2.08.2023 – Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Biroului Dispecerat Supraveghere

Anunț nr. 36383/30.06.2023

Primăria oraşului Popeşti - Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti - Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr.1, judeţul Ilfov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul Biroului Dispecerat Supraveghere, după cum urmează:

 • Poliţist local, clasa III, grad profesional debutant, Birou Dispecerat Supraveghere

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Probele stabilite sunt: proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 02.08.2023, ora 11:00, iar interviul se va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data și ora desfășurării interviului se va afișa odată cu rezultatele probei scrise.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei oraşului Popeşti – Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A.

Concursul se va organiza în baza prevederilor art.IV din OUG nr.34/2023 – alin.(2) lit.b) și art.618 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea prevederilor Hotărârii nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

Condiţii de participare la concursul pentru ocuparea postului de poliţist local, clasa III, grad profesional debutant:
candidaţii trebuie să fi absolvit studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
vechime minimă în specialitatea studiilor – fără vechime

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției www.ppl.ro secțiunea Resurse umane, respectiv în perioada 30.06.2023 (data publicării anunțului) – 19.07.2023, la sediul instituţiei din Piața Sf. Maria, nr.1, Popești – Leordeni, jud. Ilfov- Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 alin.(1) lit.a) – lit.g) lit.i) și lit.j) din HGR nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoana de contact: d-na. Stoian Alexandra Elena inspector - Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT. Tel. 031.131.34.04, fax 0374/40.88.22, mail: resurseumane@ppl.ro.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în cadrul Biroului Dispecerat Supraveghere

 1. Constituția României- republicată;
 2. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare;
 3. O.G nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
 5. Legea Prevenirii nr.270/2017;
 6. OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;
 8. Legea politiei locale nr.155/2010 ;
 9. OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
 10. OG nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata ;
 11. Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii ;
 12. Legea nr.196/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor;
 13. OUG nr.27/2002 privind reglementarea activitătii de solutionare a petitiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 14. OUG nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare;
 15. Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;
 16. Legea nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia;
 17. Legea nr.203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contraventionale.

TEMATICA pentru concursul de recrutare organizat în cadrul Biroului Dispecerat Supraveghere

 1. Constituția României - Titlul II - Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;
 2. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; - Titlul I: Dispoziţii generale și Titlul II: Statutul funcţionarilor publici ale părţii a VI-a;
 3. O.G nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare - Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați - Egalitatea de șanse și tratament. Definiții în această materie. Egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați în domeniul muncii. Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei;
 5. Legea Prevenirii nr.270/2017 - Prevenirea săvârşirii de contravenţii;
 6. OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice cu modificarile si completarile ulterioare - Cap.I - Circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor şi a celorlalte categorii de participanţi la trafic, Cap.II - Condiţiile privind circulaţia vehiculelor şi controlul acestora, Cap.III - Conducătorii de vehicule, Cap.IV - Semnalizarea rutieră, Cap.V - Reguli de circulaţie;
 7. Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice – Art.2 - Faptele care constituie contravenţie;
 8. Legea politiei locale nr.155/2010 - Cap.I - Dispoziţii generale, Cap. III - Atribuţiile poliţiei locale, Cap.IV - Statutul personalului poliţiei locale; 
 9. OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor Cap.I – Dispoziții generale privind regimul juridic al contravenţiilor , Cap.III- Aplicarea sancţiunilor contravenţionale , Cap.V- Executarea sancţiunilor contravenţionale;
 10. OG nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata. - Capitolul I – Dispoziții Generale, Capitolul II - Cerinţe şi criterii necesare desfăşurării activităţii comerciale;
 11. Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii - Cap I - Autorizarea executării lucrărilor de construcţii, Cap II - Concesionarea terenurilor pentru construcţii;
 12. Legea nr.196/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor - Capitolul III - Drepturile şi obligaţiile proprietarilor;
 13. OUG nr.27/2002 privind reglementarea activitătii de solutionare a petitiilor, cu modificările si completările ulterioare - modul de exercitare de către cetăţeni a dreptului de a adresa autorităţilor şi instituţiilor publice petiţii formulate în nume propriu, precum şi modul de soluţionare a acestora;
 14. OUG nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările si completările ulterioare - Programul de gestionare a câinilor fără stăpân;
 15. Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale, cu modificările si completările ulterioare - Capitolul I – Dispoziții Generale, Capitolul II - Vehiculele fără stăpân, Capitolul III - Vehiculele abandonate;
 16. Legea nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia - Art. 1- Combaterea buruienii ambrozia;
 17. Legea nr.203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contraventionale - Capitolul II - Achitarea amenzilor în contul unic şi distribuirea sumelor încasate, Capitolul III - Procesul-verbal de contravenţie, Capitolul IV - Titlul de creanţă electronic.

*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

ATRIBUȚIILE STABILITE ÎN FIȘA POSTULUI POSTULUI Poliţist local, clasa III, grad profesional debutant, Birou Dispecerat Supraveghere

 • se subordonează Șefului de Serviciu Ordine Publică, Pază și Circulație;
 • primește sesizări de la cetățenii orașului Popești Leordeni și dispune dirijarea echipajelor din teren la evenimentele sesizate;
 • menține permanent legătura cu echipajele de patrulare și intervenție din teren, primește și analizează mesajele transmise de acestea și le dirijează la evenimentele ce se produc pe zona de competență sau la obiectivele a căror pază este asigurată de Poliția Locală;
 • participă la punerea în aplicare a planului de alarmare al Poliției Locale;
 • monitorizează prin sistemul GPS poziția (locația) echipajelor aflate în serviciu;
 • supravegheză, cu tehnica aflată la dispoziție:
 • zonele și locațiile date în responsabilitate și care sunt dotate cu camere video;
 • săvârșirea de fapte penale și contravenționale în raza de acțiune a camerelor de supraveghere video;
 • încălcări ale normelor de salubritate și de protecția mediului (gunoi menajer neridicat, spălarea autoturismelor pe trotuar, etc);
 • situații cu potențial risc la adresa siguranței cetățenilor și a bunurilor din proprietatea publică sau privată (semafoare defecte, accidente de circulație cu consecințe asupra fluenței traficului, crearea de ambuteiaje în traficul rutier, defecțiuni/avarii la rețelele de apă și canalizare, iluminat public deficitar/lipsă, deterioarea carosabilului/trotuarelor);
 • acte de comerț stradal neautorizat;
 • prezența unor persoane sau grupuri din categorii sociale defavorizate (fără adăpost sau mijloace materiale), implicate în acte de cerșetorie, vagabondaj, etc;
 • grupuri de persoane care prin acțiunea lor tulbură ordinea și liniștea publică;
 • cunoaște parametrii tehnici ai camerelor de luat vederi precum și locațiile de amplasare ale acestora;
 • comunică de urgență evenimentul constatat pe camerele video Șefului de Serviciu pentru dirijarea echipajelor din teren la locul faptei;
 • monitorizează echipajele de patrulare auto din teren prin sistemul GPS, asigură stabilirea cu exactitate a locului în care se află acestea, în vederea dirijării celui mai apropiat echipaj auto la evenimentul semnalat;
 • întocmește, la solicitare, istoricul traseului parcurs de un echipaj de patrulare auto, într-o anumită peioadă de timp;
 • păstrează confidențialitatea datelor și informațiilor gestionate;
 • după terminarea orelor de program, nu va putea părăsi locul de muncă din compartiment până nu va preda serviciul celui care urmează să-l înlocuiască, cu aprobarea Șefului de Serviciu.
 • cunoaște și respectă Regulamentul de Organizare și Funcționare, Regulamentul de Ordine Internă, precum și toate Dispozițiile Primarului adresate serviciului. Respectă prevederile regulamentului (UE) 679/2016 privind Protecția Persoanelor Fizice în prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • centralizează datele privind evenimentele rutiere / accidente / incendii / vandalism, etc;
 • monitorizează intensitatea traficului rutier în zonele cunoscute ca fiind aglomerate. În acest sens ia măsuri pentru fluidizarea traficului rutier, dirijând echipajele în zona aglomerată;
 • în cazuri extreme, calamități, forță majoră, stare de urgență, etc, anunță telefonic Directorul Executiv de producerea unor astfel de evenimente și totodată îndrumă echipajele din teren în acțiune, până la sosirea Șefilor de Servicii sau a Directorului Executiv. Totodată sunt anunțate și autorități ale statului.
 • în mod special monitorizează grădinițele, unitățile școlare, unități care aparțin Administrației Publice Locale și zonele cu potențial risc de depunere a deșeurilor;
 • îndeplinește orice alte atribuții stabilite de șefii direcți sau ierarhici.
 • Afișat astăzi 30.06.2023 ora 12:00 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.

  Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat în cadrul Biroului Dispecerat Supraveghere

  Anunț nr. 40308/21.07.2023

  Având în vedere prevederile art.40, alin.(1), lit.a) şi art.50 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

  Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 02.08.2023 ora 11:00, la sediul Primăriei orașului Popești – Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A, judeţul Ilfov.
  Candidaţii, în cazul în care sunt nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Stoian Alexandra Elena, inspector în cadrul Primăriei orașului Popești – Leordeni, judeţul Ilfov.

  Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăInstituția publicăRezultatul selecției dosarelor
  1.39406Polițist local clasa III grad profesional debutantPrimăria orașului Popești - LeordeniADMIS

  Afișat astăzi 21.07.2023 ora 12:00 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.

  Rezultatul probei scrise al concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de polițist local clasa III grad profesional debutant din cadrul Biroului Dispecerat Supraveghere

  Anunț nr. 42991/03.08.2023

  Având în vedere prevederile art.62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

  Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
  1.39406Polițist local clasa III grad profesional debutant67.00ADMIS

  Candidații declarați admiși vor susţine interviul în ziua de marți 08.08.2023, ora 10:00 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A.
  Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Stoian Alexandra Elena, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti - Leordeni.

  Afișat astăzi 03.08.2023 ora 15:30 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.

  Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de polițist local clasa I grad profesional debutant din cadrul Biroului Dispecerat Supraveghere

  Anunț nr. 43671/08.08.2023

  Având în vedere prevederile art.62 alin.(3) din Hotărârea Guvernului României nr.611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

  Nr. crt.Numele şi prenumele candidatuluiFuncţia publicăPunctajul interviuluiRezultatul interviului
  1.39406Polițist local clasa III grad profesional debutant75,66ADMIS

  Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Stoian Alexandra, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti - Leordeni.

  Afișat astăzi 08.08.2023 ora 15:00 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.

  Centralizatorul rezultatelor concursului de recrutare organizat în data de 02.08.2023 în cadrul Biroului Dispecerat Supraveghere

  Anunț nr. 44002/09.08.2023

  Având în vedere prevederile art.62 alin.(2) și alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

  Nr. crt.Numele şi prenumele candidatului (număr de identificare)Punctaj proba scrisăPunctaj interviuPunctaj finalRezultatul final
  1.3940667,0075.66 142.66ADMIS

  Afișat astăzi 09.08.2023 ora 15:00 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.