotărârea Guvernului României nr.611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatuluiFuncţia publicăPunctajul interviuluiRezultatul interviului
1.7581Șef birou grad I83,2ADMIS

Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Stoian Alexandra, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti - Leordeni.

Afișat astăzi 02.03.2023 ora 15:30 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.

Centralizatorul rezultatelor concursului de recrutare organizat în cadrul Biroului Dispecerat Supraveghere în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de șef birou grad I

Anunțul nr. 11731/02.03.2023

Având în vedere prevederile art.62 alin.(2) și alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatului (număr de identificare)Punctaj proba scrisăPunctaj interviuPunctaj finalRezultatul final
1.758182,50 83,20 165,70 ADMIS

Afișat astăzi 02.03.2023 ora 16:00 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.