Proces verbal

Încheiat azi 13.12.2018 ora 13.00 cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului local al orașului Popești-Leordeni, la sediul din șos. Olteniței nr. 31A, convocată prin Dispoziția primarului nr. 545/07.12.2018, având următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov în vederea modificării Contractului de delegare de gestiune încheiat cu operatorul regional STB SA; inițiator: Primar Petre Iacob.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL, pe anul 2018; inițiator: Primar Petre Iacob.
 3. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei sponsorizări din partea DURAZIV S.R.L. către „Sport Club Popești-Leordeni”, constând în 2 găleți cu vopsea lavabilă Duraziv Color Pro 9L în valoare de 633,96 RON fără TVA; inițiator: Primar Petre Iacob.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENI – DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ și ASOCIAȚIA „NOI ORIZONTURI-FAMILIA”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENI – DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ și MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI; inițiator: Primar Petre Iacob.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „MODIFICARE REGLEMENTĂRI APROBATE PRIN HCL nr. 05/02.04.2009 ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE P+3E, AMENAJARE ACCES, PARCĂRI, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2019; inițiator: Primar Petre Iacob.
 8. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donații din partea Fundației Creatiw, în valoare de 1.500 lei, constând într-un set de trei panouri interactive România întregită – Primul Centenar; inițiator: Primar Petre Iacob.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor; inițiator: Primar Petre Iacob.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență; inițiator: Primar Petre Iacob.
 11. Diverse.

Prezenta este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 13 voturi pentru și 3 abțineri (Niculae A., Voicu C. și Alexandru I.).
Se dă citire ordinii de zi.

Domnul consilier Cazacu Silviu propune suplimentarea ordinii de zi cu:

 • Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație către orașul Popești-Leordeni a unui teren în suprafață de 225 m; inițiator: Primar Petre Iacob.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov pentru semestrul I al anului școlar 2018-2019; inițiator: Primar Petre Iacob.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local a Proiectului Reparația capitală a blocului B1 a grădiniței de copii din Comuna Gangura, raionul Ialoveni, Republica Moldova; inițiator: Primar Petre Iacob.

Se supune la vot propunerea de suplimentare, unanimitate de voturi, pentru.

Se supune la vot ordinea de zi asa cum a fost suplimentată, unanimitate de voturi, pentru.

Punctul 11 - Diverse va deveni punctul 14 după renumerotare.
Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 2: Se dă citire documentației.
Are cuvântul directorul economic al SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL:
Este o propunere de rectificare având în vedere că din cauza birocrației, trebuie să avem autorizație de la ANRSC și de la mediu, lucru care a condus la schimbarea indicatorilor de venituri din buget, iar conform legii avem obligația de a rectifica bugetul societății. Cu alte cuvinte, în cadrul bugetului au fost estimate venituri mai mari, care nu pot fi realizate.
Se supune la vot, 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Radu I.) și 2 abțineri (Alexandru I. și Voicu C.).

Punctul 3: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 4: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 5: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 6: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 11 voturi pentru și 5 abțineri (Dogaru I., Alexandru I., Afronie A., Voicu C. și Radu I.).

Punctul 7: Se dă citire documentației.
Se dă cuvântul doamnei director Roxana I.:
În principiu nivelul impozitelor și taxelor a rămas la nivelul anului trecut la care s-a adăugat rata inflației, așa cum prevede Codul fiscal (1,3%) la valorile ce se constituie din cifre, am constituit niște taxe speciale, pentru dezvoltarea serviciilor on-line și atunci toate taxele speciale vor fi destinate arhivei electronice, dezvoltarea sistemului electronic, deci nu vor fi venit la bugetul local.
Domnul consilier Niculae Anton solicită un răspuns la cum se poate recupera banii plătiți prin suprataxare. Pentru clarificarea situației dna director roagă să se depună la registratură solicitarea.
Se supune la vot, 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Radu I.) și 2 abțineri (Alexandru I. și Voicu C.).

Punctul 8: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 5 voturi pentru si 1 (una) abținere (Alexandru I.).

Punctul 9: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 10: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 14 voturi pentru și 2 abțineri (Alexandru I., Voicu C.).

Punctul 11: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 12: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 13: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 13 voturi pentru, 1 (una) abținere (Afronie A.) și 2 voturi împotrivă (Alexandru I. și Voicu C.).

Punctul 14: Diverse
Se dă citire propunerii rețelei școlare pentru anul școlar 2019-2020.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.
Se dă citire adresei nr. 26827/10.12.2018 s Direcției de Asistență Socială. Consiliul Local solicită la următoarea ședință invitarea reprezentanților Centrului pentru Educație și dezvoltare profesională Step by Step.
Solicitarea nr. 26962/11.12.2018 a SC FLOWERS BY DANISIM SRL privind ocuparea temporară a domeniului public în suprafață de 15 m2 până la 18.01.2020.
Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 14 voturi pentru și 2 împotrivă (Voicu C. și Alexandru I.).
Consiliul Local acordă aviz favorabil condiționat la lucrările privind trama stradală.
Solicitarea nr. 24294/26.11.2018 a SC Plemarcon SRL privind ocuparea tempoarară a domeniului public în suprafață de 10 m2 până la data de 01.12.2019, situat în Șos. Olteniței nr. 51-55.
Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 14 voturi pentru și 2 (două) voturi împotrivă (Voicu C. și Alexandru I.).
Consiliul Local acordă aviz favorabil condiționat de lucrările privind trama stradală.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta