19.06.2023 – Concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale

Anunț nr. 27244/15.05.2023

Primăria oraşului Popeşti Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr.1, judeţul Ilfov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale, după cum urmează:

 • 1 post inspector clasa I grad profesional superior – Serviciul Constatare, Impunere Persoane Juridice și Fizice
 • 1 post inspector clasa I grad profesional asistent – Serviciul Recuperare Creanțe Persoane Juridice și Fizice

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Probele stabilite sunt: proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 19.06.2023, ora 11:00, iar interviul se va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, doar candidații care au obținut la proba scrisă minim 50 puncte. Data și ora desfășurării interviului se va afișa odată cu rezultatele probei scrise. Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei oraşului Popeşti – Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A.

Condiţii de participare la concurs pentru inspector clasa I grad profesional superior:
candidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă,
minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Condiții de participare la concurs pentru inspector clasa I grad profesional asistent:
candidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă,
minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției www.ppl.ro secțiunea Resurse umane, respectiv în perioada 15.05.2023 (data publicării anunțului) – 06.06.2023, la sediul instituţiei din Piața Sf. Maria, nr.1, Popești – Leordeni, jud. Ilfov- Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 alin.(1) lit.a) – lit.d), lit.f), lit.g), lit.i) și lit.j) din HGR nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoana de contact: d-na. Stoian Alexandra Elena, inspector în cadrul Serviciului Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT. Tel. 0374/40.88.19 interior 107, fax 0374/40.88.22, e-mail: resurseumane@ppl.ro.

BIBLIOGRAFIA / TEMATICA pentru postul de inspector clasa I grad profesional superior – Serviciul Constatare, Impunere Persoane Juridice și Fizice

Nr. crt.BIBLIOGRAFIETEMATICĂ
1.Constituția României, republicatăTitlul II Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale
2.Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrative, cu modificările și cmpletările ulterioarePartea a VI-a, Titlul I – Dispoziții generale si II – Statutul funcționarilor publici
3.Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioarePrevederile referitoare la prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
4.Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru aprobarea actelor mormetive, republicată, cu modificările și completările ulterioarePrevederile referitoare la normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
5.Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;Titlul IX - Impozitele şi taxele locale
6.H.G. nr. 1 / 2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;Normele metodologice de aplicare a prevederilor legale privind impozitele și taxele locale
7.Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;Codul de procedură fiscală
8.Ordinul nr. 3097/2016 pentru aplicarea prevederilor art. 46 alin (8) și art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscalăMijloacele electronice de transmitere la distanță prin care se poate realiza comunicarea actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de organul fiscal local către contribuabil
9.Regulamentul UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor dateModalități de prevenire a divulgării datelor cu caracter personal, încălcării drepturilor personale la viața intimă, familială și privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, cât și încălcării prevederilor legale în materie.
10. O.G. nr. 2/ 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;Regimul juridic al contravențiilor
11.Lege 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbațiEgalitatea de șanse și tratament. Definiții în această materie. Egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați în domeniul muncii și în ceea ce privește participarea la luarea deciziei.

BIBLIOGRAFIA / TEMATICA pentru postul de inspector clasa I grad profesional asistent – Serviciul Recuperare Creanțe Persoane Juridice și Fizice

Nr. crt.BIBLIOGRAFIETEMATICĂ
1.Constituția României, republicatăTitlul II Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale
2.Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrative, cu modificările și cmpletările ulterioarePartea a VI-a, Titlul I – Dispoziții generale si II – Statutul funcționarilor publici
3.Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioareNorme privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și discriminare
4.Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru aprobarea actelor mormetive, republicată, cu modificările și completările ulterioarePrevederile referitoare la normele de tehnică legislativă pentru elaborarea catelor normative
5.Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;Titlul IX - Impozitele şi taxele locale
6.H.G. nr. 1 / 2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;Normele metodologice de aplicare a prevederilor legale privind impozitele și taxele locale
7.Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;Codul de procedură fiscală
8.Ordinul nr. 3097/2016 pentru aplicarea prevederilor art. 46 alin (8) și art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscalăMijloacele electronice de transmitere la distanță prin care se poate realiza comunicarea actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de organul fiscal local către contribuabil
9.Regulamentul UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor dateModalități de prevenire a divulgării datelor cu caracter personal, încălcării drepturilor personale la viața intimă, familială și privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, cât și încălcării prevederilor legale în materie.
10. O.G. nr. 2/ 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;Regimul juridic al contravențiilor
11.Lege 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbațiEgalitatea de șanse și tratament. Definiții în această materie. Egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați în domeniul muncii și în ceea ce privește participarea la luarea deciziei.

*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

ATRIBUȚIILE STABILITE ÎN FIȘA POSTULUI - INSPECTOR SUPERIOR

 1. Aplica în mod corect legislaţia cu privire la impozitele şi taxele datorate de persoanele fizice și juridice;
 2. Efectuează toate demersurile necesare pentru actualizarea permanentă a bazei de date, conform declaraţiilor de impunere şi a documentelor însoţitoare ce completează/ constituie dosarul fiscal al contribuabilului;
 3. Participă continuu la inventarierea masei impozabile;
 4. Ține evidenţa tuturor persoanelor fizice și juridice supuse impozitelor şi taxelor, pe fiecare categorie în parte;
 5. Identifică contribuabilii în vederea impunerii prin prelucrarea informaţiilor/ documentelor furnizate de aceştia sau obţinute de la compartimentele și instituțiile colaboratoare (compartimente din cadrul direcției, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, Serviciul Fond Funciar, Cadastru, Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului, etc);
 6. Întocmește și verifică cererile de restituire şi compensare a impozitelor şi taxelor locale aflate pe flux;
 7. Asigură relaţiile cu publicul;
 8. Analizează cererile depuse de contribuabilii persoane fizice conform legislaţiei în vigoare prin care se solicită acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale şi întocmeşte raportul de specialitate pe care îl înaintează spre aprobare Consiliului Local;
 9. Asigură raportarea cu privire la verificarea, constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor, rezultatele acţiunilor de verificare şi impunere, măsuri luate pentru nerespectarea legislaţiei fiscale, cauzele care generează evaziunea fiscală şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea legislaţiei cu privire la impozite şi taxe, în domeniu;
 10. Colaborează cu celelelte compartimente pentru realizarea obiectivelor instituţiei;
 11. Asigură aplicarea şi utilizarea procedurilor, tehnicilor, documentelor şi situaţiilor (statistice și centralizatoare) specifice domeniului fiscal;
 12. Asigură întocmirea și eliberarea documentelor solicitate de petenţi (certificate de atestare fiscală, istorice de rol fiscal, etc.);
 13. Gestionează şi asigură, până la predarea dosarelor fiscale la arhivă, arhivarea acestora în condiţiile legii;
 14. Asigură funcţionalitatea SCIM pe serviciu;
 15. Se implică activ în procesul de scanarea dosarelor persoanelor fizice și juridice și continuarea scanării pentru cele care au fost deja scanate;
 16. Implementează, desfășoară și menține procesele de lucru, așa cum sunt stabilite, în compartimentul din care face parte;

ATRIBUȚIILE STABILITE ÎN FIȘA POSTULUI - INSPECTOR ASISTENT

 1. Aplică şi utilizează procedurile, tehnicile, documentele şi situaţiile (statistice şi centralizatoare) specifice din domeniul fiscal;
 2. Desfăşoară activitatea de executare silită prin somarea și poprirea disponibilităţilor băneşti ale debitorilor aflaţi în evidenţele Direcţiei Impozite și Taxe Locele Popești - Leordeni, în vederea stingerii tuturor obligaţiilor fiscale rezultate din impozite şi taxe locale, inclusiv a accesoriilor aferente neachitării acestor debite la termenele legale, cât şi din amenzile aplicate de serviciile de specialitate din cadrul Direcţiei, precum şi de alte organe abilitate legal, pentru fiecare persoană juridică şi fizică de pe raza orașului Popești - Leordeni;
 3. Desfăşoară activitatea de executare silită atât prin instituirea sechestrului asupra bunurilor urmăribile ale debitorilor aflaţi în evidenţele Direcției, în vederea stingerii tuturor obligaţiilor fiscale rezultate din impozite şi taxe locale, inclusiv a accesoriilor aferente neachitării acestor debite la termenele legale, cât şi din amenzile aplicate de serviciile de specialitate din cadrul Direcţiei, precum şi de alte organe abilitate legal, pentru fiecare persoană juridică şi fizică de pe raza orașului Popești - Leordeni, cât şi prin valorificarea acestor bunuri;
 4. Asigură raportarea cu privire la situaţia măsurilor de executare luate în vederea recuperării debitelor şi a sumelor încasate ca urmare a masurilor de executare demarcate.
 5. Asigură aplicarea unitară a legislaţiei cu privire la impozitele şi taxele datorate de persoanele fizice și juridice;
 6. Asigură relaţiile cu publicul;
 7. Colaborează cu autorităţile publice, instituţiile publice şi de interes public, centrale şi locale, precum şi serviciile descentralizate ale autorităţilor publice centrale în scopul obţinerii de informaţii necesare verificării masei impozablie precum şi de identificare a persoanei.
 8. Colaborează cu celelalte compartimente pentru realizarea obiectivelor instituţiei;
 9. Asigură eliberarea documentelor solicitate de petenţi;
 10. Gestionează şi asigură, până la predarea dosarelor fiscale la arhivă, arhivarea acestora în condiţiile legii.
 11. Anual sau ori de câte ori este necesar participă la instruiri interne/ externe (cursuri, programe) în domeniul calităţii, asigură respectarea prevederilor SCIM, procedurilor de sisstem, procedurilor de lucru, procedurilor operaționale.

Afișat azi 15.05.2023, ora 13:00 la sediul Primăriei orașului Popești – Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A și pe site-ul www.ppl.ro.