19.06.2019 – Concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de șef serviciu din cadrul Serviciului Administrație Publică, Autorizare, Autoritate Tutelară

Publicat în data de 17.05.2019

Primăria oraşului Popeşti Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr.1, judeţul Ilfov organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de șef serviciu din cadrul Serviciului Administrație Publică, Autorizare, Autoritate Tutelară.

Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisă și interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 19.06.2019, ora 11:00, iar interviul în data de 21.06.2019, ora 10:00.

Ambele probe se vor susține la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din din șos Olteniței, nr.31A, jud. Ilfov.

Pentru a participa la concursul de promovare funcționarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • să fie absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diplomă,respectiv studii superioare de lungă durată,absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
 • să fie absolvenți de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
 • să fie numiți într-o funcție publică de clasa I;
 • să fi dobândit minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Lg. nr.188/1999.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României partea a-III-a, respectiv în perioada 17.05.2019 - 05.06.2019, la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 143 din HGR nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu din cadrul Serviciului Administrație Publică Autorizare Autoritate Tutelară.

 1. Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.
 3. Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Constituția României
 5. Ordonanța Guvernului nr.33/2002, privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale.
 6. Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică.
 7. Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică.
 8. Lege nr.161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei - TITLUL IV Conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice
 9. Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobat prin Ordonanța Guvernului nr.35/2002.
 10. Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
 11. Legea nr.554/2004 – Legea contenciosului administrativ
 12. Codul Civil

*Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările acestora.