29.08.2023 – Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Contabilitate Salarizare

Anunț nr. 40695/25.07.2023

Primăria oraşului Popeşti - Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti - Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr.1, judeţul Ilfov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Contabilitate Salarizare, după cum urmează:

 • Referent, clasa III, grad profesional superior, Serviciul Contabilitate Salarizare

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Probele stabilite sunt: proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 29.08.2023, ora 11:00, iar interviul se va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data și ora desfășurării interviului se va afișa odată cu rezultatele probei scrise.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei oraşului Popeşti – Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A.

Concursul se va organiza în baza prevederilor art.IV din OUG nr.34/2023 – alin.(2) lit.a) și art.618 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea prevederilor Hotărârii nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

Condiţii de participare la concursul pentru ocuparea postului de referent, clasa III, grad profesional superior:
candidaţii trebuie să fi absolvit studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
vechime minimă în specialitatea studiilor – 7 ani

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției www.ppl.ro secțiunea Resurse umane, respectiv în perioada 25.07.2023 (data publicării anunțului) – 16.08.2023, la sediul instituţiei din Piața Sf. Maria, nr.1, Popești – Leordeni, jud. Ilfov- Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 alin.(1) lit.a) – lit.g) lit.i) și lit.j) din HGR nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoana de contact: d-na. Stoian Alexandra Elena inspector - Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT. Tel. 031.131.34.04, fax 0374/40.88.22, mail: resurseumane@ppl.ro

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în cadrul Serviciului Contabilitate Salarizare

 1. Constituția României- republicată;
 2. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare - Titlul I și II ale părții a VI-a;
 3. O.G nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
 5. Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilității;
 6. Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;
 7. Ordinul 1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor;
 8. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice;
 9. ORDIN 1917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor pulice și instrucțiunile de aplicare a acestuia;
 10. Decret 209/1976 privind Aprobarea regulamentului operațiilor de casă ale unităților
 11. Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;

TEMATICA pentru concursul de recrutare organizat în cadrul Serviciului Contabilitate Salarizare

 1. Constituția României – Titlul II -Drepturile şi libertăţile fundamentale, îndatoririle fundamentale;
 2. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ - Titlul I și II ale părții a VI-a - Dispoziţii generale, Statutul funcţionarilor publici 
 3. O.G nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare - Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați - Egalitatea de șanse și tratament. Definiții în această materie. Egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați în domeniul muncii. Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei;
 5. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare -
  Capitolul I: Dispoziţii generale;
  Capitolul II: Organizarea şi conducerea contabilităţii;
  Capitolul III: Registrele de contabilitate;
  Capitolul IV: Situaţii financiare;
  Capitolul VI: Contravenţii şi infracţiuni;
  Capitolul VII: Dispoziţii tranzitorii şi finale.
 6. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare:
  Capitolul I: Dispoziţii generale;
  Capitolul II: Principii, reguli şi responsabilităţi;
  Capitolul III: Procesul bugetar;
  Capitolul IV: Împrumuturi;
  Capitolul V: Finanţarea instituţiilor publice;
  Capitolul VI: Criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ
  teritoriale;
  Capitolul VII: Dispoziţii instituţionale;
  Capitolul VIII: Sancţiuni;
  Capitolul IX: Dispoziţii finale;
  Anexa Nr. 1: Lista impozitelor, taxelor şi altor venituri ale bugetelor locale;
  Anexa Nr. 2: Lista cheltuielilor care se prevăd în bugetele locale.
 7. Ordinul 1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor
  pct.4 Plata cheltuielilor
 8. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice
  Capitolul I - Dispoziţii generale
  Capitolul II - Principii, reguli şi responsabilităţi
  Capitolul IV - Finanţele instituţiilor publice
 9. O.M.F.P nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare
  Capitolul I- Dispoziţii generale
  Capitolul IV - prevederi referitoare la elementele din contul de rezultat patrimonial
  Capitolul XI - contabilitatea operaţiunilor specifice bugetelor locale
  Capitolul XX Anexa nr. 4, Anexa nr.15, anexa nr.16
 10. Decret 209/1976 privind Aprobarea regulamentului operațiilor de casă ale unităților - Regulamentul operatiunilor de casa
  Capitolul 1-Dispozitii generale
  Capitolul 2 - Efectuarea incasarilor si platilor in numerar
  Capitolul 3 - Acordarea de avansuri in numerar si decontarea lor
  Capitolul 4 - Evidenta si pastrarea numerarului
  Capitolul 5 - Controlul respectarii disciplinei de casa
  Capitolul 6 - Dispozitii finale
 11. Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor
  Capitolul I - Dispoziţii generale
  Capitolul II - Condiţii privind angajarea gestionarilor
  Capitolul III – Garanţii
  Capitolul IV– Răspunderi

*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

ATRIBUȚIILE STABILITE ÎN FIȘA POSTULUI POSTULUI Referent, clasa III, grad profesional superior, Serviciul Contabilitate Salarizare

 1. Este împuternicitul instituției în relația cu Trezoreria Ilfov, depune și ridică numerarul cât și alte documentele necesare.
 2. Primește zilnic documentele desfășurătoare pe fiecare cont de venit și alte documente care însoțesc numeralul încasat la casieriile instituției cu obligația de a numera banii și de a verifica concordanța dintre desfășurător și monetar cât și numeralul prezentat
 3. Întocmește Borderoul centralizator al veniturilor încasate în numerar, foile de vărsământ și monetarul, în vederea depunerii la trezorerie
 4. Păstrează în condiții de siguranță numerarul aflat în casierie
 5. Asigură evidența numeralului având obligația de a răspunde pentru exactitatea sumelor gestionate, sub sancțiunea răspunderii disciplinare, contravenționale, materiale, civile sau penale, după caz
 6. Raspunde de depunerea in termen la banca a tuturor sumelor provenite din incasari în numerar
 7. Întocmește registrul de casă la zi, înregistrând încasările și plățile zilnice în numerar stabilind soldul scriptic .
 8. Răspunde de efectuarea operațiunilor de încasări și plăți în conformitate cu Regulamentul operațiunilor de casă
 9. Întocmește dispozițiile de plată în baza referatelor aprobate, în scopul decontării sumelor în numerar și le supune spre avizare/semnare șefilor ierarhici.
 10. Se preocupă de procurarea și anexarea documentelor justificative (facturi, procese-verbale predare -primire, referate justificative, decizii de restituire), în vederea predării documentației complete către inspectorii care întocmesc înregistrările financiar-contabile
 11. Verifică dacă documentele justificative primite, poarta viza de control financiar preventiv, semnatura persoanelor care raspund pentru legalitatea și necesitatea operațiunilor înscrise în documente și dacă toate actele necesare sunt completate, achită sumele aprobate
 12. Întocmește programarea la trezorerie și CEC-ul pentru ridicarea sumelor în numerar.
 13. Efectuează plăti de salarii și alte drepturi bănești pe baza documentelor legal întocmite
 14. Raspunde de efectuarea plătilor pe categorii de venituri/cheltuieli și încadrarea în plafonul de casă stabilit de lege
 15. Înregistrează în evidențele contabile, operaţiunile conform extraselor bancare emise de Trezoreria Ilfov
 16. Ordonează pe capitole/subcapitole și articole bugetare, în ordine cronologică, extrasele de cont de venituri și le îndosariază.
 17. Îndosariază, numerotează și întocmește opis-ul documentelor contabile prelucrate în cadrul serviciului contabilitate-salarizare, în vederea arhivării.
 18. Întocmește documentele primare din cadrul serviciului solicitate de șefii ierarhici.
 19. Colaborează și sprijină inspectorii din serviciul contabilitate –salarizare cu privire la documentele primare transmise, aplicând o primă verificare formală, cât și din punct de vedere al corectitudinii calculului înscris.
 20. Își perfecționează pregătirea profesională teoretică prin studierea legislației în vigoare și își însușește deprinderile practice necesare executării unei funcții publice.
 21. Îndeplinește alte sarcini de serviciu repartizate de Șef Serviciu Contabilitate-Salarizare
 22. Are obligația să respecte locul de muncă şi să păstreze condiţii normale pentru postul de lucru, să își formeze deprinderi corecte de muncă și să aplice corect regulile de securitate şi sănătate în muncă, cu asigurarea unui nivel cât mai ridicat de securitate locul de muncă.
 23. În cazul producerii unui accident de muncă, să acorde imediat primul ajutor personalului accidentat şi să pună în aplicare de îndată procedurile interne în caz de accident de muncă, să anunţe de îndată conducerea şi serviciul intern de prevenire şi protecţie, cu asigurarea de măsuri prin care să nu fie modificată starea de fapt până la cercetarea accidentului, după caz.
 24. Este interzisă folosirea informaţiilor obţinute în cursul activităţii desăşurate, în scop personal sau într-o manieră care poate fi contrară legii.
 25. Asigură păstrarea documentelor cu caracter secret, a celor cu regim special și a celor intrate prin registratura Primăriei / serviciului / compartimentului.
 26. Respectă normele privind Securitatea şi Sănătatea Muncii şi din domeniul Situaţiilor de Urgenţă şi răspunde de însuşirea şi respectarea acestora de către întregul personal din subordine.
 27. Respectă întocmai politica şi instrucțiunile aplicabile în domeniul utilizării echipamentelor informatice.
 28. Îndeplinește obligațiile ce decurg din dispozițiile Regulamentului UE 679 / 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
 29. Cunoaște şi aplică Regulamentul Intern şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Primăriei orașului Popești Leordeni.
 30. Respectă şi aplică prevederile Codului etic al funcţionarului public din Primăria orașului Popești – Leordeni;
 31. Asigura funcționalitatea SCIM la nivelul compartimentului / serviciului / direcției / Ptimăriei.
 32. Informează şeful ierarhic cu privire la rezultatele verificărilor şi altor acţiuni derulate în cadrul serviciului pentru implementarea Sistemului de Control Intern/ Managerial.
 33. Anual sau ori de câte ori este necesar participă la instruiri interne/ externe (cursuri, programe) în domeniul calităţii şi asigură diseminarea informaţiilor în domeniul calităţii la nivelul serviciului în care își desfășoară activitatea.
 34. Răspunde, în condiţiile legii, pentru respectarea N.T.S.M. şi P.S.I. la locul de muncă.
 35. Va adopta o ţinută morală şi vestimentară sobră şi decentă atât în relaţiile cu colegii de serviciu, cât şi în relaţiile cu publicul.
 36. Respectă procedurile de sistem, procedurile de lucru și procedurile operaționale aplicabile la nivelul instituției.
 37. Are obligatia să semnaleze neregularitățile privind existenta unor posibile fraude, corupție sau orice altă activitate ce poate afecta în sens negativ interesele majore ale instituției puse la dispoziţie de Serviciul intern de prevenire şi protecţie, şi cu prevederile legale în vigoare.
 38. Are obligația să respecte prevederile procedurilor şi regulamentelor interne de lucru şi instrucţiunile de folosire şi întreţinere a echipamentelor tehnice de la locul de muncă, precum şi regulilor de securitate şi sănătate în muncă în vederea prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale.

Afișat astăzi 25.07.2023 ora 12:00 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat în cadrul Serviciului Contabilitate Salarizare

Anunț nr. 45438/21.08.2023

Având în vedere prevederile art.40, alin.(1), lit.a) şi art.50 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăInstituția publicăRezultatul selecției dosarelor
1.42811Referent clasa III grad profesional superiorPrimăria orașului Popești - LeordeniADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 29.08.2023 ora 11:00, la sediul Primăriei orașului Popești – Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A, judeţul Ilfov.
Candidaţii, în cazul în care sunt nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Stoian Alexandra Elena, inspector în cadrul Primăriei orașului Popești – Leordeni, judeţul Ilfov.

Afișat astăzi 21.08.2023 ora 10:00 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.

Rezultatul probei scrise al concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent clasa III grad profesional superior din cadrul Serviciului Contabilitate Salarizare

Anunț nr. 47338/29.08.2023

Având în vedere prevederile art.62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
1.42811Referent clasa III grad profesional superior54,17ADMIS

Candidatul declarat admis va susţine interviul în termen de maximul 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A.
Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Stoian Alexandra Elena, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti - Leordeni.

Afișat astăzi 29.08.2023 ora 13:30 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.

Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție de referent clasa III grad profesional superior din cadrul Serviciului Contabilitate Salarizare

Anunț nr. 47395/29.08.2023

Având în vedere prevederile art.62 alin.(3) din Hotărârea Guvernului României nr.611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatuluiFuncţia publicăPunctajul interviuluiRezultatul interviului
1.42811Referent clasa III grad profesional superior67,66ADMIS

Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Stoian Alexandra, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti - Leordeni.

Afișat astăzi 29.08.2023 ora 14:45 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.

Centralizatorul rezultatelor concursului de recrutare organizat în cadrul Serviciului Contabilitate Salarizare

Anunț nr. 47405/29.08.2023

Având în vedere prevederile art.62 alin.(2) și alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatului (număr de identificare)Punctaj proba scrisăPunctaj interviuPunctaj finalRezultatul final
1.4281154,17 67,66 121,83 ADMIS

Afișat astăzi 29.08.2023 ora 15:00 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordenidin șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro