Hotărâre
cu privire la aprobarea proiectării unui drum public de interes local în localitatea Popești-Leordeni, jud. Ilfov, destinat circulației rutiere și pietonale, pe ruta „Cartier Popești-Români – strada Iuliu Hațeganu, Sector 4”

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere Inițiativa consilierilor locali ai Alianței USR PLUS Popești-Leordeni, înregistrată sub nr. 25491/17.05.2021, referatul de aprobare al consilierilor locali ai Alianței USR PLUS Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 26161/19.05.2021, raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat, înregistrat sub nr. 29061/07.06.2021, precum și rapoartele de avizare ale comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 30465/14.06.2021, comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social - culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport - turism) înregistrat sub nr. 30519/14.06.2021, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 29792/ 09.06.2021 și al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 30413/14.06.2021;
 • În conformitate cu:
  • a) Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
  • b) OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;
  • c) Art.129 alin.(l), alin (2) și art.196 alin (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă demararea proiectării unui drum de interes local, destinat circulației rutiere și pietonale, pe ruta „Cartier Popești-Români – strada Iuliu Hațeganu, Sector 4” conform Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Primarul orașului Popești-Leordeni, prin intermediul compartimentelor de specialitate va demara procedura elaborării și aprobării documentației tehnico-economice și a celor de urbanism și amenajarea teritoriului, precum și obținerea avizelor necesare.
 • Art. 3. – Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Secretarului general UAT și a Instituției Primarului orașului Popești-Leordeni și va fi adus la cunoștință publică, prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.ppl.ro.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 54 din 22.06.2021

Document semnat