Proiect de hotărâre
privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr. 79/28.04.2004 încheiat cu S.C. IRIMPEX COM S.R.L.

 • Având în vedere:
  • Cererea nr. 160/27.04.2023 înregistrată sub nr. 22621/27.04.2023 la Primăria orașului Popești-Leordeni formulată de către S.C. IRIMPEX COM S.R.L. cu sediul în oraș Popești-Leordeni, Str. Bărăganului nr.57, reprezentată dl.Irimia Alexandru în calitate de asociat unic, prin prin care solicită cesionarea contractului de concesiune nr.79/28.04.2004, având ca obiect exploatarea unui teren în suprafață de 2500 mp situat în T 19-P 410, în favoarea S.C. BAUPREST CONTRACTOR S.R.L. cu sediul în oraș Popești-Leordeni, Str. Mirăslău , B1.T3-2, sc.2, parter, camera 1, întrucât între cei doi operatori economici a existat o asociere în participațiune încă din anul 2014, iar în prezent concesionarul dorește să-și concentreze activitatea în domeniul alimentației publice.
  • Referatul de aprobare numărul 26024/10.05.2023 întocmit de Primarul orașului Popești- Leordeni;
  • Raportul de specialitate numărul 26023/10.05.2023 al Direcției de administrare a domeniului public și privat;
  • Prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Partea a V-a, Titlul I, Cap. III, Secțiunea a 3-a, cu modificările și completările ulterioare;
 • În temeiul:
  • art. 1315 - 1320 din Noul Cod civil
  • art. 129 alin. (2) lit. (c) și alin. (6) lit. (a), art. 139 alin. (3) lit.(g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ulterioare,
 • Ținând cont de prevederile Contractului de închiriere nr.79/28.04.2004;

Consiliul Local al Orașului Popești-Leordeni adoptă prezenta hotărâre:

 • Art. 1.– Se aprobă cesiunea contractului de concesiune nr. 79/28.04.2004 încheiat cu S.C. IRIMPEX COM S.R.L., prin încheierea contractului de cesiune, Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.
 • Art. 2.– Se împuternicește Primarul orașului Popești-Leordeni, domnul IACOB Petre, să semneze contractul de cesiune.
 • Art. 3.– Secretarul General al orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei hotărâri, potrivit competențelor legale.
Document semnat