29.06.2023 – Concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante din cadrul Serviciului Recuperare Creanțe Persoane Juridice și Fizice

Anunț nr. 30790/30.05.2023

Primăria oraşului Popeşti - Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti - Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr.1, judeţul Ilfov organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante din cadrul Serviciului Recuperare Creanțe Persoane Juridice și Fizice, după cum urmează:

 • 1 post de șef serviciu grad I

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Probele stabilite sunt: proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 29.06.2023, ora 11:00, iar interviul se va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data și ora desfășurării interviului se va afișa odată cu rezultatele probei scrise.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei oraşului Popeşti – Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A.

Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ și prevederilor Hotărârii nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

Condiţii de participare la concursul pentru postul de șef serviciu:
• candidații trebuie să fie numiți într-o funcție publică din clasa I
• candidații trebuie să fi absolvit studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
• candidații trebuie să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice
• minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice
• să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției www.ppl.ro secțiunea Resurse umane, respectiv în perioada 30.05.2023 (data publicării anunțului) – 19.06.2023, la sediul instituţiei din Piața Sf. Maria, nr.1, Popești – Leordeni, jud. Ilfov- Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.143 alin.(1) din HGR nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoana de contact: d-na. Stoian Alexandra Elena inspector - Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT. Tel. 0374/40.88.19 interior 107, fax 0374/40.88.22, mail: resurseumane@ppl.ro.

BIBLIOGRAFIA/TEMATICA pentru concursul de promovare organizat în cadrul Serviciului Recuperare Creanțe Persoane Juridice și Fizice

 1. Constituția României, republicată cu tematica Titlul II Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale
 2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare,republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;
 3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cumodificările și completările ulterioare cu tematica Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentaleale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;
 4. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările șicompletările ulterioare cu tematica Titlul I și II ale părții a VI-a - Dispoziţii generale, Statutul funcţionarilor publici
 5. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru aprobarea actelor mormetive,republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Prevederile referitoare la normele de tehnică legislativă pentru elaborarea catelor normative
 6. Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, republicată, cu modificările şi completărileulterioare cu tematica Titlul IX - Impozitele şi taxele locale
 7. H.G. nr.1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica Normele metodologice de aplicare a prevederilor legale privind impozitele și taxele locale
 8. Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Codul de procedură fiscală
 9. Ordinul nr. 3097/2016 pentru aplicarea prevederilor art. 46 alin (8) și art. 47 alin. (9) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu tematica Mijloacele electronice de transmitere la distanță prin care se poate realiza comunicarea actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de organul fiscal local către contribuabil
 10. Regulamentul UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date cu tematica Modalități de prevenire a divulgării datelor cu caracter personal, încălcării drepturilor personale la viața intimă, familială și privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, cât și încălcării prevederilor legale în materie.
 11. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica Regimul juridic al contravențiilor

*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

ATRIBUȚIILE STABILITE ÎN FIȘA POSTULUI POSTULUI Șef serviciu grad I:

Atribuțiile postului:

 1. Organizarea, coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii desfăşurate de personalul încadrat la nivelul serviciului, potrivit responsabilităţilor care decurg din activităţile specifice serviciului;
 2. Asigură aplicarea şi utilizarea procedurilor, tehnicilor, documentelor şi situaţiilor (statistice şi centralizatoare) specifice din domeniul fiscal;
 3. Organizează, verifică şi coordonează activitatea de executare silită prin somarea debitorilor aflaţi în evidenţele Orașului Popești - Leordeni, în vederea stingerii tuturor obligaţiilor fiscale rezultate din impozite şi taxe locale, inclusiv a accesoriilor aferente neachitării acestor debite la termenele legale, cât şi din amenzile aplicate de serviciile de specialitate din cadrul Direcţiei, precum şi de alte organe abilitate legal, pentru fiecare persoană juridică şi fizică de pe raza orașului Popești - Leordeni;
 4. Organizează, verifică şi coordonează activitatea de executare silită prin poprirea disponibilităţilor băneşti ale debitorilor aflaţi în evidenţele Orașului Popești - Leordeni, în vederea stingerii tuturor obligaţiilor fiscale rezultate din impozite şi taxe locale, inclusiv a accesoriilor aferente neachitării acestor debite la termenele legale, cât şi din amenzile aplicate de serviciile de specialitate din cadrul Direcţiei, precum şi de alte organe abilitate legal, pentru fiecare persoană juridică şi fizică de pe raza orașului Popești - Leordeni;
 5. Organizează, verifică şi coordonează activitatea de executare silită atât prin instituirea sechestrului asupra bunurilor urmăribile ale debitorilor aflaţi în evidenţele Direcției Impozite și Taxe Locale Popești - Leordeni, în vederea stingerii tuturor obligaţiilor fiscale rezultate din impozite şi taxe locale, inclusiv a accesoriilor aferente neachitării acestor debite la termenele legale, cât şi din amenzile aplicate de serviciile de specialitate din cadrul Direcţiei, precum şi de alte organe abilitate legal, pentru fiecare persoană juridică şi fizică de pe raza orașului Popești - Leordeni, cât şi prin valorificarea acestor bunuri;
 6. Verifică şi asigură aplicarea unitară a legislaţiei cu privire la impozitele şi taxele datorate de persoanelor fizice şi juridice;
 7. Colaborează cu celelalte servicii, birouri şi compartimente ale instituţiei;
 8. Colaborează cu autorităţile publice, instituţiile publice şi de interes public, centrale şi locale, precum şi serviciile descentralizate ale autorităţilor publice centrale.
 9. Coordonează şi asigură, până la predarea dosarelor fiscale la arhivă, arhivarea acestora în condiţiile legii;
 10. Asigură funcţionalitatea SCIM pe serviciu;
 11. Asigură respectarea prevederilor documentaţiei SMC: procedurile de sistem (PS), procedurile de lucru (PL) şi procedurile operaţionale (PO).
 12. Verifică, completează și avizează cererile de restituire și compensare a impozitelor și taxelor locale alfate în maxim 2 zile lucrătoare;
 13. Responsabil cu asigurarea calităţii (RAC), având pe lângă celelalte atribuţii, responsabilitatea de a se asigura că procesele desfăşurate sunt stabilite, implementate şi menţinute în compartimentul din care face parte, de a asigura elaborarea şi difuzarea procedurilor operaţionale la cei interesaţi şi de întocmire a informărilor privind implementarea şi menţinerea (SMC) în compartimentul din care face parte.

Afișat azi 30.05.2023 ora 14:00 la sediul Primăriei orașului Popești – Leordeni din șos.Olteniței, nr.31A și pe site-ul www.ppl.ro.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice vacante de conducere de șef serviciu din cadrul Serviciului Recuperare Creanțe Persoane Juridice și Fizice

Anunț nr. 34436/21.06.2023

Având în vedere prevederile art.40, alin.(1), lit.a) şi art.50 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăInstituția publicăRezultatul selecției dosarelor
1.32269Șef serviciu, Grad IPrimăria orașului Popești - LeordeniADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 29.06.2023, ora 11:00, la sediul Primăriei orașului Popești – Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A, judeţul Ilfov.
Candidaţii, în cazul în care sunt nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Stoian Alexandra Elena, inspector în cadrul Primăriei orașului Popești – Leordeni, judeţul Ilfov.

Afișat azi 21.06.2023 ora 10:00 la sediul Primăriei orașului Popești – Leordeni din șos.Olteniței, nr.31A și pe site-ul www.ppl.ro.

Rezultatul probei scrise al concursului de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu din cadrul Serviciului Recuperare Creanțe Persoane Juridice și Fizice

Anunț nr. 36223/29.06.2023

Având în vedere prevederile art.62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
1.32269Șef serviciu grad I89,4ADMIS

Candidații declarați admiși vor susţine interviul în 5 (cinci) zile lucratoare de la data susținerii probei srise, la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A.
Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Stoian Alexandra Elena, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti - Leordeni.

Afișat astăzi 29.06.2023 ora 13:45 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești-Leordeni, www.ppl.ro.

Rezultatul interviului la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere de șef serviciu I din cadrul Serviciului Recuperare Creanțe Persoane Juridice și Fizice

Anunț nr. 36266/29.06.2023

Având în vedere prevederile art.62 alin.(3) din Hotărârea Guvernului României nr.611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatuluiFuncţia publicăPunctajul interviuluiRezultatul interviului
1.32269Șef serviciu grad I91,6ADMIS

Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Stoian Alexandra Elena, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti - Leordeni.

Afișat astăzi 29.06.2023 ora 15:15 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești-Leordeni, www.ppl.ro.

Centralizatorul rezultatelor la concursul de promovare în funcție publică de conducere organizat în cadrul Serviciului Recuperare Creanțe Persoane Juridice și Fizice

Anunț nr. 36279/29.06.2023

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (2) și alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatului (număr de identificare)Punctaj proba scrisăPunctaj interviuPunctaj finalRezultatul final
1.3226989,4091,60181,00ADMIS

Afișat astăzi 29.06.2023 ora 15:45 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro,