12.06.2023 – Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Juridic, Monitorizare Proceduri Administrare și Arhivă

Anunț nr. 24156/04.05.2023

Primăria oraşului Popeşti - Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti - Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr.1, judeţul Ilfov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Juridic, Monitorizare Proceduri Administrare și Arhivă, după cum urmează:

 • Inspector, clasa I, grad profesional debutant, Serviciul Juridic, Monitorizare Proceduri Administrare și Arhivă

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Probele stabilite sunt: proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 12.06.2023, ora 11:00, iar interviul se va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data și ora desfășurării interviului se va afișa odată cu rezultatele probei scrise.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei oraşului Popeşti – Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A.

Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și prevederilor Hotărârii nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

Condiţii de participare la concursul pentru ocuparea postului de inspector, clasa I, grad profesional debutant:
candidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
vechime minimă în specialitatea studiilor – fără vechime

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției www.ppl.ro secțiunea Resurse umane, respectiv în perioada 04.05.2023 (data publicării anunțului) – 23.05.2023, la sediul instituţiei din Piața Sf. Maria, nr.1, Popești – Leordeni, jud. Ilfov- Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 alin.(1) lit.a) – lit.g) lit.i) și lit.j) din HGR nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoana de contact: d-na. Stoian Alexandra Elena inspector - Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT. Tel. 031.131.34.04, fax 0374/40.88.22, mail: resurseumane@ppl.ro.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în cadrul Serviciului Juridic, Monitorizare Proceduri Administrare și Arhivă

 1. Constituția României- republicată;
 2. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare - Titlul I și II ale părții a VI-a;
 3. O.G nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
 5. Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;
 6. Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004;
 8. Codul de Procedura Civilă aprobat prin Legea nr.134/2010

TEMATICA pentru concursul de recrutare organizat în cadrul Serviciului Juridic, Monitorizare Proceduri Administrare și Arhivă

 1. Constituția României – Titlul II -Drepturile şi libertăţile fundamentale, îndatoririle fundamentale;
 2. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare - Titlul I și II ale părții a VI-a - Dispoziţii generale, Statutul funcţionarilor publici; Titlul V al părții a III-a – Cap.III – Consiliul Local, Cap.IV – Primarul;
 3. O.G nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare - Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați - Egalitatea de șanse și tratament. Definiții în această materie. Egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați în domeniul muncii. Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei;
 5. Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 – Cap.I – Dispoziții Generale, Cap.II - Restituirea în natură sau măsuri reparatorii prin echivalent, Cap.III - Proceduri de restituire, Cap.IV - Răspunderi şi sancţiuni
 6. Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare – Cap.I – Dispoziții Generale, Cap.II - Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, Cap.III - Dispoziţii privind terenurile proprietate de stat şi unele prevederi speciale, Cap.IV - Dispoziţii procedurale, Cap.VI - Folosirea terenului pentru producţia agricolă şi silvică, - Cap.VII - Folosirea temporară sau definitivă a terenurilor în alte scopuri decât producţia agricolă şi silvică, Cap.VIII - Organizarea şi amenajarea teritoriului agricol;
 7. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 - Cap.I – Dispoziții Generale, Cap.II -Procedura de soluţionare a cererilor în contenciosul administrativ, Cap.III - Procedura de executare;
 8. Codul de Procedura Civilă aprobat prin Legea nr.134/2010 - CARTEA a V-a - Despre executarea silită - TITLUL I - Dispoziţii generale – Cap.I - Scopul şi obiectul executării silite, Cap.II - Titlul executoriu, Cap.IV - Efectuarea executării silite; CARTEA a VI-a - Proceduri speciale - TITLUL XII - Procedura privitoare la înscrierea drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii

*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

ATRIBUȚIILE STABILITE ÎN FIȘA POSTULUI POSTULUI Inspector, clasa I, grad profesional debutant, Serviciul Juridic, Monitorizare Proceduri Administrare și Arhivă

 1. Întocmește și actualizează evidența cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești în care autoritatea publică locală este parte.
 2. Întocmește raportări lunare,trimestriale și anuale legate de probleme juridice .
 3. Realizarea sarcinilor ce revin serviciului prin dispozițiile Primarului sau hotărârile Consiliului Local.
 4. Urmărește apariția actelor normative și informează asupra atribuțiilor ce decurg din acestea .
 5. Participă la instruirile periodice desfășurate la locul de muncă;
 6. Asigură arhivarea documentelor pe care le instrumentează.
 7. Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi de păstrarea secretului datelor şi informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a excutării atribuţiilor de serviciu.
 8. Elaborează răspunsuri la adrese și urmărește expedierea lor în termenele legale.
 9. Respectă şi aplică legislaţia în vigoare.
 10. Transmite, la solicitarea organelor judecatoreşti, sau a altor autorități copii de pe acte precum şi relaţiile solicitate.
 11. Respectă și aplică prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
 12. Răspunde de realizarea la timp a atribuţiilor ce-i revin, conform prevederilor legale, programelor aprobate sau dispuse de conducerea instituţiei.
 13. Îndeplineşte şi alte sarcini date de şefii ierarhici.
 14. Colaborează cu autorităţile publice, instituţiile publice şi de interes public, centrale şi locale, precum şi serviciile descentralizate ale autorităţilor publice centrale în scopul obţinerii de informaţii necesare domeniului de activitate precum şi de identificare a persoanei.
 15. Aplică şi utilizează proceduri, tehnici, documentelor şi situaţiilor (statistice si centralizatoare) specifice domeniului de activitate.
 16. Se obligă să respecte cu stricteţe şi convingere, programul de lucru zilnic precum și programul de lucru cu publicul.
 17. Are relaţii de colaborare, în sistem de echipă, cu ceilalţi inspectori din cadrul serviciului, precum şi cu toţi angajaţii Primăriei / serviciului / compartimentului.
 18. Face parte din comisii constituite prin Dispoziții ale Primarului orașului Popești – Leordeni.
 19. Are obligația să respecte locul de muncă şi să păstreze condiţii normale pentru postul de lucru, să își formeze deprinderi corecte de muncă și să aplice corect regulile de securitate şi sănătate în muncă, cu asigurarea unui nivel cât mai ridicat de securitate locul de muncă.
 20. În cazul producerii unui accident de muncă, să acorde imediat primul ajutor personalului accidentat şi să pună în aplicare de îndată procedurile interne în caz de accident de muncă, să anunţe de îndată conducerea şi serviciul intern de prevenire şi protecţie, cu asigurarea de măsuri prin care să nu fie modificată starea de fapt până la cercetarea accidentului, după caz.
 21. Este interzisă folosirea informaţiilor obţinute în cursul activităţii desăşurate, în scop personal sau într-o manieră care poate fi contrară legii.
 22. Asigură păstrarea documentelor cu caracter secret, a celor cu regim special și a celor intrate prin registratura Primăriei / serviciului / compartimentului.
 23. Respectă normele privind Securitatea şi Sănătatea Muncii şi din domeniul Situaţiilor de Urgenţă şi răspunde de însuşirea şi respectarea acestora de către întregul personal din subordine.
 24. Respectă întocmai politica şi instrucțiunile aplicabile în domeniul utilizării echipamentelor informatice.
 25. Îndeplinește obligațiile ce decurg din dispozițiile Regulamentului UE 679 / 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
 26. Cunoaște şi aplică Regulamentul Intern şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Primăriei orașului Popești Leordeni.
 27. Respectă şi aplică prevederile Codului etic al funcţionarului public din Primăria orașului Popești – Leordeni;
 28. Asigura funcționalitatea SCIM la nivelul compartimentului / serviciului / direcției / Ptimăriei.
 29. Informează şeful ierarhic cu privire la rezultatele verificărilor şi altor acţiuni derulate în cadrul serviciului pentru implementarea Sistemului de Control Intern/ Managerial.
 30. Anual sau ori de câte ori este necesar participă la instruiri interne/ externe (cursuri, programe) în domeniul calităţii şi asigură diseminarea informaţiilor în domeniul calităţii la nivelul serviciului în care își desfășoară activitatea.
 31. Răspunde, în condiţiile legii, pentru respectarea N.T.S.M. şi P.S.I. la locul de muncă.
 32. Va adopta o ţinută morală şi vestimentară sobră şi decentă atât în relaţiile cu colegii de serviciu, cât şi în relaţiile cu publicul.
 33. Respectă procedurile de sistem, procedurile de lucru și procedurile operaționale aplicabile la nivelul instituției.
 34. Are obligatia să semnaleze neregularitățile privind existenta unor posibile fraude, corupție sau orice altă activitate ce poate afecta în sens negativ interesele majore ale instituției puse la dispoziţie de Serviciul intern de prevenire şi protecţie, şi cu prevederile legale în vigoare.
 35. Are obligația să respecte prevederile procedurilor şi regulamentelor interne de lucru şi instrucţiunile de folosire şi întreţinere a echipamentelor tehnice de la locul de muncă, precum şi regulilor de securitate şi sănătate în muncă în vederea prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale.
 36. Are obligația să respecte locul de muncă şi să păstreze condiţii normale pentru postul de lucru, să își formeze deprinderi corecte de muncă și să aplice corect regulile de securitate şi sănătate în muncă, cu asigurarea unui nivel cât mai ridicat de securitate locul de muncă.
 37. În cazul producerii unui accident de muncă, să acorde imediat primul ajutor personalului accidentat şi să pună în aplicare de îndată procedurile interne în caz de accident de muncă, să anunţe de îndată conducerea şi serviciul intern de prevenire şi protecţie, cu asigurarea de măsuri prin care să nu fie modificată starea de fapt până la cercetarea accidentului, după caz.
 38. Este interzisă folosirea informaţiilor obţinute în cursul activităţii desăşurate, în scop personal sau într-o manieră care poate fi contrară legii.
 39. Asigură păstrarea documentelor cu caracter secret, a celor cu regim special și a celor intrate prin registratura Primăriei / serviciului / compartimentului.
 40. Respectă normele privind Securitatea şi Sănătatea Muncii şi din domeniul Situaţiilor de Urgenţă şi răspunde de însuşirea şi respectarea acestora de către întregul personal din subordine.
 41. Respectă întocmai politica şi instrucțiunile aplicabile în domeniul utilizării echipamentelor informatice.

Afișat astăzi 04.05.2023 ora 13:00 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.