6.09.2023 – Concurs de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești - Leordeni

Anunț nr. 43742/08.08.2023

Primăria oraşului Popeşti - Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti - Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr.1, judeţul Ilfov organizează concurs de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești - Leordeni, după cum urmează:

 • Polițist local clasa I grad profesional principal – Serviciul Inspecție
 • Inspector clasa I grad profesional principal – Serviciul Recuperare Creanțe Persoane Juridice și Fizice

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Probele stabilite sunt: proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 06.09.2023, ora 09:00, iar interviul se va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data și ora desfășurării interviului se va afișa odată cu rezultatele probei scrise.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei oraşului Popeşti – Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A.

Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ și prevederilor Hotărârii nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici 

Condiţii de participare la concurs:
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 479 alin.(1) din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarele de concurs trebuie să conțină documentele prevăzute la art.127 alin.(1) din HGR nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind aprobarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției www.ppl.ro secțiunea Resurse umane, respectiv în perioada 08.08.2023 (data publicării anunțului) – 28.08.2023, la sediul instituţiei din Piața Sf. Maria, nr.1, Popești – Leordeni, jud. Ilfov- Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT.

Persoana de contact: d-na Stoian Elena Alexandra inspector - Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT. Tel. 031.131.34.04 fax 0374/40.88.22, mail: resurseumane@ppl.ro.

BIBLIOGRAFIE/TEMATICĂ pentru concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Serviciului Inspecție

Bibliografie:

 1. Constituția României- republicată;
 2. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
 3. O.G nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
 5. Legea politiei locale nr.155/2010;
 6. OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor;
 7. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
 8. Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
 9. Legea nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate
 10. Legea nr. 62/2018 privind combatera buruienii ambrozia
 11. H.G. nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale
 12. H.G. nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică neincluse în structurile de primire turistice
 13. O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață

Tematică:

 1. Constituția României - Titlul II - Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;
 2. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ - Titlul I și II ale părții a VI-a - Dispoziţii generale, Statutul funcţionarilor publici 
 3. O.G nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare - Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați - Egalitatea de șanse și tratament. Definiții în această materie. Egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați în domeniul muncii. Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei;
 5. Legea politiei locale nr.155/2010 - Cap.I - Dispoziţii generale, Cap. III - Atribuţiile poliţiei locale, Cap.IV - Statutul personalului poliţiei locale; 
 6. OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor – Cap. I – Obiectul, domeniul de aplicare și definiții, Cap.II – Cerințe generale, Cap. III – Gestionarea deșeurilor; art.60 – Obligațiile autorităţilor administraţiei publice locale, inclusiv a municipiului Bucureşti
 7. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții - Cap.I Autorizarea executării lucrărilor de construcţii, Cap.II - Concesionarea terenurilor pentru construcţii;
 8. Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor - Capitolul III Drepturile şi obligaţiile proprietarilor, Cap.V - Organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, Cap. VI Administrarea condominiilor;
 9. Legea nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate - Cap. I - Dispoziții generale, Cap. IV Reguli generale privind amplasarea mijloacelor de publicitate, Cap.V – Reguli specifice pentru categoriile de mijloace de publicitate, Cap.VI – Sancțiuni;
 10. Legea nr. 62/2018 privind combatera buruienii ambrozia – Obligații privind executarea unor lucrări de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia ale proprietarilor sau deţinătorilor de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole; 
 11. H.G. nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale - Regulamentul de organizare şi funcţionare a poliţiei locale din 23.12.2010 - Cap. II - Organizarea poliţiei locale şi categorii de funcţionari publici, Cap IV - Atribuțiile personalului poliției locale;
 12. H.G. nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică neincluse în structurile de primire turistice - Anexa nr. 1 - Caracterizarea tipurilor de unități de alimentație publică;
 13. O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață - Cap.I - Dispoziţii generale, Cap.II - Cerinţe şi criterii necesare desfăşurării activităţii comerciale, Cap.IV - Obligaţiile şi răspunderile autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.

BIBLIOGRAFIE/TEMATICĂ pentru concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Serviciului Recuperare Creanțe Persoane Juridice și Fizice

Bibliografie:

 1. Constituția României- republicată;
 2. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
 3. O.G nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
 5. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru aprobarea actelor mormetive, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 6. Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. H.G. nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Ordinul nr. 3097/2016 pentru aplicarea prevederilor art. 46 alin (8) și art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 10. Regulamentul UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date
 11. O.G. nr. 2/ 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică:

 1. Constituția României - Titlul II - Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;
 2. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ - Titlul I și II ale părții a VI-a - Dispoziţii generale, Statutul funcţionarilor publici 
 3. O.G nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare - Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați - Egalitatea de șanse și tratament. Definiții în această materie. Egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați în domeniul muncii. Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei;
 5. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru aprobarea actelor mormetive, republicată, cu modificările și completările ulterioare- Prevederile referitoare la normele de tehnică legislativă pentru elaborarea catelor normative
 6. Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - Titlul IX - Impozitele şi taxele locale
 7. H.G. nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare - Normele metodologice de aplicare a prevederilor legale privind impozitele și taxele locale
 8. Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare - Codul de procedură fiscală
 9. Ordinul nr. 3097/2016 pentru aplicarea prevederilor art. 46 alin (8) și art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală - Mijloacele electronice de transmitere la distanță prin care se poate realiza comunicarea actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de organul fiscal local către contribuabil
 10. Regulamentul UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date - Modalități de prevenire a divulgării datelor cu caracter personal, încălcării drepturilor personale la viața intimă, familială și privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, cât și încălcării prevederilor legale în materie.
 11. O.G. nr. 2/ 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare - Regimul juridic al contravențiilor

*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

ATRIBUȚIILE STABILITE ÎN FIȘA POSTULUI

Polițist local clasa I grad profesional principal – Serviciul Inspecție

 1. verifică legalitatea activitătiilor de comercializare a produselor desfăsurate de operatorii economici, persoane fizice și juridice autorizate și producători particulari în pietele agroalimentare, targuri și oboare, precum și respectarea prevederilor legale de catre administratorii pietelor agroalimentare;
 2. Verifică existența la locul de desfăsurare a activitătii comerciale a autorizațiilor,a aprobărilor, a documentelor de proveniență a marfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru căntare, a avizelor și a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autoritătilor administratiei publice centrale și locale;
 3. Verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare și a locurilor de comercializare a produselor din tutun și a bauturilor alcoolice;
 4. Identifică marfurile și produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unitătii administrative teritoriale și pe raza orașului Popești-Leordeni sau pe spații aflate în administrarea autoritatilor administrației publice locale ori a altor servicii/institutii de interes local și aplică procedurile legale de ridicare a acestora;
 5. Verifica respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare si functionare al operatorilor economici
 6. Actioneaza pentru respectarea normelor legale privind desfasurarea comertului stradal si a activitatilor comerciale, respective a conditiilor si a locurilor stabilite de autoritatile administratiei publice locale;
 7. Verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu actele şi faptele de comerţ desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;
 8. Cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;
 9. Constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor legale specific realizarii atributiilor de serviciu, stabilite in sarcina autoritatilor Administratiei Publice Locale;
 10. Efectueaza controale pentru identificarea lucrărilor de construcții executate fără autorizatie de construire/desființare, după caz, inclusiv a constructiilor cu caracter provizoriu, pe zona repartizată de catre seful de serviciu;
 11. Participa la actiunile de demolare/dezmembrare/dinamitare a constructiilor executate fara autorizatie de construire pe domeniul public sau privat al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, prin asigurarea protectiei perimetrului si a libertatii de actiune a personalului care participa la aceste operatiuni specifice;
 12. Verifica si identifica imobilele si imprejmuirile aflate in stadiu avansat de degradare fizica, luând măsurile prevăzute de legislația în domeniu;
 13. Verifica respectarea masurilor legale privind afisajul publicitar, afisajul electoral si orice alta forma de afisaj/reclama, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfasurarea a activitatii economice.
 14. Efectueaza controale pentru identificarea persoanelor care nu respecta autorizatia de executare a lucrarilor de reparatii ale partii carosabile si pietonale;
 15. Verifica, solutioneaza si raspunde, in scris, la sesizarile, reclamatiile si audientele cetatenilor referitoare la semnalarea cazurilor de abatere privind disciplina in constructii, numai cu viza sefului de serviciu;
 16. Monitorizeaza permanent lucrarile in curs de executie, pentru a se asigura respectarea Autorizatiei de Construire/ Desfiintare si a Documentatiei Tehnice, parte integranta a acesteia
 17. Informeaza, acolo unde este cazul, Inspectoratul de Stat in Constructii, cu privire la persoanele care incalca prevederile legale privind disciplina in constructii;
 18. Constata, dupa caz, conform atributiilor stabilite de lege, contraventiile privind disciplina in domeniul autorizarii executarii lucrarilor de constructii , prezinta sefului de serviciu procesele verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor pentru verificare, dupa care acestea se inainteaza viceprimarului in vederea aplicarii sanctiunii si stabilirii masurilor necesare intrarii in legalitate, in conditiile legii;
 19. Sa urmareasca procesele verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor (inmanare/comunicare,achitare, indeplinire masuri dispuse) si sa le transmita, conform metodologiei stabilite, catre contravenient, Administratia Financiara, Directia de Taxe si Impozite Locale, Directia Juridica si organele de urmarie penala;
 20. Indeplineste orice alte dispozitii, incadrate in prevederile legale, verbale sau scrise, transmise de directorul general sau de sefii ierarhic superiori.
 21. Efectuează control permanent în zonele stabilite prin programele de control întocmite de seful de serviciu, director sau conducerea executivă a Poliției Locale, asigurând aplicarea dispozitiilor legale din actele normative ce reglementază aceste domenii, precum și desfăsurarea ordonată și civilizată a comertului și prestărilor de servicii;
 22. Efectuează controale în zonele repartizate de seful de serviciu, urmare a sesizărilor și plângerilor Consiliului Local și întocmeste raspunsuri catre petenți; Este obligat sa cunoasca si sa respecte indatoririle prevazute in Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, actualizata si a Codului de Conduita a Functionarilor Publici si prevederile Regulamentului de Ordine interioara;
 23. Se autosesizează , în timpul deplasarilor în teren , în cazul în care observă încalcări flagrante ale legislației privind actele de comerț, altele decat cele stabilite conform programului de control.
 24. Întocmeaste note de constatare in urma actiunilor de control si le prezinta sefului de serviciu, pentru avizare si luare de masuri, conform legii;
 25. Colaboreaza, pentru buna desfasurare a activitatii, cu celelalte servicii din cadrul Politiei Locale si cu serviciile din cadrul Primariei orasului Popesti Leordeni;
 26. Are obligatia sa cunoasca, sa respecte si sa aplice prevederile legislatiei specifice serviciului si sa le insuseasca in timp util pe cele nou aparute;
 27. Cunoaște, respectă și aplică prevederile cuprinse în legislația dată în competența serviciului.
 28. Cunoaște și respectă Regulamentul de Ordine Interioară al Direcției de Poliție Locală nr. 11772/29.03.2017, precum și toate Dispozițiile Primarului adresate serviciului;
 29. Participă, cand este solicitat, și la alte activităti nespecifice serviciului, organizate de conducerea Poliției Locale;
 30. Are obligația să păstreze secretul de serviciu, precum și confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia la cunoștință în exercitarea funcției publice, în condițiile legii, cu excepția informațiilor de interes public;
 31. Respectă normele privind Securitatea și Sănătatea Muncii și din domeniul Situațiilor de Urgență;
 32. Respectă întocmai politica și instrucțiunile aplicabile în domeniul utilizării echipamentelor informatice și se asigură de securizarea informațiilor și a documentelor cu care lucrează;
 33. Îndeplinește obligațiile ce decurg din dispozițiile Regulamentului UE 670/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 34. Raportează de îndată orice vulnerabilitate sau suspiciune sesizată în domeniul securității echipamentelor;
 35. Se interzice dezvăluirea parolelor de acces la sistemul informatic sau la aplicațiile software, altor persoane, acestea fiind individuale;
 36. Se interzice cu desăvârșire copierea/fotocopierea sesizărilor/petițiilor/adreselor, a documentelor interne de lucru, a planificărilor activităților specifice și furnizarea acestora către persoane fizice sau către alte servicii din cadrul Primăriei fără existența unei solicitari scrise oficiale în acest sens și fără aprobarea șefului ierarhic și a Directorului Poliției Locale;
 37. Asigură funcționalitatea SCIM la nivelul compartimentului / serviciului / direcției Primăriei;
 38. Anual sau ori de câte ori este necesar participă la instruiri interne/externe (cursuri și programe) în domeniul calității și asigură diseminarea informațiilor în domeniul calității la nivelul serviciului în care își desfășoară activitatea;
 39. Răspunde, în condițiile legii, pentru respectarea N.T.S.M și P.S.I la locul de muncă.

Inspector clasa I grad profesional principal – Serviciul Recuperare Creanțe Persoane Juridice și Fizice

 1. Asigură aplicarea şi utilizarea procedurilor, tehnicilor, documentelor şi situaţiilor (statistice şi centralizatoare) specifice din domeniul fiscal;
 2. Desfăşoară activitatea de executare silită asupra veniturilor şi bunurilor urmăribile ale debitorilor aflaţi în evidenţele Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Popești - Leordeni, în vederea stingerii tuturor obligaţiilor fiscale rezultate din impozite şi taxe locale, inclusiv a accesoriilor aferente neachitării acestor debite la termenele legale, cât şi din amenzile aplicate de serviciile de specialitate din cadrul Direcției, precum şi de alte organe abilitate legal, pentru fiecare persoană juridică şi fizică de pe raza oraşului Popeşti-Leordeni;
 3. Analizează şi stabileşte, pe baza datelor obţinute, măsurile de executare silită optime, astfel încât colectarea creanţelor să fie făcută cu rezultate cât mai eficiente;
 4. Întocmeşte dosarele de executare silită pentru debitele restante, dosare care vor cuprinde, cronologic, toate actele în legătură cu urmărirea încasării creanţelor, şi asigură respectarea prevederilor legale privind identificarea debitorilor şi confirmarea primirii titlurilor emise de alte organe fiscale;
 5. Colaborează cu organele administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu Oficiul National al Registrului Comerţului, în vederea realizării creanţelor bugetului local, prin executarea silită a bunurilor urmăribile şi conturilor bancare ale debitorilor;
 6. Desfăşoară activitatea de executare silită prin somarea debitorilor aflaţi în evidenţele fiscale ale DITLPPL în vederea stingerii tuturor obligaţiilor fiscale rezultate din impozite şi taxe locale, inclusiv a accesoriilor aferente neachitării acestor debite la termenele legale, cât şi din amenzile aplicate de serviciile de specialitate din cadrul instituţiei, precum şi alte organe abilitate legal, pentru fiecare persoană juridică şi fizică de pe raza oraşului Popeşti - Leordeni ;
 7. Identifică atât a conturilor în lei şi valută ale debitorilor, deschise la unităţile specializate, cât şi terţul ce urmează a fi poprit, în vederea aplicării procedurii de executare silită prin poprire asupra disponibilităţilor bănesti ale acestora;
 8. Desfășoară activitatea de executare silită prin poprirea debitorilor aflaţi în evidenţele fiscale ale DITLPPL în vederea stingerii tuturor obligaţiilor fiscale rezultate din impozite şi taxe locale, inclusiv a accesoriilor aferente neachitării acestor debite la termenele legale, cât şi din amenzile aplicate de serviciile de specialitate din cadrul instituţiei, precum şi alte organe abilitate legal, pentru fiecare persoană juridică şi fizică de pe raza oraşului Popeşti - Leordeni ;
 9. Verifică respectarea prevederilor legale în vigoare privind infiinţarea popririlor asupra disponibilităţilor băneşti deţinute sau datorate cu orice titlu debitorului de către terţe persoane; urmăreşte respectarea popririlor înfiinţate asupra terţilor popriţi, precum şi asupra conturilor bancare, stabilind, după caz, măsuri legale pentru executarea acestora;
 10. Asigură comunicarea, conform legii, a tuturor actelor, în cadrul procedurii de executare a creanţelor fiscale, pentru contribuabilii gestionaţi;
 11. Desfăşoară activitatea de executare silită atât prin instituirea sechestrului asupra bunurilor urmăribile ale debitorilor aflaţi în evidenţele fiscale ale DITLPPL în vederea stingerii tuturor obligaţiilor fiscale rezultate din impozite şi taxe locale, inclusiv a accesoriilor aferente neachitării acestor debite la termenele legale, cât şi din amenzile aplicate de serviciile de specialitate din cadrul instituţiei, precum şi alte organe abilitate legal, pentru fiecare persoană juridică şi fizică de pe raza oraşului Popeşti – Leordeni, cât şi prin valorificarea acestor bunuri ;
 12. Instituie măsuri asigurătorii prin sechestrul instituit asupra bunurilor persoanelor juridice și fizice şi juridice;
 13. Trece la executarea silită prin sechestrarea bunurilor mobile şi/ sau imobile ale debitorului;
 14. Solicită evaluarea bunurilor sechestrate, efectuează valorificarea lor, organizează licitaţiile în colaborare cu Serviciul Juridic, conform normelor legale în vigoare;
 15. Repartizează sumele realizate prin executare silită, potrivit ordinii de preferinţă prevăzută de lege, în cazul în care la executarea silită participă mai mulţi creditori;
 16. Asigură valorificarea bunurilor sechestrate prin procedurile prevăzute în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv procedurile prealabile valorificării;
 17. Primeşte, verifică, analizează şi face propuneri de soluţionare a cererilor de suspendare a executării silite prin poprire la terţi şi/sau asupra disponibilităţilor băneşti;
 18. Primeşte informaţii referitoare la suspendarea executării silite dispusă de instanţă şi urmăreşte continuarea acesteia, dacă este cazul, la expirarea perioadei de suspendare;
 19. Examinează, în mod obiectiv, starea de fapt fiscală a contribuabililor şi utilizează toate informaţiile, documentele şi metodele necesare pentru determinarea corectă a situaţiei fiscale a acestora, verificând în teren veridicitatea informatiilor primite;
 20. Întocmeşte documentaţii şi propuneri privind debitorii insolvabili, cu avizul Consilerului Juridic, şi le prezintă spre aprobare directorului executiv;
 21. Verifică periodic, conform legii, contribuabilii înscrişi în evidenţa separată, în cadrul termenului de prescripţie;
 22. Întocmește procese verbale de declarare a stării de insolvabilitate, după analiza datelor şi informatiilori în funcţie de situaţia în care se încadrează contribuabilul, a creanţele fiscale ale acestui gen de debitor, vor fi scăzute din evidenţa curentă şi trecute în evidenţă separată;
 23. Verifica anual, dupa trecerea creanţelor fiscale în evidenţa separată, a debitorilor insolvabili care au dobândit bunuri şi/ sau venituri urmăribile, obligaţiile debitorului declarat insolvabil, transformandu-se din evidenţa separată în evidenţa curentă;
 24. Întocmeste răspunsuri la adresele formulate de petenţi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 25. Întocmeste răspunsuri la adresele formulate de birourile de executori judecătorești, și Administrațiile Finanțelor Publice locale sau / și centrale în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 26. Întocmeşte adrese interne, în vederea obţinerii documentaţiei necesare soluţionării cererilor depuse de către petenţi;
 27. Ține o evidenţă (gestiune) completă, pe an, luni, debitori, în perioada legală de prescriere a debitelor, pe de o parte, şi a rezultatelor concrete a urmării şi executării creanţelor bugetare, pe ani, luni, debitori, pe de altă parte;
 28. Întocmeşte şi gestionează baza de date cuprinzând contribuabilii persoane juridice și fizice şi persoane juridice la care s-a început procedura de executare silită, ţinând totodată evidenţa la zi a derulării acesteia;
 29. Transmite informaţii (liste şi rapoarte, cu şi despre contribuabili) serviciilor cu care colaborează şi primeşte, în egală măsură, informaţii utile de la aceste servicii ale Primăriei;
 30. Întocmeşte decadal, lunar, trimestrial, semestrial şi anual sau ori de câte ori este nevoie, sitiuaţiile statistice şi centralizatoare privind urmărirea şi executarea creanţelor bugetului local;
 31. Propune documente tipizate specifice obiectului de activitate;
 32. Colaborează cu celelalte servicii ale instituţiei;
 33. Colaborează cu autorităţile publice, instituţiile publice şi de interes public, centrale şi locale, precum şi serviciile descentralizate ale autorităţilor publice centrale în scopul obţinerii de informaţii necesare stabilirii masei impozablie precum şi de identificare a persoanei.
 34. Asigură aplicarea şi utilizarea procedurilor, tehnicilor, documentelor şi situaţiilor (statistice si centralizatoare) specifice domeniului fiscal;
 35. Gestionează şi asigură, până la predarea dosarelor fiscale la arhivă, arhivarea acestora în condiţiile legii;
 36. Răspunde administrativ, pecuniar, material sau penal, după caz, pentru exactitatea obligaţiilor de plată stabilite și evidențiate în programul informatic, conform documentelor existente la dosarul fiscal al contribuabilului;
 37. Îşi asumă de asemenea, întreaga răspundere pentru gestionarea documentelor primite şi elaborate de la şi către cei în drept (titulari de rol fiscal, reprezentanți ai acestora sau instituţii ale statului nominalizate şi anterior) şi, în egală măsură, pentru exactitatea datelor înscrise în aceste documente, în conformitate cu dosarul fiscal al contribuabilului și datele existente în evidența informatizată, în condiţiile respectării întocmai a secretului fiscal;
 38. Se obligă să respecte cu stricteţe şi convingere, programul de lucru zilnic precum și programul de lucru cu publicul;
 39. Îndeplineşte atribuțiile de serviciu în termenele şi condiţiile stabilite prin actele normative în vigoare, în conformitate cu graficul de circulaţie a documentelor fiscale sau în condiţiile stabilite de Directorul executiv al institutiei;
 40. Răspunde disciplinar, material sau contravenţional – după caz - pentru neexecutarea întocmai a atribuţiilor de serviciu;
 41. Are relaţii de colaborare, în sistem de echipă, cu ceilalţi inspectori din cadrul serviciului, precum şi cu toţi angajaţii Direcției Impozite și Taxe Locale Popești - Leordeni;
 42. Va adopta o ţinută morală şi vestimentară sobră şi decentă atât în relaţiile cu colegii de serviciu, cât şi în relaţiile cu publicul.
 43. Respectă termenele de răspuns la petițiile înregistrate în aplicația electronică scade în momentul soluționării lucrările din aplicație atașând documentul în format electronic.
 44. Propune documente tipizate specifice obiectului de activitate și proceduri de uz intern;
 45. Respectă procedurile de sistem, procedurile de lucru și procedurile operaționale aplicabile la nivelul instituției;
 46. Are obligaţia să păstreze secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia la cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public;
 47. Are obligatia să semnaleze neregularitățile privind existenta unor posibile fraude, corupție sau orice altă activitate ce poate afecta în sens negativ interesele majore ale instituției;
 48. Are obligația să participe la instruirea la locul de muncă, în conformitate cu materialele de instruire puse la dispoziţie de Serviciul intern de prevenire şi protecţie, şi cu prevederile legale în vigoare;
 49. Are obligația să respecte prevederile procedurilor şi regulamentelor interne de lucru şi instrucţiunile de folosire şi întreţinere a echipamentelor tehnice de la locul de muncă, precum şi regulilor de securitate şi sănătate în muncă în vederea prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
 50. Are obligația să respecte locul de muncă şi să păstreze condiţii normale pentru postul de lucru, să își formeze deprinderi corecte de muncă și să aplice corect regulile de securitate şi sănătate în muncă, cu asigurarea unui nivel cât mai ridicat de securitate locul de muncă;
 51. Are obligația să asigure funcţionarea optimă a echipamentelor tehnice la locul de muncă, pentru eliminarea riscurilor de accidentare, să se asigure că executarea intervenţiilor de natură tehnică la echipamentele tehnice se realizează cu personal propriu sau extern autorizat;
 52. În cazul producerii unui accident de muncă, să acorde imediat primul ajutor personalului accidentat şi să pună în aplicare de îndată procedurile interne în caz de accident de muncă, să anunţe de îndată conducerea şi serviciul intern de prevenire şi protecţie, cu asigurarea de măsuri prin care să nu fie modificată starea de fapt până la cercetarea accidentului, după caz.
 53. Răspunde de corectitudinea şi veridicitatea informaţiilor transmise către superiorul ierarhic.
 54. Adoptă o ţinută morală şi vestimentară decentă, atăt în relaţiile cu colegii de serviciu, cât şi în relaţiile profesionale cu persoanele din afara instituţiei.
 55. Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecţiune în funcţionarea echipamentului cu care îşi desfăşoară activitatea.
 56. Răspunde de cunoşterea, însuşirea şi respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la acţiunile şi activităţile specific postului pe care îl ocupă.
 57. Răspunde personal de corectitudinea raportărilor, suportând măsuri disciplinare în caz de dezinformare.
 58. Este interzisă folosirea informaţiilor obţinute în cursul activităţii desăşurate, în scop personal sau într-o manieră care poate fi contrară legii.
 59. Răspunde de confidenţialitatea datelor la care are acces.
 60. Asigură păstrarea documentelor cu caracter secret, a celor cu regim special și a celor intrate prin registratura DITL.
 61. Respectă normele privind Securitatea şi Sănătatea Muncii şi din domeniul Situaţiilor de Urgenţă şi răspunde de însuşirea şi respectarea acestora de către întregul personal din subordine.
 62. Respectă întocmai politica şi instrucțiunile aplicabile în domeniul utilizării echipamentelor informatice;
 63. Îndeplinește obligațiile ce decurg din dispozițiile Regulamentului UE 679 / 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 64. Raportează de îndată orice vulnerabilitate sau suspiciune sesizată în domeniul securităţii echipamentelor;
 65. Se interzice dezvăluirea parolelor de acces la sistemul informatic sau la aplicațiile software, altor persoane, acestea fiind individuale;
 66. Înștiințează de urgență seful ierarhic superior sau Compartimentul IT la observarea unui incident de securitate sau a unui comportament diferit față de cel normal al sistemului informatic.
 67. Cunoaște şi aplică Regulamentul Intern şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcției Impozite și Taxe Locale;
 68. Respectă şi aplică prevederile Codului etic al funcţionarului public din Primăria orașului Popești – Leordeni;
 69. Asigura funcționalitatea SCIM la nivelul compartimentului / serviciului / direcției / Ptimăriei;
 70. Informează şeful ierarhic cu privire la rezultatele verificărilor şi altor acţiuni derulate în cadrul serviciului pentru implementarea Sistemului de Control Intern/ Managerial.
 71. Anual sau ori de câte ori este necesar participă la instruiri interne/ externe (cursuri, programe) în domeniul calităţii şi asigură diseminarea informaţiilor în domeniul calităţii la nivelul serviciului în care își desfășoară activitatea.
 72. Răspunde, în condiţiile legii, pentru respectarea N.T.S.M. şi P.S.I. la locul de muncă.
 73. Răspunde, în condiţiile legii, pentru respectarea Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 74. Îndeplinește orice alte atribuții repartizate de conducerea instituției.

Afișat astăzi 08.08.2023 ora 16:00 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Primăriei orașului Popești Leordeni

Anunț nr. 47724/31.08.2023

Având în vedere prevederile art.40, alin.(1), lit.a) şi art.50 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăInstituția publicăRezultatul selecției dosarelor
1.45336Polițist local, clasa I, grad profesional principalPrimăria orașului Popești - LeordeniADMIS
2.46752Inspector, clasa I, grad profesional principalPrimăria orașului Popești - LeordeniADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 06.09.2023, ora 09:00, la sediul Primăriei orașului Popești – Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A, judeţul Ilfov.
Candidaţii, în cazul în care sunt nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Stoian Alexandra Elena, inspector în cadrul Primăriei orașului Popești – Leordeni, judeţul Ilfov.

Afișat astăzi 31.08.2023 ora 09:00 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.

Rezultatul probei scrise al concursului de promovare în grad organizat în cadrul Primariei orașului Popești Leordeni

Anunț nr. 48978/06.09.2023

Având în vedere prevederile art.62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al probei scrise :

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
1.45336Polițist local, clasa I, grad profesional principal67.83ADMIS
2.46752Inspector, clasa I, grad profesional principal74ADMIS

Candidații declarați admiți vor susţine interviul luni 11.09.2023, ora 12:00, la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A.
Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Stoian Alexandra Elena, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti - Leordeni.

Afișat astăzi 06.09.2023 ora 15:00 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.

Rezultatul interviului la concursul de promovare grad profesional organizat în cadrul Primăriei orașului Popești – Leordeni

Anunț nr. 49812/11.09.2023

Având în vedere prevederile art.62 alin.(3) din Hotărârea Guvernului României nr.611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatuluiFuncţia publicăPunctajul interviuluiRezultatul interviului
1.45336Polițist local clasa I grad profesional principal73,67ADMIS
2.46752Inspector clasa I grad profesional principal76,33ADMIS

Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Stoian Alexandra Elena, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti - Leordeni.

Afișat astăzi 11.09.2023 ora 14:00 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.

Centralizatorul rezultatelor concursului de promovare în grad profesional organizat în data de 06.09.2023 în cadrul Primăriei orașului Popești Leordeni

Anunț nr. 49815/11.09.2023

Având în vedere prevederile art.62 alin.(2) și alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatului (număr de identificare)Punctaj proba scrisăPunctaj interviuPunctaj finalRezultatul final
14533667,8373,67141,5ADMIS
2467527476,33150,33ADMIS

Afișat astăzi 11.09.2023 ora 14:30 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro