09.07.2019 – Concurs de recrutare, pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de execuție (2 posturi) de polițist local clasa I grad profesional debutant din cadrul Direcției Poliție Locală – Serviciul Inspecție

Publicat în data de 7.06.2019

Primăria orașului Popești-Leordeni, cu sediul în orașul Popești-Leordeni, Piața Sf. Maria, nr. 1, județul Ilfov organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de execuție (2 posturi) de polițist local clasa I grad profesional debutant din cadrul Direcției Poliție Locală – Serviciul Inspecție.

Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisă și interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 09.07.2019, ora 10:00, iar interviul în data de 12.07.2019, ora 10:00.

Ambele probe se vor susţine la sediul Direcției Poliție Locală din șos. Olteniței, nr.31A, Popești-Leordeni, jud. Ilfov.

Cerințele postului scos la concurs sunt următoarele:

 • Condiții generale:
  • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Condiţii specifice pentru postul de polițist local, clasa I, grad profesional debutant:
  • candidații trebuie să fi absolvit studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de polițist local, clasa I, grad profesional debutant – fără vechime.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României partea a-III-a, respectiv în perioada 07.06.2019 – 26.06.2019, la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a) – lit. d), lit. f), lit. g), lit. i) și lit. j) din HGR nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Direcției Poliție Locală Serviciul Inspecție.

 1. Constituția României;
 2. Lege nr.188/1999(r2) privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Lege nr.7/2004(r) privind Codul de conduită a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Lege nr.215/2001(r) a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Lege nr.155/2010(r) a poliției locale, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Hotărârea Guvernului României nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 7. Ordonanța Guvernului României nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Ordonanța Guvernului României nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționarea a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Legea nr.270/2017 – Legea Prevenirii;
 10. Legea nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia.
 11. Hotărârea Guvernului României nr.33/2018 privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr.270/2018 precum și a modelului planului de remediere.
 12. Ordonanța Guvernului României nr.43/1997 privind regimul drumurilor.
 13. Legea nr.203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale;
 14. Lege nr.12/1990(r3) privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite;
 15. Legea nr.211/2011, privind regimul deșeurilor.
 16. Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții.
 17. O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.
 18. Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol.
 19. Legea nr.252/2003 privind registrul unic de control.
 20. HG nr.571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu.
 21. OUG nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale.
 22. Ordin 839/2009 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții.
 23. HGR nr.333/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OG nr.99/2000.
 24. OG nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale.

*Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările acestora.