11.06.2019 – Concurs de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni.

Publicat în data de 10.05.2019

Primăria oraşului Popeşti Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr.1, judeţul Ilfov organizează concurs de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni.

Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 11.06.2019, ora 10:00, iar interviul în data de 14.06.2019, ora 10:00.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei oraşului Popeşti – Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A, jud. Ilfov.

Dosarele de înscriere la concurs se depun conform art.127 din HGR nr.611/2008 în termen de 20 de zile de la data afișării anunţului privind organizarea examenului sau concursului de promovare, respectiv în perioada 10.05.2019 – 29.05.2019 la sediul instituţiei din orașul Popești-Leordeni, Piața Sf. Maria, nr.1, jud. Ilfov.

Funcțiile pentru care se organizează concursul sunt:

 • Inspector clasa I grad profesional superior în cadrul Direcției de Asistență Socială
 • Referent clasa III grad profesional superior în cadrul Direcției de Asistență Socială
 • Referent clasa III grad profesional principal în cadrul Direcției de Asistență Socială
 • Referent clasa III grad profesional superior în cadrul Serviciului Constatare Impunere
 • Polițist local clasa III grad profesional superior în cadrul Serviciului Ordine Publică Pază și Circulație
 • Polițist local clasa III grad profesional principal în cadrul Serviciului Ordine Publică Pază și Circulație
 • Polițist local clasa III grad profesional principal în cadrul Serviciului Inspecție

Condiţii de participare la concurs:

 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; 
 • să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate; 
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi. 

BIBLIOGRAFIA pentru concursul/examenul de promovare în grad profesional superior imediat celui deținut organizat în cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni în data de 11.06.2019.

 1. Constituția României;
 2. Legea nr.188/1999(r2) privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr.7/2004(r) privind Codul de conduită a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr.215/2001(r) a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr.155/2010(r) a poliției locale, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Hotărârea Guvernului României nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 7. Ordonanța Guvernului României nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Ordonanța Guvernului României nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționarea a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 9. egea nr.270/2017 – Legea Prevenirii;
 10. Legea nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia.
 11. Hotărârea Guvernului României nr.33/2018 privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr.270/2018 precum și a modelului planului de remediere.
 12. Ordonanța Guvernului României nr.43/1997 privind regimul drumurilor.
 13. Legea nr.203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale;
 14. Legea nr.12/1990(r3) privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite;
 15. Legea nr.211/2011, privind regimul deșeurilor.
 16. Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții.
 17. OG. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.
 18. Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol.
 19. Legea nr.252/2003 privind registrul unic de control.
 20. HG nr.571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu.
 21. HG nr.273/1994 Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii.
 22. OUG nr.44/2008 privind descfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale.
 23. Ordinul nr.839/2009 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții.
 24. HGR nr.333/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OG nr.99/2000.
 25. OG nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale.
 26. Legea nr.61/1991(r4) pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;
 27. Legea nr.54/2012 privind desfășurarea activităților de picnic;
 28. Legea nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările și completările ulterioare;
 29. Ordonanţa de urgenţă nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân.
 30. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între bărbați și femei;
 31. Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale.
 32. Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 33. Hotărârea Guvernului României nr.1391/2006 privind Regulamentul de aplicare a OUG nr.195/2002;
 34. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
 35. Legea asistenţei sociale nr. 292/2011.
 36. Legea privind alocaţia de stat pentru copii nr. 61/1993.
 37. Lege nr.17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice.
 38. Legea nr. 277/2010, privind alocaţia pentru susţinerea familiei.
 39. Legea nr.448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
 40. Ordonanţa de urgenţă nr. 111/2010, privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.
 41. Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2011, privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece.
 42. Ordinul nr.1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap.
 43. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.
 44. HGR nr.691/2015 pentru aprobarea procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia.
 45. HGR nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal.
 46. Ordonanţa de urgenţă nr. 93/2016, pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistență socială.
 47. Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, Titlul IX - Impozitele şi taxele locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 48. H.G. nr. 1 / 2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 49. 49. Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
 50. O.G. nr. 2/ 2001 – regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

*Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările acestora.