20.06.2019 – Concurs de recrutare, pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de execuție din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni

Publicat în data de 21.05.2019

Primăria orașului Popești-Leordeni, cu sediul în orașul Popești-Leordeni, Piața Sf. Maria, nr. 1, județul Ilfov organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de execuție din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni după cum urmează:

 • Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate Tutelară
  • 1 post inspector, clasa I, grad profesional principal
 • Compartimentul Relații cu Asociațiile de Proprietari
  • 1 post inspector, clasa I, grad profesional principal

Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisă și interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 20.06.2019, ora 11:00, iar interviul în termen de 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Ambele probe se vor susține la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din din șos Olteniței, nr. 31A, jud. Ilfov.

Cerințele posturilor scoase la concurs sunt următoarele:

 • Condiții generale:
  • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Condiții specifice pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional principal:
  • candidații trebuie să fi absolvit studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de inspector, clasa I, grad profesional principal – minim 5 ani.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României partea a-III-a, respectiv în perioada 21.05.2019 - 11.06.2019, la sediul instituției din Piața Sf. Maria, nr.1, Popești – Leordeni, jud. Ilfov și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a), lit. d), lit. f), lit. g), lit. i) și lit. j) din HGR nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de inspector grad profesional principal din cadrul Serviciului Administrație Publică Autorizare Autoritate Tutelară.

 1. Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.
 3. Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Ordonanța Guvernului nr.33/2002, privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale.
 5. Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică.
 6. Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică.
 7. Lege nr.161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei - TITLUL IV Conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice
 8. Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobat prin Ordonanța Guvernului nr.35/2002.
 9. Constituția României

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de inspector grad profesional principal din cadrul Compartimentului Relații cu Asociațiile de Proprietari.

 1. Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Constituția României,republicată;
 5. Legea nr.114/1996 – legea locuinței,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr.196/2018, privind înființarea ,organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari şi administrarea condominiilor; 
 7. HG nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.114/1996,cu modificările și completările ulterioare;
 8. OG nr.27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor,republicată cu modificările și completările ulterioare

*Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările acestora.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul din data de 20.06.2019 organizat în vederea ocupării funcțiilor publice vacante de execuție din cadrul Serviciului Administrație Publică Autorizare Autoritate Tutelară și Compartimentului Relații cu Asociațiile de Proprietari

Având în vedere prevederile art. 40, alin. (1), lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Funcția publică Instituția publică Rezultatul selecției dosarelor
1.FRANCISC ELENA VALENTINAInspector, clasa I, grad profesional principalPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS
2.SIMENE ANDREEAInspector, clasa I, grad profesional principalPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 20.06.2019, ora 11:00,la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni, șos. Olteniței, nr. 31A, Popești-Leordeni, jud.Ilfov.

Candidaţii, în cazul în care sunt nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Raluca Dragotoniu, inspector în cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni, judeţul Ilfov.

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Administrație Publică Autorizare Autoritate Tutelară și Compartimentului Relații cu Asociațiile de Proprietari

Publicat în data de 20.06.2019

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
1.Francisc Elena ValentinaInspector, clasa I, grad profesional principal10RESPINS
2.Simene AndreeaInspector, clasa I, grad profesional principal31RESPINS

Candidații declarați admiși vor susţine interviul în data de 24.06.2019, ora 11.00, la sediul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A.

Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Dragotoniu Raluca, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni.

Rezultatul contestațiilor la proba scrisă a concursului organizat în data de 20.06.2019 în vederea ocupării funcţiei publice de execuție vacante din cadrul Compartimentului Relații cu Asociațiile de Proprietari

Publicat în data de 24.06.2019

Având în vedere prevederile art. 63 și art. 64 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de soluționare a contestațiilor comunică rezultatul contestației la proba scrisă:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăRezultatul contestației
1.Simene AndreeaInspector, clasa I, grad profesional principalRESPINSĂ

Contestația a fost respinsă în baza prevederilor art. 66, lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidații, în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatul contestației, conform art. 68 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, se pot adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.