31.08.2023 – Concurs în cadrul Direcției Educație și Sănătate Publică – Compartiment Sănătate Publică

Anunț nr. 42851/03.08.2023

Primăria oraşului Popeşti Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti - Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr.1, judeţul Ilfov, în conformitate cu prevederile Ordinului nr.166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi și cu prevederile art.IV din OUG nr.34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, organizează concurs în cadrul Direcției Educație și Sănătate Publică – Compartiment Sănătate Publică, pentru ocuparea următoarelor posturi pe perioadă nedeterminată:

 • 1 post medic specialist (medicină generală/de familie) ce își va desfășura activitatea în cadrul Liceului Teoretic ”Radu Popescu” din orașul Popești – Leordeni, str. Leordeni, nr.52, jud.Ilfov.
 • 1 post medic specialist (medicină generală/de familie) ce își va desfășura activitatea în cadrul Școlii Gimnaziale ”Ioan Bădescu” din orașul Popești – Leordeni, str. Școlii, nr.6, jud.Ilfov.

Durata normală a timpului de muncă este de 7 ore/zi, 35 ore/săptămână.

Etapele concursului sunt:
selecția dosarelor de înscriere și stabilirea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale şi științifice,
proba scrisă
proba practică

Pentru ocuparea posturilor prevăzute persoanele trebuie să îndeplinească următoarele condiții prevăzute de art.3 din Metodologia privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare publice fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi:

 • a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 • b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, inclusiv condiţiile de exercitare a profesiei;
 • f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 • h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Condiții specifice:
diplomă de medic sau diplomă de licenţă în medicină,
examen de medic specialist,
copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs,
vechimea minimă în muncă sau în specialitate - stagiu de rezidenţiat terminat

Dosarele de concurs trebuie să conțină:

 • a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (H.G. nr. 1.336/2022);
 • b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici stomatologi, farmacişti şi, respectiv, adeverinţă de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimişti sau chimişti;
 • c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
 • d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;
 • e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
 • f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 • g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 • h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 • j) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • k) curriculum vitae, model comun european.

Documentele prevăzute la lit. d) şi f) sunt valabile 3 luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate. Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pe pagina de internet a instituției www.ppl.ro secțiunea Resurse Umane, pe site-ul oficial al Ministerului Sănătății și pe site-ul posturi.gov.ro, la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din Piața Sf. Maria, nr.1.

Calendarul de desfășurare al concursului:
Perioada de depunere a dosarelor: 03.08.2023( data publicării anunțului) – 18.08.2023 (termen limită, ora 15:00)
Selecția dosarelor și stabilirea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale şi științifice - 21.08.2023 ora 15:00
Rezultat selecție dosare și punctajul rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale şi științifice - 22.08.2023 ora 15:00
Proba scrisă – 31.08.2023 ora 11:00
Rezultate probă scrisă - 01.09.2023 ora 11:00
Proba practică - 06.09.2023 ora 11:00
Rezultat proba practică - 06.09.2023 ora 16:00
Rezultate finale - 11.09.2023 ora 11:00

Eventualele contestaţii se pot depune în scris, în termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatului fiecărei probe, iar comisia de concurs are obligaţia să răspundă, în scris, candidatului, în maximum 24 de ore de la înregistrarea contestaţiei.

BIBLIOGRAFIA

 1. Ciofu E., Ciofu C. “Esențialul în pediatrie” - Ediția a II-a, Editura Amalteea, București, 2000;
 2. Ciofu E., Ciofu C. “Tratat de pediatrie” - Editura Medicală, București;

TEMATICA

 1. Rahitismul carențial comun, tetania, rahitismele vitamino D-rezistente.
 2. Vărsăturile; hematemeza; sângerarea rectală.
 3. Durerile abdominale recurente.
 4. Boala diareica acută simplă.
 5. Sindroame de malabsorbție.
 6. Boala celiacă.
 7. Boli inflamatorii cronice ale colonului.
 8. Insuficiența pancreatică exocrină. Fibroza chistică.
 9. Parazitoze intestinale.
 10. Ulcerul gastro-duodenal la copii.
 11. IACRS: rinofaringita acută; adenoiditele acute și cronice; angine acute; sinuzite; otita medie acută;.otomastoidita acută; laringitele acute;traheobronșite acute.
 12. Pneumonii acute la copil.
 13. Astmul bronșic, bronșiolitele acute, weezing recurent.
 14. Tulburări de ritm și de conducere.
 15. HTA la copil.
 16. Șocul în pediatrie.
 17. Reumatismul articular acut.
 18. Infecțiile tractului urinar.
 19. Glomerulonefrita acută postinfecțioasă.
 20. Hepatitele cronice și cirozele hepatice.
 21. Sindroame anemice: anemia hipocromă hiposideremică, sindroamele talasemice.
 22. Patologia hemostazei: trombocitopenii, coagulopatii- hemofilii.
 23. Meningitele acute.
 24. Encefalitele acute.
 25. Convulsiile accidentale și epilepsia copilului.
 26. Stările comatoase.
 27. Sindromul de hipertensiune intracraniană și edemul cerebral acut.
 28. Diabetul zaharat.
 29. Obezitatea la copil.
 30. Stopul cardio-respirator și reanimarea cardiorespiratorie.
 31. Intoxicațiile accidentale cu alcool etilic și metilic; oxid de carbon; hidrocarburi volatile, ciuperci otrăvitoare, plumb și derivați, substanțe corozive, organofosforate, atropina, neuroleptice, antidepresoare triciclice, substanțe deprimante ale SNC, antagoniști ai vitaminei K
 32. Rujeola.
 33. Varicela.
 34. Rubeola.
 35. Tusea convulsivă.
 36. Mononucleoza infecțioasă.
 37. Parotidita infecțioasă.
 38. Infecția cu herpes virus, infecția cu virusul citomegalic.
 39. Scarlatina.
 40. Dizenteria.
 41. Salmonelozele- gastroenterita cu salmonela.
 42. Hepatitele acute virale.
 43. Toxinfecțiile alimentare.
 44. Tuberculoza copilului.

Proba practică se va desfăşura potrivit celor menţionate în tematică.

Afișat astăzi 03.08.2023 ora 12:00 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea posturilor contractual unice de medic specialist din cadrul Compartimentului Sănătate Publică

Anunț nr. 45941/22.08.2023

Având în vedere prevederile art.21 din OMS nr. 166/2023 – Anexa 1 privind Metodologia privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare publice fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, din 26.01.2023, Primăria orașului Popești Leordeni comunică următoarele rezultate ale dosarelor de înscriere:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăPunctajul rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţificeRezultatul selecției dosarelor
1.43514Medic specialist56,69 puncteADMIS
2.43515Medic specialist24,23 puncteADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 31.08.2023 ora 11:00, la sediul Primăriei orașului Popești – Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A, judeţul Ilfov.
Candidaţii, în cazul în care sunt nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la momentul afișării, conform art.22 alin.(1) din OMS nr. 166/2023 – Anexa 1 privind privind Metodologia privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare publice fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, din 26.01.2023, care se depune sediul Primăriei orașului Popești – Leordeni din P-ța Sf. Maria, nr.1.

Afișat astăzi 22.08.2023 ora 15:00 la sediul Primăriei orașului Popești Leordeni din P-ța Sf. Maria, nr.1 și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.

Rezultatul probei scrise al concursului de recrutare organizat în data de 31.08.2023 în cadrul Compartimentului Sănătate Publică

Anunț nr. 47999/01.09.2023

Având în vedere prevederile Anexei nr.2 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist, chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi aprobată prin OMS nr.166/2023, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
1.43514Medic specialist78,25ADMIS
2.43515Medic specialist75,13ADMIS

Candidații prezenți la deschiderea lucrărilor au luat la cunoștință de rezultatele probei scrise astăzi 01.09.2023 ora 11:00.
Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte.
Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute, pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la anunțarea punctajului obținut la proba scrisă, conform Anexei nr.2 din Ordinul Ministerului Sănătății nr.166/2023.
Proba practică se va susține în data de 06.09.2023 ora: 11:00, la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A.

Afișat astăzi 01.09.2023 ora 11:00 la sediul Primăriei orașului Popești Leordeni din P-ța Sf. Maria, nr.1 și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.

Rezultatul probei practice din data de 06.09.2023 la concursul organizat pentru ocuparea pe durata nedeterminată a posturilor contractuale vacante de medic specialist din cadrul Compartimentului Sănătate Publică

Anunț nr. 48980/06.09.2023

Având în vedere prevederile Anexei nr.2 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist, chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi aprobată prin OMS nr.166/2023, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei practice :

Nr. crt.Numărul dosarului de înscriere la concursFuncția contractualăPunctajul probei practiceRezultatul probei practice
1.43515Medic specialist81ADMIS
2.43514Medic specialist78,75ADMIS

Sunt declarați admiși la proba practică candidații care au obținut minimum 50 de puncte.
Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute, pot depune contestaţie în scris, în termen de o zi lucrătoare de la anunţarea punctajului obţinut la proba practică. 

Afișat azi 06.09.2023, ora 16:00 La sediul primăriei din Șos. Olteniței, nr.31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești Leordeni www.ppl.ro.

Centralizatorul nominal al rezultatelor concursului de recrutare organizat în data de 31.08.2023 în cadrul Compartimentului Sănătate Publică

Anunț nr. 49734/11.09.2023

Având în vedere Metodologia privind desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist, chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, din 26.01.2023, aprobată prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 166/2023 comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatului (număr de identificare)Punctaj proba scrisăPunctaj Proba practicăPunctaj finalRezultatul final
1.4351478,2578,75 78.50ADMIS

Având în vedere Metodologia privind desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist, chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, din 26.01.2023, aprobată prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 166/2023 comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatului (număr de identificare)Punctaj proba scrisăPunctaj Proba practicăPunctaj finalRezultatul final
1.4351575,1381,0078,07ADMIS

Afișat astăzi 11.09.2023 ora 11:00 la sediul Primăriei orașului Popești Leordeni din P-ța Sf. Maria, nr.1 și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.